SJ1A006 Jazykový seminář VI

Filozofická fakulta
jaro 2021

Předmět se v období jaro 2021 nevypisuje.

Rozsah
0/2/2. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Milada Malá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Cristina Rodríguez García, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Strmisková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Daniel Vázquez Tourino, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
SJ1A005 Jazykový seminář V
SJ1A005 Jazykový seminář V vstupní jazyková znalost dle SERR: B2/C1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminář si klade za cíl dále komplexně rozvíjet řečové dovednosti studentů, a to jak procvičování mluveného a psaného projevu, tak i rozšiřováním aktivní slovní zásoby (včetně správného užívání ustálených rčení) podle předem daných tematických okruhů (viz osnova). Řada cvičení je zaměřena i na vybrané gramatické jevy. Velká pozornost bude v kurzu věnována také sociokulturním aspektům komunikace a zvláštní důraz bude kladen na nácvik písemného projevu. Pokud jde o konkrétní metody, budou upřednostňovány konverzace a práce s různými texty, jejich resumé, vlastní projevy i překlady.
Výstupy z učení
- studenti budou rozumět i složitějším autentickým čteným i slyšeným textům. - dokáží se plynule vyjadřovat ve španělském jazyce, zapojit se aktivně do diskuse a obhájit svůj názor. - budou schopni dobře uspořádat text. - dokáží adekvátně využívat slovní zásobu probíraných témat (viz. osnova). - budou se dobře orientovat v základní lingvistické terminologii a používat procvičené gramatické jevy. -zvládnou přeložit krátký text z ŠJ do ČJ i z ČJ do ŠJ - výstupní jazyková znalost dle SERR: C1
Osnova
  • Lexikální část zahrnuje nácvik řečových dovedností (poslech, četba, mluvený i písemný projev): El mundo del trabajo Seguridad social Industria Agricultura Vybrané gramatické jevy: Indicativo x subjuntivo Uso de determinantes Uso de preposiciones
Literatura
    povinná literatura
  • ALCHAZIDU, Athena. Practicando el léxico español. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 250 s. ISBN 8021016493. info
    doporučená literatura
  • Nueva gramática básica de la lengua española. Barcelona: Espasa Libros, 2011. xx, 305. ISBN 9788467034714. info
  • Real Academia Española a Real Academia Española. Nueva gramática de la lengua española :morfología. liv, 1960. Madrid: Espasa Libros, S.L.U., 2009. ISBN 978-84-670-3207-9. info
  • GARCÍA SANTOS, Juan Felipe. Sintaxis del espanol : nivel de perfeccionamiento (MDO) : Gramática del espanol lengua extranjera : sintaxis del espanol : nivel de perfeccionamiento (Variant.) : Sintaxis del espanol : nivel de perfeccionamiento., Clave (Supl.). Salamanca: Universidad de Salamanca, 1993. ISBN 84-294-3495-X. info
Výukové metody
Semináře a cvičení zaměřené na: - opakování a procvičování gramatických jevů - rozšiřování slovní zásoby - diskuse a komunikační aktivity - poslechová cvičení a četba s porozuměním - písemný projev - překlad - procvičování jazykových funkcí v různých situacích e-learning
Metody hodnocení
Písemný test. Ústní projev. Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je i plnění všech požadavků na domácí přípravu, která zahrnuje: četbu, poslech, písemný projev, přípravu mluveného projevu, gramatická a lexikální cvičení.
Vyučovací jazyk
Španělština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/SJ1A006