RLBcB371 Křesťanství na Wikipedii

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
( RLA06 Křesťanství I || RLKA06 Křesťanství I || RLBcA006 Křesťanství I || RLBcKA006 Křesťanství I ) && ( RLA07 Křesťanství II || RLKA07 Křesťanství II || RLBcA007 Křesťanství II || RLBcKA007 Křesťanství II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na doplňování a zkvalitňování článků věnovaných křesťanství na české nebo slovenské (případně anglické) Wikipedii. V duchu pojetí vzdělávání jako otevřeného, celospolečenského a celoživotního procesu si klade za cíl (1) přispívat ke zkvalitňování volně dostupného a široce využívaného zdroje informací o křesťanství a jeho dějinách, (2) podporovat historicky a společenskovědně poučený pohled na křesťanství, (3) zdůrazňovat potřebnost kritického přístupu k nejrůznějším paušalizujícím a zjednodušujícím tvrzením, (4) kultivovat smysl pro komplexnost skutečnosti a přeneseně i (5) přispívat ke kultivaci veřejné diskuse o křesťanství a o náboženství vůbec. U studentů předmět pěstuje dovednost kriticky pracovat s literaturou, přesně vymezovat pojmy, vystihnout nejdůležitější aspekty problému, vhodně strukturovat informace, využívat poznámkový aparát a upravovat hesla na Wikipedii. Je vyučován distančně (přes internet). Klade důraz na přenositelné dovednosti.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu bude student schopen:
 • provést bibliografickou rešerši a vybrat nejspolehlivější a nejrelevantnější literaturu;
 • vybranou literaturu nastudovat, kriticky zhodnotit a zpracovat;
 • přesně vymezit pojem a encyklopedickým způsobem vystihnout jeho nejzásadnější aspekty;
 • správně a efektivně využívat poznámkový aparát;
 • rozumět principu hypertextovosti;
 • kvalifikovaně upravovat hesla na Wikipedii se znalostí jejích nejdůležitějších zásad a doporučení, editačního formátu a citačních šablon.
 • Osnova
  • Seznámení se zásadami Wikipedie, editačním formátem a příklady hesel.
  • Bibliografická rešerše.
  • Návrh hesla ke zpracování.
  • Účast v diskusi o návrzích hesel.
  • První verze hesla na Wikipedii.
  • Sledování diskusní stránky na Wikipedii.
  • Dokončení hesla.
  • Odevzdání hesla k hodnocení.
  Literatura
   povinná literatura
  • Wikipedie: Závazná pravidla. 2001. online info
  Výukové metody
  Diskuse online, partnerské učení, zpětná vazba k heslům.
  Metody hodnocení
 • Dílčí úkoly se zpětnou vazbou tutorů a učitele: bibliografická rešerše, návrh tématu, účast v diskusi o heslech, první návrh hesla. Nesplnění kteréhokoli dílčího úkolu v termínu nebo v dostatečné kvalitě vede ke zvýšení minimálního požadovaného rozsahu hesla.
 • Kvalita dokončeného hesla (dodržení pravidel a stylu Wikipedie, kvalitní zdroje, kvalitní text): 100 %.
 • Další komentáře
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Poznámka k četnosti výuky: e-learning.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/RLBcB371