UZB003 Obecná didaktika

Filozofická fakulta
jaro 2015
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Korcová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (náhr. zkoušející)
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ingrid Procházková (přednášející)
Mgr. Veronika Něničková (cvičící)
Mgr. Tereza Talavašková (cvičící)
Mgr. et Mgr. Martin Šťastný (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 15:50–17:25 C33
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
UZB003/1: Po 19:10–20:45 J21, K. Korcová
UZB003/2: Út 9:10–10:45 J21, I. Procházková
UZB003/3: Út 14:10–15:45 J21, K. Trnková
UZB003/4: Út 17:30–19:05 B2.44, K. Korcová
UZB003/5: St 15:50–17:25 J21, K. Trnková
Předpoklady
UZB002 Základy pedagogiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/200, pouze zareg.: 0/200
Jiné omezení: !DPS003
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz poskytuje přehled o základních problémech přípravy, realizace a řízení vyučování. Nejprve budou studenti seznámeni s otázkami a problémy přípravy vyučování: stanovení cílů výuky, výběr učiva, volba vyučovacích metod a didaktických prostředků. Dále se budeme zabývat realizací vyučování, tedy zejména řízením výuky: stanovení pravidel, pozitivní motivace žáků, ne/kázeň, řešení konfliktů. Diskutováno bude i téma hodnocení, a to nejen žáků, ale i učitelů a zejména rozvoj jejich sebekritické reflexe.
Předpokládá se aktivní zapojení studentů v seminářích, formulace vlastních názorů na řešení výchovně-vzdělávacích situací.
Osnova
 • 1. Didaktika - její předmět, základní pojmy
 • 2. Přehled didaktických koncepcí a příklady jejich aplikace
 • 3. Cíle výuky - klasifikace cílů, způsoby a zásady formulace cílů
 • 4. Obsah výuky - struktura učiva, pedagogické dokumenty
 • 5. Vyučovací metody a formy - charakteristika, ne/vhodnost použití
 • 6. Příprava na vyučování - stanovení cílů, výběr učiva, volba výukových metod a forem, výběr didaktických pomůcek, "dramaturgie" vyučovací hodiny, časová struktura činností
 • 7. Řízení výuky - pozitivní motivace, stanovení pravidel, vedení, dramaturgie vyučovacích hodin
 • 8. Řešení konfliktů a nekázně - prostředky udržování kázně, modelové příklady řešení konfliktů, autorita učitele
 • 9. Hodnocení studentů - cíle hodnocení, typy hodnocení
 • 10. Sebereflexe v práci učitele - profesionální rozvoj učitele, sebekritické myšlení v práci učitele, učitelovo pedagogické myšlení.
Literatura
  povinná literatura
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Školní didaktika. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000. 178 s. ISBN 8070679204. info
  doporučená literatura
 • ŠEĎOVÁ, Klára, Roman ŠVAŘÍČEK a Zuzana ŠALAMOUNOVÁ. Komunikace ve školní třídě. Vyd. 1. Praha: Portál, 2012. 293 s. ISBN 978-80-262-0085-7. info
 • Moderní vyučování. Edited by Geoffrey Petty, Translated by Štěpán Kovařík. 1. vyd. Praha: Portál, 1996. 380 s. ISBN 80-7178-070-7. info
  neurčeno
 • RODRIGUEZOVÁ, Veronika, Radek MARUŠÁK a Olga KRÁLOVÁ. Dramatická výchova v kurikulu současné školy. Vyd. 1. Praha: Portál, s.r.o., 2008. 128 s. ISBN 978-80-7367-472-4. URL info
 • COHEN, Louis, Lawrence MANION a Keith MORRISON. A guide to teaching practice. 5th ed. London: Routledge Falmer, 2004. xiv, 460. ISBN 0415306752. info
 • Obecná didaktika. Edited by Jarmila Skalková. 1. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 1999. 292 s. ISBN 80-85866-33-1. info
 • PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině :jak pracovat s kurikulem. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 416 s. ISBN 80-7178-127-4. info
 • FISHER, Robert. Učíme děti myslet a učit se :praktický průvodce strategiemi vyučování. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 172 s. ISBN 80-7178-120-7. info
 • MAŇÁK, Josef. Nárys didaktiky [Maňák, 1994]. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1994. 111 s. ISBN 80-210-0210-741. info
 • CANGELOSI, James S. Strategie řízení třídy :jak získat a udržet spolupráci žáků při výuce. 1. vyd. Praha: Portál, 1994. 289 s. ISBN 80-7178-014-6. info
Výukové metody
Předmět je členěn na přednášky a semináře. Účast na přednáškách není povinná, ale více než doporučená. Přednáška je společná všem, bude se konat zhruba 6 krát za semestr. Semináře jsou oddělené seminární skupiny, konají se každý týden, účast na nich je povinná a předpokládá se aktivní účast studentů na zadaných úkolech. Do seminářů je nutno se zapisovat, každý student bude vypracovávat úkol (cvičnou hodinu) s jednou kolegyní/jedním kolegou. Ideální je proto se již při zapisování do seminární skupiny domluvit s kolegou či kolegyní ze stejného oboru. Vše však bude řešeno na prvních hodinách v semestru.
Metody hodnocení
Kurz je zakončen zkouškou, průběžné úkoly jsou součástí hodnocení.
Požadavky a formu zkoušky zadává vyučující.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.