RLBcKA024 Náboženství v sociologicko-antropologické perspektivě

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
12 hod./sem. + tutorial 12 hod. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michaela Ondrašinová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
RLBcKA013 Úvod do metodologie výzkumu && ! RLKA23 Historie a komparatistika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz provádí studující jednak základním úvodem do antropologického studia náboženství, jednak si v něm studující zkouší projít (kvalitativním) výzkumným procesem od návrhu výzkumu po sepsání závěrečné výzkumné zprávy.
Výstupy z učení
Cíl kurzu je dvojí: (a) uvedení do základních problémů antropologie a sociologie s ohledem na studium náboženství; (b) získání praktické zkušenosti s děláním antropologického/sociologického výzkumu.


Po absolvování kurzu by studující měli:


Mít praktickou zkušenost s plánováním a prováděním sociálněvědného výzkumu: měli by si tak prakticky ujasnit
obtíže s formulováním výzkumných problémů a jejich operacionalizací;
obtíže se sběrem relevantních dat;
obtíže objevující se během procesu analýzy dat;
nároky výzkumu na čas a úsilí jako zdroje pro výzkumnou práci;
V oblasti teorie by si studenti měli "osahat" základní problémy antropologie a sociologie, konkrétně:
tělo a jeho kulturní a sociální význam;
sociální instituce a formování spolčnosti a kultury;
sociální organizaci lidských pospolných aktivit;
kulturní symboly jako zdroje sociální mobilizace, vyjednávání a zvládání životních problémů;
formování identit, přináležitostosti a vztaženosti k druhým (relatedness);
význam vzorců sociálního jednání a vědění, včetně definic situací, předsudků a stereotypů;
politické vyjednávání, moc a sociální vyloučení.
Osnova
 • TEORIE V ANTROPOLOGII A SOCIOLOGII


  1. Předmět antropologie a sociologie
  2. Historické a mocenské souvislosti utváření agendy antrpologického a sociologického výzkumu
  3. Tělo a jeho kulturní a sociální význam
  4. Sociální instituce a formování spolčnosti a kultury
  5. Kulturní symboly jako zdroje sociální mobilizace, vyjednávání a zvládání životních problémů
  6. Formování identit, přináležitostosti a vztaženosti k druhým (relatedness)
  7. Politické vyjednávání, moc a sociální vyloučení
 • REFLEXE VÝZKUMNÉHO PROCESU


  8. Hledání tématu výzkumu
  9. Diskuse o formulacích výzkumného problému
  10. Diskuse vhodné metodologii sběru a analýzy dat
  11. Diskuse o problémech sběru dat
  12. Diskuse o analýze dat I
  13. Diskuse o analýze dat II
Literatura
  povinná literatura
 • BOWIE, Fiona. Antropologie náboženství. Translated by Vladimír Petkevič. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 335 s. ISBN 9788073673789. info
 • ERIKSEN, Thomas Hylland. Sociální a kulturní antropologie : příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 407 s. ISBN 9788073674656. info
 • NEŠPOR, Zdeněk R. a Dušan LUŽNÝ. Sociologie náboženství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 232 s. ISBN 9788073672515. info
  doporučená literatura
 • BAUMAN, Zygmunt a Tim MAY. Myslet sociologicky : netradiční uvedení do sociologie. Translated by Jana Ogrocká. V tomto překladu přeprac. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010. 239 s. ISBN 9788074190261. info
 • VÁCLAVÍK, David, Zdeněk NEŠPOR, Iva DOLEŽALOVÁ, Eleonóra HAMAR, Dana HAMPLOVÁ, Olga NEŠPOROVÁ a Jiří VEČERNÍK. Příručka sociologie náboženství. Spoluautor. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. 449 s. Studijní texty ; sv. 44. ISBN 978-80-86429-92-2. info
 • HAMMERSLEY, Martyn a Paul ATKINSON. Ethnography : principles in practice. 3rd ed. London: Routledge, 2007. xi, 275. ISBN 9780415396042. info
 • EMERSON, Robert M., Rachel I. FRETZ a Linda L. SHAW. Writing ethnographic fieldnotes. Chicago: University of Chicago Press, 1995. xviii, 254. ISBN 0226206815. info
Výukové metody
Přednášky, praktické výzkumné úkoly (práce ve skupinách), seminární diskuse, sepsání výzkumné zprávy (práce ve skupinách)
Metody hodnocení
Studenti v průběhu kurzu odevzdávají tří průběžné úkoly (10%), v závěru kurzu pak skupinově zpracovanou výzkumnou zprávu (40%). Závěrečná zkouška sestává z ústní obhajoby výzkumné zprávy (25%) a rozpravy o vybraném teoretickém tématu (25%).
Informace učitele
Podrobný plán kurzu je v Elfu.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Posluchači religionistiky povinně ukončují zkouškou.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá blokově.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/RLBcKA024