UCJ01 Pedagogická praxe češtiny průběžná

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
blokově (180 nebo 360 hodin). 12 kr. (od 6 krok 6 kred). 12 kreditů získává student jednooborového studia. Student sdruženého studia absolvuje praxi v poloviční hodinové dotaci, a tudíž získává 6 kreditů. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Mgr. Lucie Rychnovská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vlastimil Čech, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marcela Hrdličková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Dorota Egerlová (pomocník)
Mgr. Jana Fantová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
UCJL01 Didaktika českého jazyka a literatury I
UCJJ01 Didaktika českého jazyka a literatury II
UZB001 Psychologie pro učitele I
UZB002 Školní pedagogika
UZB003 Školní didaktika
UZB004 Psychologie pro učitele II
UZB005 Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika
UZB006 Kompendium pro učitele
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Prvořadým cílem je naučit se získané poznatky aplikovat v pedagogické praxi a její reflexi.

Dílčí cíle se soustředí do několika oblastí:
1. naučit se aplikovat dovednosti při práci s komunikačními a informačními technologiemi a nástroji v přípravě na výuku, plánování doplňkových vzdělávacích aktivit (doučování, zkoušení, speciální kurzy, exkurze apod.);
2. naučit se pracovat s pedagogickou dokumentací, se vzdělávacími plány (RVP, ŠVP, interdisciplinarita průřezových témat);
3. naučit se připravovat vlastní výukovou roli v tandemu, v pozici asistenta a pozorovatele při náslechu, hospitaci, stínování;
4. naučit se pracovat s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami;
5. naučit se reflektovat průběh vyučování, analyzovat chyby, navrhovat řešení krizových situací při vyučování.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- koncipovat ve spolupráci se středoškolským vyučujícím e-learningové kurzy a nástroje moderních technologií v praxi středoškolského učitele;
- posoudit ve spolupráci se středoškolským vyučujícím rizika vyučovacího procesu a školního prostředí, vhodné strategie řešení krizových situací ve vyučovacím procesu a školním prostředí;
- připravit se ve spolupráci se středoškolským vyučujícím na práci se studenty se specifickými vzdělávacími potřebami;
- pracovat s pedagogickou dokumentací, se vzdělávacími plány;
- vykonávat asistenční práce učitele ve vyučovacím procesu a školním prostředí;
- připravit se na tandemovou výuku;
- reflektovat chyby, navrhovat způsoby předcházení chybám a krizovým situacím.
Osnova
 • A. Začátek semestru – probíhá v prostředí fakulty:
 • a) reflexe poznatků získaných v seminářích Didaktika českého jazyka a literatury I, II a jejich uplatnitelnosti v praxi;
 • b) využití e-learningu a moderních technologií v praxi středoškolského učitele: seznámení se s vybranými moderními technologiemi a možnostmi jejich smysluplného zapojení do výuky středoškolských studentů (práce s webovým prostředím Moodle, práce s i-Padem, práce s korpusy, interaktivními tabulemi apod.);
 • c) prezentační a rétorické dovednosti;
 • d) příprava na práci se studenty se specifickými vzdělávacími potřebami;
 • e) seznámení se s riziky vyučovacího procesu a školního prostředí, strategie řešení krizových situací ve vyučovacím procesu a školním prostředí;
 • f) organizační příprava praxe.
 • B. Vlastní praxe – probíhá v prostředí vybrané střední školy:
 • a) student se seznámí s prostředím vybrané školy a s náplní práce učitele;
 • b) student absolvuje náslechy/hospitace a vede si k nim protokol;
 • c) student se pod vedením středoškolského učitele seznamuje se způsoby řešení krizových situací na konkrétní škole;
 • d) student se seznamuje s pedagogicko-psychologickou charakteristikou studentů tříd, ve kterých bude vyučovat;
 • e) student pod vedením středoškolského učitele provádí asistentské práce (oprava testů a slohových prací, doučování, individuální plány pro hendikepované studenty apod.);
 • f) student se pod vedením středoškolského učitele seznamuje s pedagogickou dokumentací (školní vzdělávací program, rámcový vzdělávací program, průřezová témata, organizace maturity, exkurze apod.);
 • g) student ve spolupráci se středoškolským vyučujícím koncipuje práci s moderními výukovými technologiemi a nástroji;
 • h) student ve spolupráci se středoškolským vyučujícím koncipuje projektovou výuku;
 • i) student ve spolupráci se středoškolským vyučujícím modeluje samostatně provedenou výukovou hodinu;
 • j) student si ve spolupráci se středoškolským vyučujícím vyzkouší výuku v tandemu a individualizovanou výuku;
 • k) student společně se středoškolským učitelem hodnotí své zapojení do výuky a do přípravy na ni.
 • C. Reflexe praxe – probíhá v prostředí fakulty:
 • a) řízená reflexe zkušeností získaných během průběžné praxe s vysokoškolskými pedagogy a s posluchači zapsanými v kurzu UCJ01 Pedagogická praxe češtiny průběžná;
 • b) evaluace poznatků z praxe ve vybrané škole: analýza nejčastější chyb a možnosti jejich eliminace v praxi pedagoga češtiny, předcházení krizovým situacím, práce se studenty se specifickými vzdělávacími potřebami;
 • c) písemné zhodnocení uskutečněné praxe.
