ROM1A002 Úvod do studia literatury

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/4. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Silvie Špánková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přehled literární vědy a jejích částí, poetika a lingvistika,literární morfologie, žánry. Literární kritika a historie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních literárních žánrů;
- určit a popsat současné trendy v literární vědě;
- napsat esej analyzující vybrané literární dílo ;
- aplikovat nabyté poznatky na konkrétní text.
Osnova
 • Přednáška se bude prolínat se seminářem tam, kde to bude výhodné pro praktickou výuku (bibliografie, versologie). 1. Definice a součásti literární vědy - předmět studia literární vědy: funkce informativní, estetická a formativní; úloha estetické hodnoty (Mukařovský, Warren a Wellek) - základní disciplíny literární vědy, jejich obvyklé postupy, problémy i úskalí; postavení poetiky, její pojetí od antiky po současnost; disciplíny pomocné a jejich přínos; textologie, translatologie, komparatistika, genologie 2. Literární dílo jako znak (sémiotika) - Piercovo a Saussurovo pojetí znaku; denotace a konotace; uplatnění teorie informací; literární komunikace; role grafické úpravy textu - informace přinášené literárním dílem; jazykový projev literární a neliterární; projev fixovaný písmem a tiskem; kontexty, do nichž se literární dílo zapojuje 3. Pojem struktury a literatura - esencialistický a strukturalistický přístup k textu; prvek a funkce, celek a část, úroveň; strukturalismy - text, paratext (titul, předmluva, doslov, motto aj.), intertextualita 4. Tematická výstavba (kompozice, fabule, syžet) - motiv, téma hlavní a téma dílčí; motiv dynamický a statický; téma postavy a prostředí; charakterizace literární postavy; topos; řazení motivů - základní typy kompozice; problematika začátku a konce; syžet a fabule; rozvíjení syžetu 5. Základní perspektivy vyprávění. - narativní perspektiva (Pouillon, Stanzel, Doležel, Genette); autorské hodnocení; typy autorského postoje ke zpracovávané látce; tragično, komično, groteskno, absurdno. 6. Ztvárnění času a prostoru v literárním díle. - čas a prostor v umění, problematika literárního času a prostoru, význam času a prostoru 7. Definice stylu a stylistická analýza. - stylistika a rétorika, pojetí stylu - role autorovy osobnosti - vztah interpretačního prostoru a interpretačního pole; role objektu a subjektu v přístupu k literárnímu dílu 8. Změny slovního významu (figury, tropy, příznakovost) - figury: aliterace, anafora, antiteze, apostrofa, asyndeton, gradace, onomatopoie, paralelismus, pleonasmus, polysyndeton, řečnická odpověď, řečnická otázka, tautologie, zvukosled - tropy: antonomasie, eufemismus, hyperbola, ironie, katachréze, litotes, metafora, metonymie, oxymóron, perifráze, personifikace, synekdocha, synestézie 9. Literární historie (koncepce, problémy periodizace), textová kritika a textologie - periodizace, literární perioda; literární proud, směr, skupina, škola - textová kritika, edice, autentický text, archetyp, kanonizovaný text, text poslední ruky; textové varianty, diferenční slovníček; textově-kritický a věcný aparát; komentář 10. Základní momenty francouzské literární vědy - literární a kritické revue - ženevská škola, école de limaginaire, psychokritika, sociokritika, strukturalismus, sémiologická škola atd. Součástí zkoušky je teoretická a praktická znalost 1. francouzské versifikace (charakteristika francouzského verše a rýmu, typy strof, zásady správné recitace) 2. základních literární druhů a jejich členění; žánry: autobiografie, bajka, balada, cestopis, článek, dopis, drama (činohra), elegie, epigram, epos, exemplum, fejeton, fraška, hagiografie, idyla, knižní drama, komedie, legenda, litanie, muzikál, mystérium, novela, óda, opera, opereta, paměti, pamflet, platónský dialog, pohádka, pojednání, pověst, recenze, referát, román, romance, romaneto, scénář, sloupek, tragédie, trubadúrská poezie, žákovská poezie, žalm 3. odborných termínů jako alegorie, básnický přívlastek (epiteton), epigonská tvorba, eufonie, explicit, incipit, inverze, jazykové tabu, kakofonie, kolace, makaronisus, nepřímá řeč, přímá řeč, přirovnání, palegorafie, parataxe, poetismus, polopřímá řeč, posthumní dílo, prosopografie, pseudonym, rámcování, topografie apod.
Literatura
  neurčeno
 • HRABÁK, Josef. Poetika. Druhé vydání. Praha: Československý spisovatel, 1977. 361 stran. info
 • HAMAN, Aleš. Úvod do studia literatury a interpretace díla. 1. vyd. Jinočany: H&H, 1999. 179 s. ISBN 8086022579. info
 • PETRŮ, Eduard. Úvod do studia literární vědy. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 2000. 187 s. ISBN 80-85839-44-X. info
 • ŠRÁMEK, Jiří. Základy francouzské versifikace. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1990. 70 s. ISBN 8021002085. info
 • PAVERA, Libor a František VŠETIČKA. Lexikon literárních pojmů. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 422 s. ISBN 80-7182-124-1. info
 • Boris Tomaševskij, Teorie literatury, Praha, Lidové nakladatelství 1970.
 • Viktor Šklovskij, Teorie prózy, Praha, Melantrich 1993
 • Slovník literární teorie. Edited by Štěpán Vlašín. Vyd. 2. V Praze: Československý spisovatel, 1984. 464 s. URL info
 • ZEMAN, Milan. Průvodce po světové literární teorii. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988. 636 s. URL info
Výukové metody
Přednáška : popis literárního pole, výklad a definice základních pojmů a jejich exemplifikace na konkrétních příkladech.
Metody hodnocení
Zkouška - písemný test a ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.