TIM_M_018 Kurátorství: společenské souvislosti a praktické aspekty

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marika Kupková, Ph.D. (přednášející), doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D. (zástupce)
Garance
Mgr. Marika Kupková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 N21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 23/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška představí kurátorství jako profesi oscilující mezi badatelskou, manažerskou, umělecko kritickou a tvůrčí náplní. Odborné nároky kladené na kurátora bývají diametrálně odlišné v závislosti na jeho institucionální zázemí. Jiné úkony a schopnosti jsou vyžadovány po kurátorovi coby zaměstnanci sbírkové instituce, po nezávislém kurátorovi nebo kurátorovi výtvarných či audiovizuálních přehlídek a festivalů. Právě festivaly a přehlídky galerijního filmu a experimentální filmové tvorby představují důležitou výukovou kapitolu této přednášky rozšířenou o související problematiku distribuce a archivace umění pohyblivého obrazu mimo rámec kinematografických institucí. Zaměřujeme se dále na oblast zprostředkování umění, která stojí v popředí zájmu galerijních institucí i jejich zřizovatelů. Vezmeme v potaz fúzování uměleckých a kurátorských přístupů, zmíníme reprezentativní příklady výstavních aktivit, jejichž koncepce byla sama uměleckým projektem. Upozorníme také na tendence, které hovoří o konci prezentace umění formou standardních výstav. Přednáška bude završena tvorbou vlastního výstavního projektu: formulací východisek, argumentací zvoleného přístupu a jeho cílů. Součástí výstavního projektu bude také návrh jeho doprovodného programu. Cílem přednášky navazující na kurz Kurátorství: dějiny profese je tedy orientace ve společenských strukturách výtvarného provozu s ohledem na pozici kurátora jako určujícího aktéra. Současně posluchači umožní kritický a kreativní náhled na současné kurátorské tendence.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- odlišit kurátorství ve specifických společenských a institucionálních souvislostech
- mít povědomost o náplni kurátorství v rámci novomediálních či audiovizuálních festivalů a přehlídek
- vymezit základní strategie zprostředkování umění včetně základních žánrů galerijní pedagogiky a doprovodných programů k výstavám
- bude schopen formulovat a argumentovat vlastní kurátorský záměr
- bude mít přehled o základních profesích, s nimiž kurátor obvykle při tvorbě výstav spolupracuje (architekt výstav, instalační technik, grafičtí designéří, produkční, pracovníci PR i kustodi)
- mít základní představu o obvyklých způsobech financování výstav a doprovodných aktivit
- mít odvahu ke kreativnímu myšlení a schopnost je přesvědčivě komunikovat
Osnova
 • - Specifické obsahy kurátorské profese v závislosti na institucionálních poměrech: nezávislý kurátor, kurátor-umělec, kurátor muzejních sbírek.
 • - Kurátoři mimo galerie či muzea: přehlídky, festivaly, archivy umění nových médií a experimentálního filmu
 • - Filmové kurátorství
 • - Aktéři výstavní praxe: kurátor, produkční, architekt, instalátor, grafický designér, PR atp.
 • - Zprostředkování umění: galerijní pedagogika
 • - Zprostředkování umění: nové strategie práce s veřejností
 • - Konec výstav? Hledání nových forem prezentace umění - Kritické kurátorství: základní rysy a představitelé
 • - Příprava kurátorských projektů studentů
 • - Prezentace a diskuze nad kurátorskými projekty studentů
 • - Jak vystavovat kurátora? Sebereflexivní tendence v kurátorství v rovině výstav, badatelských a publikačních aktivit
Literatura
 • KORECKÝ, David (ed.). Médium kurátor. Role kurátora v současném českém umění. Praha: Agite/Fra, 2009.
 • Potter, John. Digital Media and Learner Identity: The New Curatorship. Palgrave Macmillan US, 2012.
 • Thompson, John A. M. Manual of Curatorship: A Guide to Museum Practice. New York: Routlegde, 2012.
 • Usai, Paolo Cherchi, David Francis, Alexander Horwath, Michael Loebenstein. Film Curatorship: Archives, Museums, and the Digital Marketplace. Vídeň: Synema - Ges. für Film und Medien, 2008.
 • BALSOM, Erika. Exhibiting Cinema in Contemporary Art. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013. Dostupné z http://www.oapen.org/search?identifier=442726.
 • SÝKOROVÁ, Lenka. Nezávislé kurátorství ve volném čase: nezávislý kurátor a umělec-kurátor na české vizuální scéně 2000-2016 = Independent curating as a leisure activity : an independent curator and artist-curator on the Czech visual art scene in 2000-201
 • FRIEDLOVÁ, Martina. Umění: prostor pro život a hru. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008.
 • VESELÁ, Romana. Pozice kurátor: poznámky správců umění a designu. Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2016.
Výukové metody
Přehledová přednáška s komentářem vybraných případových studií.
Metody hodnocení
Ostrý test u PC a minimálně 50% účast na přednáškách.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021.