SLAV01 Seminář k magisterské diplomové práci I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petr Kalina, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Elena Krejčová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (cvičící)
doc. Halyna Myronova, CSc. (cvičící)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem diplomového semináře je pomoci studentům dokončit diplomovou práci a připravit se na její úspěšnou obhajobu. Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Po absolvování tohoto kurzu jsou studenti schopni zhodnotit teoretické přístupy a formulovat výzkumné metody a výzkumný záměr v oblasti týkající se tématu práce.
Výstupy z učení
Studenti po absolvování semináře:
- jsou schopni heuristické činnosti,
- dokáží sestavit bibliografický přehled,
- dokáží používat vědeckého aparátu,
- umí psát formou akademického diskurzu,
- jsou schopni samostatné odborné práce, včetně zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Osnova
  • Kurz připravuje studenty na psaní závěrečné práce. Má podobu individuálních konzultací s vedoucím práce (případně i několika společných seminářů), které se odvíjejí v závislosti na specifických požadavcích studijního programu a tématu diplomové práce.
  • 1. Práce s adekvátní odbornou literaturou.
  • 2. Rozbor, interpretace a hodnocení nasbíraného materiálu.
  • 3. Hodnocení a aplikace odborných poznatků ze sekundární literatury.
  • 4. Psaní jednotlivých kapitol a shrnutí.
Literatura
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
Výukové metody
Individuální konzultace, samostatná práce dle pokynů vedoucího.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje zápočet na základě stupně rozpracovanosti diplomové práce a na základě průběhu konzultací se studentem.
Závazné podmínky pro započtení Semináře k magisterské diplomové práci I:
1) odevzdání bodové osnovy s komentářem k jednotlivým součástem připravované práce a s uvedením metody (metod), jež budou použity v její analytické části,
2) odevzdání podrobné bibliografie práce s informacemi o dostupnosti jednotlivých zdrojů a možnostech jejich využití při zpracování tématu,
3) shromáždění většiny materiálového korpusu k analytické části práce a jeho předložení vedoucímu práce,
4) prostudování pokynů fakulty, ústavu a oboru pro zpracování závěrečných prací (viz fakultní a ústavní www stránky),
5) účast na konzultacích a průběžné informování vedoucího práce o průběhu zpracování zadaného tématu.
Informace učitele
Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.