SJ1A031 Španělská lingvistika I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/1/4. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základy fonetiky a fonologie španělštiny (fonetický a fonologický systém španělštiny, intonace, pravopis a nejnovější změny španělského pravopisu). Pozornost je věnována i specifickým rysům americké španělštiny. Praktickou součástí hodin jsou španělské diktáty. Druhá část kurzu je věnována základním pojmům z morfologie a hlavním slovotvorným postupům.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen definovat základní pojmy z fonetiky a fonologie, popsat fonologický systém španělského jazyka a bude obeznámen se specifiky výslovnosti americké španělštiny.
Osnova
  • Vokalický a konsonantický systém současné španělštiny. Segmentace souvislé promluvy - intonační struktury různých typů vět. Hlavní znaky výslovnosti španělštiny v Americe. Diktáty a korektivní cvičení. Flexivní a lexikální morfologie, hlavní slovotvorné mechanismy ve španělštině.
Literatura
  • Bartoš, L.: Úvod do fonetiky, fonologie a pravopisu španělštiny, Ostrava, 1999
  • Čermák, Petr: Fonetika a fonologie současné španělštiny, Karolinum, Praha, 2005
  • Alarcos Llorach, Emilio.: Fonología espańola, Gredos, Madrid, 1991
  • Quilis, A.: Tratado de fonología y fonética espańolas, Gredos, Madrid, 1993.
Výukové metody
Přednáška: výklad a definice základních pojmů fonetiky a fonologie španělštiny a jejich exemplifikace na konkrétních španělských textech, úvod do španělské morfologie.
Metody hodnocení
Zkouška - písemná (diktát + test; úspěšnost min. 70%). V případě distanční formy studia pouze test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.