RLBcKA008 Islám

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
12 hod./sem. + tutorial 12 hod. 4 kr. (plus 1 za zk). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Attila Kovács, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
! RLKA08 Islám
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz poskytuje zevrubný přehled o islámu jako historicky třetím a nejmladším monoteistickém náboženství vzešlém z prostředí semitské civilizace. Prostřednictvím periodizačního schématu podává obraz jeho historického vývoje a základních proměn od jeho vzniku počátkem 7. století přes vlastní komplikovanou přeměnu v rozsáhlý synkretický státní útvar v kontextu obecnějších dějin středověku, rozporuplnou éru stagnace, období střetu s evropským kolonialismem až po soudobou diferenciaci islámu na tradiční, reformistické, mystické a fundamentalistické varianty. Zvláštní pozornost se věnuje vstupu islámu do lokální i mezinárodní politiky jakožto svébytného ideologického a státoprávního konceptu.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu budou studenti schopni:
 • demonstrovat základní faktografickou znalost dějin islámu, včetně hlavních rysů věrouky, náboženského práva, rituální praxe a vkladu do státoprávního uspořádání a politických poměrů příslušných zemí;
 • identifikovat základní paradigmatické proměny islámu v průběhu jeho dějin;
 • užívat základní terminologii islámu i jeho religionistického studia;
 • interpretovat vybrané prameny studia islámu v českém překladu;
 • srovnat islám s dalšími monoteistickými systémy (judaismem a křesťanstvím).
 • Osnova
  • Úvodní informace k předmětu.
  • Džáhilíja a předislámská Arábie.
  • Prorok Muhammad a vznik islámu.
  • Islámské frakce, směry a proudy I.
  • Islámské frakce, směry a proudy II.
  • Korán.
  • Islámská nábožensko-právní tradice.
  • Pět pilířů víry.
  • Islámská eschatologie a kosmologie.
  • Islámská filozofie a věda.
  • Mystika, lidový islám a muslimské reálie.
  • Islámský reformismus a islamismus.
  • Islám na Západě, islamofobie.
  Literatura
   povinná literatura
  • KROPÁČEK, Luboš. Duchovní cesty islámu. 3., dopl. vyd. Praha: Vyšehrad, 2003. 292 s. ISBN 8070216131. info
   doporučená literatura
  • HILLENBRAND, Carole. Islám : historie, současnost a perspektivy. Translated by Jitka Jeníková. Vydání první. V Praze: Paseka, 2017. 301 stran. ISBN 9788074326851. info
  • KROPÁČEK, Luboš. Islám a Západ : historická paměť a současná krize. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2002. 197 s. ISBN 8070215402. info
   neurčeno
  • PAVLINCOVÁ, Helena, Břetislav HORYNA, Miloš MENDEL a Dalibor PAPOUŠEK. Judaismus, křesťanství, islám. 2. přeprac. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2003. 664 s. ---. ISBN 80-7182-165-9. info
  • MENDEL, Miloš, Bronislav OSTŘANSKÝ a Tomáš RATAJ. Islám v srdci Evropy : vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 499 s. ISBN 9788020015549. info
  • KROPÁČEK, Luboš. Islám a Západ : historická paměť a současná krize. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2002. 197 s. ISBN 8070215402. info
  Výukové metody
  Přednášky; domácí četba pramenů a literatury.
  Metody hodnocení
  Podmínky ukončení kolokviem (doporučeno pro neoborové studenty) a vstupní předpoklady zkoušky
 • písemný test z věcné znalosti Koránu a základní právní a věroučné terminologie a dějin islámu na základě česky vydaných pramenů a literatury (nejméně 60 bodů ze 100);
 • písemný test z dějin a ideového vývoje moderního islámu na základě doporučených pramenů a literatury (nejméně 60 bodů ze 100).
  Podmínky ukončení zkouškou (povinné pro oborové studenty)
  Zkouška probíhá ústní formou a soustřeďuje se na:
 • ověření znalostí podle zadaných tematických okruhů;
 • ověření interpretačních schopností v dané oblasti.
  Celkové hodnocení zahrnuje výsledky dosažené v testech (50 %), jejichž splnění alespoň na 60 bodů je zároveň vstupní podmínkou ústní zkoušky, a vlastní výkon u ústní zkoušky (50 %).
  Podrobný harmonogram kurzu, tematické okruhy ke zkoušce a doporučená studijní literatura jsou zveřejněny ve Studijních materiálech předmětu.
 • Další komentáře
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Výuka probíhá blokově.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/RLBcKA008