RLOPB Minor Thesis in Religion

Faculty of Arts
Spring 2015
Extent and Intensity
0/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Eleonóra Hamar, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr. (seminar tutor)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (seminar tutor)
PhDr. Iva Doležalová (seminar tutor)
doc. PhDr. Miloš Mendel, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Zuzana Kubovčáková, M.A., Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Supplier department: Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
RLA14 Minor Thesis Seminar
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Bakalářská oborová práce musí být psána na bílém papíru formátu A4, očíslované listy musejí být vyvázány do pevných desek. Závaznou součástí práce je titulní strana, která obsahuje název univerzity, fakulty a ústavu, název práce, jméno zpracovatele, jméno vedoucího práce a rok zpracování. Dále musí být práce vybavena prohlášením autora o původnosti práce, obsahem, průběžným poznámkovým aparátem a seznamem použitých pramenů a sekundární literatury. Rozsah bakalářské oborové práce činí 35 000 – 40 000 znaků včetně mezer (ca 20-25 normovaných stran). Povinnou součástí práce jsou české a cizojazyčné resumé (900 znaků včetně mezer, tj. ca 15 řádků) a český a cizojazyčný výčet klíčových slov.
Práce musí být prostřednictvím sekretariátu Ústavu religionistiky FF MU odevzdána ve dvou pevně svázaných exemplářích, a to nejpozději jeden měsíc před konáním rozpravy. Do IS MU se bakalářská oborová práce neodevzdává. Přijetí práce potvrdí vedoucí práce udělením zápočtu.
Literature
  • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Obhajoba práce je součástí bakalářské zkoušky
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Autumn 2001, Spring 2002, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2015, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2015/RLOPB