UZB002 Školní pedagogika

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ingrid Procházková (přednášející)
Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Korcová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Navrátilová, DiS. (přednášející)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ivana Klusáková
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
UZB002/01: Po 10:00–11:40 J21, J. Navrátilová
UZB002/02: Po 14:00–15:40 J21, I. Procházková
UZB002/03: Út 18:00–19:40 J22, K. Korcová
UZB002/04: St 10:00–11:40 J21, K. Brücknerová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 78/200, pouze zareg.: 0/200
Mateřské obory
předmět má 30 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět "Školní pedagogika" se bude zabývat metodami, cíli, formami a obsahem výchovně-vzdělávacího působení na žáka. Poskytne přehled o základních tématech školní pedagogiky. V úvodních částech kurzu bude věnována pozornost teoretickým tématům pedagogiky a postupně se přejde k tématům úzce souvisejícím s denní praxí škol, např. pedagogické komunikaci, postavení učitele a žáka, kurikulárního systému současného školství v ČR a o nejnovějším trendům a problémům pedagogiky. Důraz bude kladen na formy aktivního a otevřeného učení.
Osnova
 • 1. Předmět pedagogiky, základní pojmy, pedagogické disciplíny.
 • 2. Učitelství jako profese: osobnost učitele, vlastnosti učitele, pracovní činnosti.
 • 3. Žáci a studenti ve výchově a vzdělávání: sociální a kulturní vlivy, typy inteligence, styly učení, tvořivost jako osobnostní charakteristika.
 • 4. Specifické problémy a potřeby žáků: žák se specifickými poruchami učení, problémový žák, nadaný žák.
 • 5. Komunikace ve škole I. Základní charakteristiky komunikace ve třídě, struktura pedagogické komunikace, výukový dialog.
 • 6. Komunikace ve škole II. Dialogické vyučování, kázeň a moc.
 • 7. Škola jako instituce: česká vzdělávací soustava, školní legislativa, spolupráce rodiny a školy.
 • 8. Školní kurikulum: rámcový vzdělávací program, školní vzdělávací program a práce s nimi.
 • 9. Alternativy a inovace ve školním vzdělávání: alternativní školy, domácí vzdělávání, inovace v práce učitele a školy.
 • 10. Vzdělávací politika jako rámec dění ve škole: základní dokumenty a trendy, způsoby prosazování vzdělávací politiky.
Literatura
  povinná literatura
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 3., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: Portál, 2005. 481 s. ISBN 807367047X. info
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 5. Praha: Portál, 2008. 380 s. ISBN 9788073674274. info
  neurčeno
 • VALIŠOVÁ, Alena a Hana KASÍKOVÁ. Pedagogika pro učitele. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 402 s. ISBN 9788024717340. info
 • FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se : praktický průvodce strategiemi vyučování. Translated by Karel Balcar. 2. vyd. Praha: Portál, 2004. 172 s. ISBN 8071789666. info
 • KASÍKOVÁ, Hana. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997. 147 s. ISBN 80-7178-167-3. info
 • CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy : jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. Translated by Milan Koldinský. Vyd. 4. Praha: Portál, 2006. 289 s. ISBN 8073671182. info
 • Otevřené učení ve 28 krocích. Edited by Bernd Badegruber, Translated by Pavel Kouba. 1. vyd. Praha: Portál, 1994. 118 s. ISBN 80-85282-76-3. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi. Translated by Karel Balcar. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 383 s. ISBN 80-7178-626-8. info
 • AUGER, Marie-Thérèse a Christiane BOUCHARLAT. Učitel a problémový žák : strategie pro řešení problémů s kázní a učením. Translated by Lucie Hučínová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 121 s. ISBN 8071789070. info
 • PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 139 s. ISBN 80-7178-584-9. info
 • VORLÍČEK, Chrudoš. Úvod do pedagogiky [Vorlíček, 1994]. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 115 s. ISBN 80-7066-982-8. info
 • PRŮCHA, Jan. Učitel :současné poznatky o profesi. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 154 s. ISBN 80-7178-621-7. info
 • PRŮCHA, Jan. Pedagogická evaluace : hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1996. 166 s. ISBN 8021013338. info
 • PRŮCHA, Jan. Učebnice: teorie a analýzy edukačního média : příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1998. 148 s. ISBN 8085931494. info
 • PRŮCHA, Jan. Multikulturní výchova :teorie - praxe - výzkum. Vyd. 1. Praha: ISV nakladatelství, 2001. 211 s. ISBN 80-85866-72-2. info
 • PRŮCHA, Jan. Vzdělávání a školství ve světě :základní mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 319 s. ISBN 80-7178-290-4. info
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 293 s. ISBN 978-80-262-0085-7. info
 • COHEN, Louis, Lawrence MANION a Keith MORRISON. A guide to teaching practice. 5th ed. London: Routledge Falmer, 2004. xiv, 460. ISBN 0415306752. info
 • PRŮCHA, Jan. Pedagogická evaluace : hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1996. 166 s. ISBN 8021013338. info
Výukové metody
Přenáška je vždy spojena se seminární částí. Úkolem studentů je přečíst na daný seminář odborné články, umístěné v e-learningovém prostředí, a diskutovat o nich během seminární výuky.

1 hod přednáška + 1 hod seminář.
Metody hodnocení
Podmínky pro ukončení kurzu:
Písemný test s pěti otevřenými otázkami z povinné literatury, přednášek a seminárních textů. Otázky mají za účel prověřit porozumění dané látce, schopnost aplikovat poznatky na podobnou oblast a schopnost kriticky posoudit jednotlivé teorie. Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné získat nejméně 66 % bodů z celkového hodnocení testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.