ROMIB001 Latina pro romanisty I

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Natália Gachallová (přednášející)
Mgr. Zuzana Lukšová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Malá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Andrea Salayová (přednášející)
Mgr. Jan Slíva (přednášející)
Mgr. Pavel Ševčík (přednášející)
Mgr. Tereza Ševčíková (přednášející)
Mgr. Anna Žáková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ROMIB001/01: Po 9:10–10:45 B2.21, R. Černoch
ROMIB001/02: Út 7:30–9:05 B2.51, J. Slíva
ROMIB001/03: St 15:50–17:25 A21, J. Slíva
Předpoklady
(! LJBcA01 Latinská mluvnice I ) && (! KRBcA07 Latinský jazyk I ) && (! CJV09 Latina I. ) && ! NOWANY ( LJBcA01 Latinská mluvnice I , KRBcA07 Latinský jazyk I , CJV09 Latina I. ) && ! OBOR ( LJ )
Předběžné znalosti latiny se nevyžadují.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/120, pouze zareg.: 0/120
Jiné omezení: Nelze získávat kredity za další latiny pro nelatináře, jejichž obsah je totožný (studijní řád, čl. 8 odst. 4). Při studiu dvou románských jazyků lze zapsat pouze na jednom oboru.
Mateřské obory/plány
předmět má 37 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu student bude schopen:
zpaměti reprodukovat a jmenná i slovesná paradigmata, která jsou náplní předmětu (viz osnova kurzu);
vysvětlit gramatická pravidla probíráná v rámci kurzu;
používat základní latinskou gramatickou terminologii spojenou s gramatikou probíranou během kurzu;
určovat gramatické kategorie probraných morfologických tvarů;
překládat do češtiny jednoduché latinské věty;
popsat gramatickou strukturu věty.
Osnova
 • Úvod do studia latiny, latinská abeceda, výslovnost a přízvuk. Latinské gramatické kategorie v porovnání s českými. Úvod do deklinace a konjugace.
 • Substantiva 1. deklinace, základní předložky
 • 1. konjugace (ind. préz., impf., fut. I, imp., inf. préz.) Překlad latinského pasiva, vyjádření činitele
 • Substantiva 2. deklinace, adjektiva 1. a 2. deklinace.
 • Sloveso esse a jeho složeniny. Adverbia od adjektiv 1. a 2. deklinace.
 • 2. konjugace (ind. préz., impf., fut. I, imp., inf. préz.)
 • Substantiva 3. deklinace; vazba dvojího akuzativu; zájmena is, ea, id; idem, eadem, idem
 • 3. a 4. konjugace, smíšená konjugace (typ capio).
 • Deponentní slovesa.
 • Adjektiva 3. deklinace, participium prézentu aktiva a jeho použití.
 • Adverbia 3. deklinace, osobní zájmena, přivlastňovací zájmena, ukazovací zájmena.
 • Vazba dvojího akuzativu. Vazba akuzativu s infinitivem.
 • 4. a 5. deklinace, ukazovací zájmena
 • Tázací a vztažná zájmena, vztažné věty; záporná zájmena.
 • Stupňování adjektiv a příslovcí.
Literatura
  doporučená literatura
 • BILÍKOVÁ, Eva. Přehled latinské mluvnice : [pomůcka při výuce latiny]. Brno: MC nakladatelství, 1999. 63 s. info
 • PECH, Jiří. Latina pro gymnázia. 4. vyd. Praha: Leda, 1998. 404 s. ISBN 8085927470. info
 • PECH, Jiří. Latina pro gymnázia. Vyd. 1. Praha: Leda, 1996. 471 s. ISBN 808592711X. info
 • KÁBRT, Jan. Latinsko-český slovník. 3. upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. 483 s. ISBN 8004260004. info
Výukové metody
Předmět probíhá formou semináře, na němž jsou vysvětlovány a procvičovány probrané gramatické jevy (překlady, gramatická cvičení). Vyžaduje se účast na hodinách a domácí příprava.
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení předmětu je úspěšné absolvování závěrečného písemného testu (70%); průběžné vyplňování odpovědníků v IS (alespoň na 70%); aktivní účast na hodinách.
Navazující předměty
Informace učitele
Do 31. 10. 2016 byste měli splnit na 70% alespoň 7 odpovědníků dle vlastního výběru z 1. – 4. lekce a do 30. 11. 2016 alespoň 4 odpovědníky dle vlastního výběru z 5. – 7. lekce. Kdo splní tuto podmínku, bude mít o 5% sníženou požadovanou hranici pro splnění závěrečného testu. Pro ostatní platí základní hranice. Pro přihlášení k zápočtu nebo kolokviu je nutné mít splněny 2 opakovací odpovědníky a kromě toho 20 dalších odpovědníků dle vlastního výběru z lekcí 1 - 10 (do celkového počtu se počítá i 11 odpovědníků z první části semestru).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.