RLDS4 Doktorský seminář IV

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 30 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (cvičící)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je vypracování a odevzdání pokročilé verze disertační práce, která bude v následujícím semestru v rámci kurzu RLDP Disertační práce podrobena tzv. vnitřní oponentuře. Na konci kurzu bude student/ka schopen/a:
 • pracovat s prameny či datovými zdroji a literaturou;
 • analyzovat sesbíraná data či pramenné údaje;
 • sepsat rozsáhlý a kvalitní odborný text;
 • pochopit a vystihnout stav bádání v dané oblasti a místo vlastních výzkumných výsledků v něm;
 • kriticky se vyrovnat s různými dosavadními přístupy k řešené problematice;
 • předkládat odůvodněné (argumentačně promyšlené, racionální) závěry.
 • Osnova
  • Analýza dat, resp. pramenných údajů.
  • Průběžné konzultace se školitelem, případně také určeným konzultantem.
  • Odesílání dokončených a patřičně korigovaných částí disertace školiteli k vyjádření.
  • Minimálně tři korektury výsledného textu.
  • Odevzdání pokročilé verze disertace prostřednictvím IS MU.
  Literatura
   povinná literatura
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
  Výukové metody
  Konzultace se školitelem, případně určeným konzultantem; zapracovávání ústní a písemné zpětné vazby k jednotlivým částem disertace.
  Metody hodnocení
  Průběžné konzultace (30 %); odevzdání pokročilé verze disertační práce, kterou hodnotí školitel a koordinátor kurzu (70 %). Tato verze disertace musí být již relativně hotovým, z hlediska obsahu kompletním a jazykově i odborně kvalitním textem připraveným k vnitřní oponentuře. Musí být vybavena průběžným poznámkovým aparátem, seznamem literatury i shrnutím v jazyce práce. Nemusí zatím obsahovat anglické shrnutí a seznam klíčových slov v angličtině.
  Navazující předměty
  Informace učitele
  Doporučený zápis v předposledním semestru studia.
  Recommended enrollment: in the penultimate semester of the study.
  Další komentáře
  Předmět je vyučován každý semestr.
  Povinný zápis v předposledním semestru studia.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.