UEV_22 Media education and media literacy

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Pavel Sedláček (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Jan Špaček
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Bc. Jitka Leflíková
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
each odd Thursday 10:00–13:40 N42
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 10/40, only registered: 0/40, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/40
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem lekcí je přiblížit vybraná témata spojovaná společenskovědní diskuzí s oblastmi mediální výchovy a mediální gramotnosti. Kurz má podobu teoretické i praktické práce s odbornými texty a vybranými mediovanými obsahy. Ty reprezentují buď významné studie, monografie a dokumenty, nebo audiovizuální mediální produkty. Záměrem takto pojaté výuky je snaha přispět k hlubšímu porozumění světa médií a jeho provázanosti s naší každodenností. Studující připraví v průběhu semestru krátké summary nebo rešerše z povinných studijních zdrojů dle zadaných kritérií; provedou individuální i skupinové prezentace a absolvují průběžný krátký test. Nedílnou součástí setkání je vzájemné sdílení zkušeností formou debat, exkurzí a workshopů, k tomu jsou každoročně přizváni experti z praxe.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Úvod do kurzu: : obsah a klíčové pojmy mediální výchovy a mediální gramotnosti. Informace o hlasování k místu konání exkurze.
 • 2. Jak fungují média a reklama a kdo a jak je reguluje? Cenzura vs regulace vs svoboda slova.
 • 3. Cesty (masmediální) komunikace, druhy a funkce médií.
 • 4. Mainstream vs alternativní média.
 • 5. Klady a zápory médií veřejné služby.
 • 6. Komercionalizace, infotainment a publikum.
 • 7. Etika médií a sociálních sítí - teorie vs praxe.
 • 8. Ověřování zdrojů a fakt: pomluvy (smear), dezinformace, alternativní fakta a fake news.
 • 9. Investigativní novinářství - pýcha médií.
 • 10. Zpravodajství v čase mimořádných událostí.
 • 11. Média, sociální sítě: propaganda a manipulace. Trolling v internetových debatách a leaks jako příklad manipulace?
 • 12. Sexismus a genderové stereotypy nejen v reklamě - workshop.
 • 13. Exkurze/debata/workshop na FF nebo ve vybraném médiu na vybraná témata.
 • 14. Průběžné testy a studentské prezentace – např. témata Media Stories, Parody News, Reality TV, Celebrity, Sports Media, Advertising, Video Games, Animation.
 • 15. Závěrečné setkání: netradiční ukončení a zpětná vazba.
 • Pořadí témat je orientační, lektor si vyhrazuje právo jej pozměnit na základě účasti experta a konečného počtu zapsaných studentů.
Literature
 • KLEIN, Woody. The inside stories of modern political scandals, 2010. Santa Barbara: Praeger. ISBN 9780313365140.
 • PIKE, Deidre. Media Literacy. New York: Idebate Press, 2014. ISBN 9781617700859.
 • GREGOR, Miloš and Petra VEJVODOVÁ. Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích a manipulacích!!! 1. vydání. Brno: CPress, 2018. 142 stran. ISBN 9788026418054. info
 • VOLEK, Jaromír and Marína URBÁNIKOVÁ. Čeští novináři v komparativní perspektivě (Czech Journalists in the Comaparative perspectives). Praha: Academia, 2017. 386 pp. Společnost, sv. 18. ISBN 978-80-200-2699-6. info
 • ATTKISSON, Sharyl. The smear : how shady political operatives and fake news control what you see, what you think, and how you vote. First edition. New York: Harper, an imprint of HarperCollins publishers, 2017. 294 stran. ISBN 9780062468178. info
 • POTTER, W. James. Media literacy. Eight edition. Los Angeles: Sage, 2016. xxiii, 546. ISBN 9781483379326. info
 • BUCKINGHAM, David. The material child : growing up in consumer culture. 1st pub. Cambridge: Polity, 2011. vii, 261. ISBN 9780745647715. info
 • FRANKLIN, Bob. Key concepts in journalism studies. 1st pub. London: Sage Publications, 2005. xix, 362. ISBN 0761944826. info
Teaching methods (in Czech)
1. Monologická (výklad, přednáška, instruktáž).
2. Dialogická (debata, brainstorming).
3. Peer Instruction.
4. Metody práce s textem (učebnicí, knihou, mediálním produktem), audiovizuálním záznamem.
5. Prezentace (statická projekce).
6. Kooperativní výuka.
7. Role play.
Assessment methods (in Czech)
1. Písemné úkoly z povinných studijních zdrojů (2x). Podmínkou je odevzdání do stanovených termínů a přijetí zpracovaných úkolů lektorem. Požadavky a formát budou uvedeny na přednášce a emailem, přičemž tyto úkoly budou studující mít možnost začít zpracovávat při jednotlivých čtvrtečních setkáních.
2. Prezentace. Jejich rozdělení bude upřesněno dle konečného počtu zapsaných studujících. Požadavky a formát budou uvedeny na přednášce a emailem.
3. Průběžné krátké testy (2x). Rozsah: 3 otázky (1 uzavřená, 2 otevřené). Hranicí úspěchu jsou alespoň 2 správné odpovědi v každém z testů. Formát testu si budou moci studující nezávazně odzkoušet v průběhu semestru při čtvrtečních setkáních.
4. Docházka. Je povinná při účasti hostů, exkurzi, prezentaci a při konání testů, ve zbývajících částech je povolena jedna absence.
Pozn. Výše uvedené požadavky se netýkají studujících v kombinované formě (viz samostatný sylabus pro kombinované studium).
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught once in two years.
The course is also listed under the following terms Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/UEV_22