 • D. Hodinová dotace:
 • a) sdružený studijní plán – celkem 180 hodin, z toho 10 hodin přímá výuka, 10 hodin doučování, 5 hodin tandem, 65 hodin další činnosti (asistence, náslechy, příprava exkurze, administrativa, organizace výuky), 10 hodin sdílení a reflexe zkušeností pod vedením oborového didaktika, 80 hodin příprava (výuky a doprovodných pedagogicko-didaktických aktivit, práce s elektronickými výukovými nástroji atd.);
 • b) jednooborový studijní plán – celkem 360 hodin, z toho 10 hodin přímá výuka, 20 hodin doučování, 20 hodin tandem, 130 hodin další činnosti (asistence, náslechy, příprava exkurze, administrativa, organizace výuky), 10 hodin sdílení a reflexe zkušeností pod vedením oborového didaktika, 170 hodin příprava (výuky a doprovodných pedagogicko-didaktických aktivit, práce s elektronickými výukovými nástroji atd.).
Literatura
 • NEUMAJER, Ondřej, Lucie ROHLÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Učíme se s tabletem - využití mobilních technologií ve vzdělávání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 188 s. ISBN 978-80-7478-768-3. URL info
 • NENIČKOVÁ, Veronika. Možnosti využití slovního mraku ve výuce cizího jazyka. In Krejčová, Elena; Krejčí, Pavel. Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě. Brno: Porta Balkanica, 2014. s. 253-265. ISBN 978-80-904846-7-2. URL info
 • ZOUNEK, Jiří. E-portfolia jako jiný přístup k učení a hodnocení studentů. Řízení školy: Speciál pro střední školy. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, roč.10, č. 1, s. 15-17. ISSN 1214-8679. info
 • DRLÍK, Martin. Moodle : kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013. 344 s. ISBN 9788025137598. info
 • ZOUNEK, Jiří a Petr SUDICKÝ. E-learning : učení (se) s online technologiemi. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 226 s. ISBN 978-80-7357-903-6. info
 • ČAPEK, Robert. Třídní klima a školní klima. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 325 s. ISBN 9788024727424. info
 • ZOUNEK, Jiří a Klára ŠEĎOVÁ. Učitelé a technologie : mezi tradičním a moderním pojetím. 1. vydání. Brno: Paido, 2009. 172 stran. ISBN 9788073151874. info
 • ČAPEK, Robert. Odměny a tresty ve školní praxi. Vydání 1. Praha: Grada, 2008. 160 stran. ISBN 9788024717180. info
 • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. 100 s. ISBN 978-80-87000-11-3. URL info
 • PAVLOVSKÁ, Marie. Dramatická výchova a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2004. 4 s. Komenský. ISBN 0323-0449. info
 • KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a didaktická příprava učitele. In Didaktika - opora proměn výuky? Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. s. 64-66. ISBN 80-7041-498-7. info
 • ZOUNEK, Jiří, Rostislav KŘÍŽ a Zuzana KUNZOVÁ. Internet nejen pro studenty : jak hledat a najít. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 104 s. ISBN 8024705702. info
 • ČAPEK, Robert. Pedagogická praxe pro studenty : (alternativní vyučovací hodiny teoreticky i prakticky). 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. 107 s. ISBN 8070418087. info
 • ZOUNEK, Jiří a Rostislav KŘÍŽ. Internet pro pedagogy. 1. vyd. Praha: Grada, 2001. 128 s. Internet pro ... ISBN 80-247-0044-1. info
 • ČAPEK, Robert. Pedagogická praxe pro studenty : od hospitace k souviské praxi. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. 133 s. ISBN 80-7041-412-X. info
 • BALVÍN, Jaroslav. Romové a alternativní pedagogika : 16. setkání Hnutí R na Technické univerzitě v Liberci 2.-3. června 2000. Ústí nad Labem: Hnutí R, 2000. 198 s. ISBN 8090246176. info
 • ČECHOVÁ, Marie a Vlastimil STYBLÍK. Čeština a její vyučování : didaktika českého jazyka pro učitele základních a středních škol a studenty učitelství. 2., upr. vyd., v SPN - pedag. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. 264 s. ISBN 8085937476. info
Výukové metody
Teoretická příprava – výklad, samostudium vzdělávacích plánů (RVP, ŠVP);
analýza – analýzy pedagogické dokumentace; analýzy náslechů a hospitací, analýzy tandemové výuky;
stáž, stínování, interpretace a evaluace v písemné reflexi praxe.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě předložené písemné reflexe pedagogické praxe na vybrané škole. Udělení zápočtu předchází pohovor s vyučujícími didaktických předmětů, který proběhne za podzimní semestr do 20.1. a za jarní semestr do 20.6. (záznam v poznámkovém bloku).
Navazující předměty
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: 12 kreditů získává student jednooborového studia. Student sdruženého studia absolvuje praxi v poloviční hodinové dotaci, a tudíž získává 6 kreditů..
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Student si volí kreditové ohodnocení 6 nebo 12 kreditů podle svého studia.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/UCJ01