RLMgB546 Náboženství a smysly na Západě: historicko-antropologický pohled

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Dr. phil. Anna Michalík Kvíčalová, MA (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Západní náboženské tradice byly vždy spjaté s programy upravujícími vztah jedince a světa prostřednictvím smyslového vnímání: určovaly kdy a jakým způsobem měly být jednotlivé smysly utlumovány (zakrývání zraku, ucpávání uší, zákazy doteku), disciplinovány (mlčení, půst, omezení pohybu, smyslový trénink) nebo oslavovány (poslech náboženské hudby, dotyk relikvií, chuť hostie) a zároveň spoluurčovaly kolik smyslů vlastně jedinec měl a jaká byla jejich náboženská validita. Tento kurz se bude zabývat historickými diskurzy a postoji ke smyslové zkušenosti i způsoby každodenního užití smyslové percepce v náboženské praxi. V jednotlivých seminářích budeme podrobně číst klíčové teoretické texty, zabývající se kulturním studiem smyslů a na vybraných příkladech sledovat to, jak historické náboženské systémy konceptualizovaly a modelovaly smyslové vnímán, ale také to, jak konkrétní využití smyslů konstituovalo náboženské, kulturní a sociální identity. Kurz nabídne mezioborové pojetí dějin náboženství jako historie smyslové mediace, při využití přístupů antropologie, kulturní/sociální historie a historie médií a vědy.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu budou studenti
• znát základní teoretické přístupy ke studiu kulturní historie smyslů
• obeznámeni s badatelskými tématy v oblasti dějin náboženství a smyslovosti
• schopni kriticky interpretovat úlohu smyslové mediace v náboženských tradicích a formulovat vlastní výzkumné otázky.
Osnova
 • 19.2 Úvod do kulturní historie smyslů
 • 4.3. Ikonoklasmus a logocentrismus: dějiny náboženství mezi jazykem a obrazem
 • 18.3. „Ruce pryč“: moderna a smyslová anestesie
 • 1.4. Věda, náboženství a smyslové iluze
 • 15.4. Hluchota, slepota a smyslová deprivace
 • 29.4 Paměť a trénink smyslové zkušenosti
 • 13.5 Závěrečné prezentace
Literatura
  povinná literatura
 • Smith, Mark M. Sensing the Past: Seeing, Smelling, Tasting, and Touching in History. Berkeley: University of California Press, 2007.
 • Classen, Constance - Toner, Jerry P. - Vila, Anne C. - Newhauser, Richard G. - Howes, David and Roodenburg, Herman eds., A Cultural History of the Senses, 6 volumes. London: Bloomsbury Publishing, 2014.
  doporučená literatura
 • Classen, Constance. The Deepest Sense: A Cultural History of Touch. Urbana: Univesity of Illinois Press, 2012.
 • Erlmann, Veit,ed., Hearing Cultures: Essays on Sound, Listening and Modernity. Oxford: Berg, 2004.
 • Horský, Jan - Martinec Nováková, Lenka - Pokorný, Vít, eds. Antropologie Smyslů, Praha: Togga, 2019
 • Lundby, Knut, ed. Religion Across Media: From Early Antiquity to Late Modernity. New York: Peter Lang Publishing, 2013.
 • Kvíčalová, Anna, Listening and Knowledge in Reformation Europe: Hearing, Speaking and Remembering in Calvin’s Geneva. Cham: Palgrave Macmillan, 2019.
 • Meyer, Birgit - Stordalen, Terje, eds. Figurations and Sensations of the Unseen in Judaism, Christianity and Islam: Contested DesiresLondon: Bloomsbury Academic, 2019
 • Ong, Walter J. Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. London: Routledge, 1988.
 • Schmidt, Leigh. E. Hearing Things: Religion, Illusion, and the American Enlightenment. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2000.
 • Weiner, Isaac. Religion Out Loud: Religious Sound, Public Space, and American Pluralism. New York and London: New York University Press, 2013.
Výukové metody
Kurz probíhá formou seminářů. Základem ke každému semináři je příprava formou četby zadaných textů. Závěrečná hodina bude věnována prezentacím studentských projektů.
Metody hodnocení
Podmínky úspěšného ukončení kurzu jsou:
1. splněné semestrální podmínky:
60% aktivní účast na seminářích a četba zadané literatury
40% návrh výzkumného projektu a jeho prezentace v seminární rozpravě
2. Kolokvium:
Přijatá seminární práce
Další komentáře
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.