RLDTP1 Odborná recenze

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Michaela Ondrašinová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jako výstup kurzu doktorand/ka předloží již publikovaný text odborné recenze (tedy recenze monografie, sborníku nebo monotematického čísla časopisu), na kterém pracoval/a pod vedením svého školitele a který případně konzultoval/a s dalšími odborníky na danou předmětnou oblast. Kurz si tedy student/ka zapisuje až po publikování recenze v bezprostředně následujícím semestru. Výběr recenzované publikace i časopisu, v němž má být recenze zveřejněna, musí být předem prodiskutován se školitelem. Recenzovaná publikace musí souviset s projektem dizertačního výzkumu, na kterém student/ka pracuje od počátku svého doktorského studia, a to buď po stránce tematické, nebo teoreticko-metodologické. Recenze musí být publikována v časopise, který je k danému kalendářnímu roku zařazen do databází Web of Science či SCOPUS nebo uveden v seznamu ERIH nebo Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Vedle toho se přijímá také recenze publikovaná ve studentském religionistickém časopise Sacra.
Výstupy z učení
Po úspěšném ukončení kurzu budou studenti schopni:
 • vytvořit odbornou recenzi, která je přijata redakcí některého z cílových časopisů;
 • připravit text odborné recenze přijatý k publikaci do konečné podoby, a to jak po stránce jazykové, tak formální;
 • efektivně pracovat s konstruktivní kritikou vlastního textu;
 • chápat praktické záležitosti souvisejícími s publikováním recenzí v odborných časopisech.
 • Osnova
  • Zaslání odborné recenze do redakce některého z odborných časopisů (před zápisem kurzu).
  • Získání zpětné vazby od redakce a přijetí recenze (před zápisem kurzu).
  • Zapracování získané zpětné vazby a příprava finální verze recenze (před zápisem kurzu).
  • Práce na jazykových korekturách a formální úpravě textu (před zápisem kurzu).
  • Zveřejnění recenze (před zápisem kurzu).
  Literatura
   povinná literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
  • Cesty k vědě : jak správně myslet a psát. Edited by Břetislav Horyna - Josef Krob. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007. 170 s. ISBN 9788071822233. info
   doporučená literatura
  • MACGILCHRIST, Felicitas. Academic writing. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2014. 190 stran. ISBN 9783825240875. info
  Výukové metody
  Individuální práce studenta/tky na finalizaci textu pod vedením školitele.
  Metody hodnocení
  Účastníci kurzu odevzdávají do odevzdávárny předmětu v IS MU již publikovaný text odborné recenze. Kritériem hodnocení je povaha časopisu, který článek otiskl: musí jít o časopis zařazený do databází Web of Science či SCOPUS nebo uvedeny na seznamu ERIH nebo Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice, případně o religionistický časopis Sacra (100 %). Technickou podmínkou získání zápočtu je rovněž povinné zavedení publikované odborné recenze do publikační databáze v IS MU (typ „r Recenze“) a správné vyplnění požadovaných údajů.
  Další komentáře
  Předmět je vyučován každý semestr.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.