RLB99 Katarství

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Základní orientace v západním křesťanství 11.-14. století.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz poskytuje základní přehled katarství. Rámec kursu tvoří historický vývoj skupin, jež badatelé nazývají „katarskými“. Po zvážení metodologických východisek, pojmu ortodoxie a hereze ve středověkém západním křesťanství a problému badatelské konstrukce katarství se proto pozornost obrací k výskytům disidence spojované s katarstvím v (1) severní Francii, (2) Porýní, (3) Itálii a (4) jižní Francii. Po podání chronologicky zaměřeného přehledu se předmětem zájmu stávají katarské obřady a zvyklosti a problém organizace katarských církví. Pestrost katarství dokresluje přednáška o italské katarské scholastice (Jan z Lugia; Kniha o dvou principech) a o katarství v jihofrancouzských inkvizičních registrech z počátku 14. století (reforma bratří Autierových, Sibyla den Balle).
Po úspěšném ukončení kurzu bude student schopen:
- orientovat se velmi dobře ve skupinách náboženského nesouhlasu spojovaných s katarstvím (11.-14. stol.);
- vyjádřit souvislost vývoje hereze s celkovým vývojem latinského křesťanství v 11.-13. století;
- posuzovat informace inkvizičních a polemických pramenů z oblasti latinského křesťanství;
- zpochybnit kategorie ortodoxie a hereze;
- sledovat na tematice středověkých nesouhlasných hnutí otázky obecné metodologie religionistiky (genealogie, tvorba pojmů aj.).
Osnova
 • (1) Úvod, organizační poznámky.
 • (2) Problém hereze; pojem katarství a jeho problémy.
 • (3) Lokální hnutí 11. století.
 • (4) „Kataři“ v Porýní a severní Francii.
 • (5) Kataři v Itálii.
 • (6) Kataři v jihozápadní Francii.
 • (7) Inkvizice; disidence v alpských údolích ve 14.-15. století.
 • (8) Instituční podoby disidence dobrých lidí.
 • (9) Obřady, zvyklosti a náboženský život I.
 • (10) Obřady, zvyklosti a náboženský život II.
 • (11) Jan z Lugia a Kniha o dvou principech.
 • (12) Reforma bratří Autierových v jihozápadní Francii (1299-1321).
 • (13) Závěrečné opakování.
Literatura
 • JIMÉNEZ SANCHEZ, Pilar. Les catharismes: Modèles dissidents du christianisme médiéval (XIIe-XIIIe siècles). 1. vyd. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2008. 457 s. ISBN 9782753506220. info
 • ZBÍRAL, David. Největší hereze: Dualismus, učenecká vyprávění o katarství a budování křesťanské Evropy. 1. vyd. Praha - Brno: Argo – Ústav religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2007. 170 s. Každodenní život 37. ISBN 978-80-7203-914-2. info
 • ZBÍRAL, David. Katarský komentář k Otčenáši ve Florentském obřadním spise. Religio: Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2004, roč. 12, č. 2, s. 255-264. ISSN 1210-3640. info
 • ZBÍRAL, David. Bogomilsko-katarský apokryf Otázky Jana Evangelisty. Religio: Revue pro religionistiku, Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2003, roč. 11, č. 1, s. 109-130. ISSN 1210-3640. URL info
 • BRENONOVÁ, Anne. Kataři :život a smrt jedné křesťanské církve. 1. vyd. Brno: CDK, 2001. 182 s. ISBN 80-85959-85-2. info
 • LAMBERT, Malcolm. Středověká hereze. Translated by Tomáš Vítek. Vyd. 1. Praha: Argo, 2000. 598 s. ISBN 8072032917. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse, domácí četba (a) zadané literatury a (b) seminárních prací ostatních účastníků kurzu.
Metody hodnocení
1) Písemně odevzdaná seminární práce (9-18 tisíc znaků včetně mezer a poznámek pod čarou = 5-10 normovaných stran) s průběžným poznámkovým aparátem a seznamem použité literatury (hodnocena prospěl × neprospěl, možnost opravy v opravném termínu).
2) Úspěšné absolvování společné opakovací rozpravy (hodnocena prospěl × neprospěl, možnost opravy v opravném termínu).
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2012.