UPGK303 Odborná praxe III.

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Odborná praxe na střední škole umožní studentům osvojovat si profesní kompetence nezbytné při každodenní práci učitele, uvědomovat si vlastní profesní potřeby a postupně přebírat zodpovědnost za plánování, realizaci a evaluaci výuky. Během praxe student získává reálnou představu o tom, co obnáší každodenní práce učitele.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
a) orientovat se v chodu školy a v činnostech, které učitel vykonává při výuce i mimo ni
b) za pomoci učitele dohlížejícího na praxi plánovat, realizovat a evaluovat výuku v tandemu na odpovídající úrovni standardu profesních kvalit
c) vykonávat základní činnosti nezbytné pro výkon učitelské profese v definované úrovni kvality
d) otevřeně sdílet a reflektovat zkušenosti z vlastní pedagogické praxe
Osnova
 • 1. Náslechy: Základní přehled o reálné výuce na dané škole.
 • 2. Stínování učitele: Seznámení s chodem školy, na které student vykonává praxi, seznámení s povinnostmi učitele, studium základních dokumentů. Dle dohody s učitelem dohlížejícím na praxi student plní úkoly učitele související s přímou i nepřímou výukovou činností.
 • 3. Příprava výuky: Ve spolupráci s učitelem dohlížejícím na praxi nebo oborovým didaktikem plánování výuky prostřednictvím využití teoretických poznatků získaných v dosavadním studiu.
 • 4. Vyučování v tandemu s učitelem dohlížejícím na praxi: Realizace výuky pedagogiky a dalších pedagogických disciplín v tandemu v rámci domluvy s učitelem dohlížejícím na praxi.
 • 5. Reflexe s učitelem dohlížejícím na praxi.
 • 6. Reflexe praxe s oborovým didaktikem.
Literatura
 • MALEŇÁKOVÁ, Šárka a Vlasta VILÍMOVÁ. Pedagogická praxe - cesta od teorie k realitě. In Pedagogická praxe a oborové didaktiky. Brno: MSD spol. s.r.o., 2008. s. 262-265, 4 s. ISBN 978-80-7392-052-4. info
 • ŠMAHELOVÁ, Bohumíra. Pedagogická praxe a didaktika integrovanéhoé vědního základu. In Pedagogická praxe a oborové didaktiky. Brno: MSD spol. s.r.o., 2006. s. 254-259, 5 s. ISBN 978-80-739-052-4. info
 • STŘELEC, Stanislav. Souvislá pedagogická praxe jako příležitost pro přípravu studentů na výchovné činnosti třídního učitele. In FILOVÁ,H.; HAVEL, J. (eds.) Otázky hodnocení studentů na souvislých pedagogických praxích. Brno: MSD a KPd PdF MU, 2006. s. 143-145, 3 s. ISBN 80-86633-67-5. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe. Brno: MSD s.r.o., 2005. 128 s. Empirické studie, svazek 1. ISBN 80-86633-30-6. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Pedagogická praxe : některé problémy v "praktické" přípravě budoucích učitelů pro druhý stupeň základních škol. Brno: MSD, 2005. 128 s. ISBN 8086633306. info
 • HAVEL, Jiří a Tomáš JANÍK. Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů. 2005. info
 • ČAPEK, Robert. Pedagogická praxe pro studenty : (alternativní vyučovací hodiny teoreticky i prakticky). 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. 107 s. ISBN 8070418087. info
Výukové metody
stáž
Metody hodnocení
Výstupem praxe je splnění podmínek: realizace praxe v předepsané podobě, vyplněný formulář/protokol s hodnocením praxe, které provede vedoucí učitel. Na základě tohoto hodnocení vyučující předmětu zapíše nebo nezapíše studentovi zápočet.
Informace učitele
Studenti si samostatně vybírají školu, na níž budou realizovat praxi. Vyučující může pouze doporučit některé školy. Student musí nejpozději při nástupu na praxi předložit vedoucímu praxe příslušné formuláře (včetně úvodního dopisu pro ředitele školy), které musí být podepsané vyučujícím/garantem praxe z ÚPV FF MU. Nejpozději při ukončení praxe musí mít student vyplněné všechny formuláře, zejména Potvrzení o absolvování praxe a hodnocení studenta a Dohodu o provedení práce (DPP) uzavřenou s vedoucím praxe. Tuto dohodu obdrží u sekretářky ÚPV FF MU. Veškeré další informace (včetně formulářů) jsou k dispozici u vyučujícího předmětu.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 4 týdny.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/UPGK303