RLDK Preparation of a Bachelor Course

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Kateřina Sedlářová
Supplier department: Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Timetable
each odd Thursday 10:00–11:40 G11
Prerequisites (in Czech)
RLDV Teaching Assistance && SOUHLAS
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je určen doktorským studentům ucházejícím se o výuku samostatného bakalářského kurzu. Náplní předmětu je komplexní příprava sylabu kurzu v parametrech ECTS a poskytnutí věcných informací souvisejících se správou kurzu a povinnostmi vyučujících. Hodnoceným výstupem je kompletní verze sylabu kurzu, který doktorský student plánuje v budoucnosti vyučovat, v češtině a angličtině podle požadavků ECTS.
Po úspěšném ukončení kurzu budou studenti schopni:
 • připravit výuku bakalářského kurzu na téma, které souvisí s oblastí jejich specializace;
 • vytvořit sylabus kurzu dle parametrů ECTS;
 • znát povinnosti, které vyžaduje praktické vedení kurzu v roli vyučujících;
 • vést kurz v souladu s podmínkami uloženými Studijním a zkušebním řádem MU.
 • Syllabus (in Czech)
  • Informační setkání, poskytnutí informací k průběhu kurzu a podmínkám ukončení.
  • Odevzdání první verze sylabu a poskytnutí zpětné vazby vyučujícím a školitelem.
  • Společný seminář, poskytnutí informací ohledně praktického vedení kurzu a obeznámení s povinnostmi vyučujícího.
  • Odevzdání finální verze sylabu v češtině a angličtině se zapracovanými připomínkami vyučujícího a školitele do příslušné odevzdávárny v IS MU.
  • Vyplnění sylabu ke kurzu v češtině a angličtině v IS MU (pokud je kurz zařazen do výuky v bezprostředně následujícím semestru).
  Literature
   required literature
  • ROHLÍKOVÁ, Lucie and Jana VEJVODOVÁ. Vyučovací metody na vysoké škole : praktický průvodce výukou v prezenční i distanční formě studia. První vydání. Praha: Grada, 2012. 281 stran. ISBN 9788024741529. info
  Teaching methods (in Czech)
  Individuální příprava sylabu kurzu v součinnosti s vyučujícím kurzu a školitelem doktorského studenta; účast na informačním semináři zprostředkovávajícím praktické informace související s vedením kurzu a povinnostmi vyučujícího.
  Assessment methods (in Czech)
  Ke zkušebnímu termínu vypsanému v IS MU účastníci kurzu odevzdávají do odevzdávárny předmětu finální verzi sylabu připravovaného kurzu v češtině a angličtině, který byl detailně konzultován s vyučujícím a školitelem a vyhovuje parametrům ECTS. Kritériem hodnocení je odborná a formální kvalita odevzdaného sylabu a úplnost informací, které poskytuje (100 %). V případě, že bude připravovaný kurz zařazen do rozvrhu pro bezprostředně následující semestr, k úspěšnému ukončení kurzu je rovněž vyžadováno vyplnit do zahájení registrace předmětů pro dané období sylabus v IS MU dle požadavků ECTS, opět v češtině a angličtině.
  Language of instruction
  Czech
  Further comments (probably available only in Czech)
  Study Materials
  The course is taught each semester.
  Information on course enrolment limitations: Zápis do předmětu je podmíněn souhlasem vyučujícího.
  The course is also listed under the following terms Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2019, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/RLDK