RLMgA018 Seminář k diplomové práci I

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/1/0. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Glomb, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Iva Doležalová (přednášející)
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (cvičící)
Dr. phil. Anna Michalík Kvíčalová, MA (cvičící)
Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Lang, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michaela Ondrašinová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ivona Vrzalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na podporu počátečních kroků vedoucích k přípravě diplomové práce. Kromě několika společných seminářů, které se věnují představení předběžných témat jednotlivých diplomových prací studenty, sestává výuka z individuálních konzultací studenta se zvoleným vedoucím práce podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Předmět se zaměřuje na specifikaci výzkumné oblasti, na kterou se bude budoucí diplomová práce zaměřovat, a postupnou precizaci počátečního bádání vedoucí k vytvoření předběžného tématu diplomové práce a výzkumné otázky. V rámci kurzu provádí student rozsáhlou bibliografickou rešerši, která poskytne nezbytný faktografický a teoreticko-metodologický základ pro přípravu projektu diplomové práce v rámci navazujícího kurzu, a načítá relevantní literaturu.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni:
 • provést důkladnou bibliografickou rešerši k zajištění faktografických informací ke zvolené výzkumné oblasti;
 • identifikovat a zpracovat relevantní teoretickou a metodologickou literaturu vhodnou k typu výzkumu, který vyplývá z formulace předběžné výzkumné otázky;
 • dokáže efektivně vyhledávat literaturu v knihovních katalozích a v databázích elektronických informačních zdrojů;
 • dokáže vytvářet strukturovanou anotovanou bibliografii a konspekty z relevantní literatury ke zvolené výzkumné oblasti;
 • dokáže jasně a srozumitelně prezentovat předběžné výzkumné téma během společného semináře a reagovat na kritické poznámky vyučujících a účastníků semináře.
 • Osnova
  • Společné informační setkání
  • Prezentace předběžných témat a výzkumných otázek diplomových prací
  • Individuální konzultace se školitelem a individuální práce na hloubkové bibliografické rešerši
  • Konspektování a anotování nalezených zdrojů
  Literatura
   povinná literatura
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
   doporučená literatura
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Translated by Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
  Výukové metody
  Individuální práce studenta na přípravě předběžného tématu a výzkumné otázky projektu diplomové práce; pravidelné konzultace s vedoucím práce; prezentace předběžných témat a výzkumných otázek diplomových pracích na společných seminářích a vzájemná kritická diskuze mezi studenty za účasti koordinátora kurzu a vedoucích prací.
  Metody hodnocení
  Hodnocení uděluje koordinátor kurzu na základě konzultací s jednotlivými školiteli.
  Podmínky úspěšného ukončení kurzu
  (a) Prezentace předběžného tématu a výzkumné otázky budoucí diplomové práce na společném semináři (20 %).
  (b) Vytvoření a včasné odevzdání anotované bibliografie k předběžnému tématu diplomové práce a její přijetí vedoucím práce (80 %).
  Navazující předměty
  Další komentáře
  Předmět je vyučován každý semestr.
  Výuka probíhá každý týden.
  Studenti religionistiky povinně zapisují v 1. semestru studia.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021.