UZB004 Psychologie pro učitele II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:40 C33
Předpoklady
UZB001 Psychologie pro učitele I
UZB001 Psychologie pro učitele I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 260 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/260, pouze zareg.: 3/260, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/260
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Vyučovací předmět Psychologie pro učitele je dvousemestrální (Psychologie pro učitele I a Psychologie pro učitele II): Předmět nabízí studentům připravujícím se k učitelskému povolání na základních a středních školách základní teoretické a praktické informace, poznatky a metody nejen pro efektivní vyučování a řešení různých výchovných situací, ale klade si za cíl přispět šířeji k porozumění žákům i sobě samému, ke zvládání komunikace ve škole i v osobním životě, k podpoře zdravého vývoje žáků i učitelů. Mezi nejdůležitější psychologické disciplíny, které bezprostředně pomáhají učiteli řešit složité výchovné situace, patří: obecná psychologie, psychologie osobnosti, vývojová psychologie, pedagogická psychologie, sociální psychologie, duševní hygiena a psychopatologie.
Výstupy z učení
Na základě úspěšného absolvování kurzu Psychologie pro učitele II bude student schopen:
- uplatnit zásady duševní hygieny při práci učitele a učení žáků
- lépe se vyznat v náročných životních situacích a jejich dopadu na psychický stav a uplatnit vhodné způsoby vyrovnávání se s náročnými životními situacemi
- lépe porozumět vztahům mezi učitelem a žáky a činitelům, které se podílejí na jejich utváření
- aplikovat pedagogicko-psychologické zásady správného zkoušení a hodnocení učebních výkonů žáků, případně redukovat trému u žáka
- rozeznat projevy specifických poruch učení, popsat jejich školní důsledky, uplatnit základní zásady reedukační péče a zásady hodnocení a klasifikace žáků se specifickými poruchami učení
- orientovat se v složitosti chování a prožívání problémových dětí
- popsat základní výchovné prostředky a aplikovat při řešení některých typických modelových výchovných situací
- alespoň orientačně diagnostikovat klima školní třídy a na základě zjištěných skutečností navrhnout a provést vhodnou intervenci
- vysvětlit výchovné aspekty sociální (resp. pedagogické) komunikace, sociální interakce a sociální percepce ve školních podmínkách a využít jich při dosahování svých záměrů a cílů
Osnova
 • Psychologie pro učitele II
 • Tematické okruhy:
 • 1. Poruchy učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, dysmúzie; ADHD; příčiny, projevy, reedukace a kompenzace, hodnocení a klasifikace žáků s poruchami učení.
 • 2. Psychologické aspekty zkoušení, hodnocení a klasifikace učebních výkonů žáků – funkce zkoušení a hodnocení, druhy zkoušek (ústní, písemné, praktické); předzkouškové a zkouškové stavy – tréma (příznaky, následky a redukce ze strany učitele a žáka, druhy).
 • 3. Psychologie osobnosti učitele – přístupy a metody ke zkoumání osobnosti učitele, požadavky na osobnost učitele, osobnost učitele z pohledu žáků, některé typologie učitelských osobností, vývoj a utváření osobnosti učitele, úskalí ve vývoji osobnosti učitele.
 • 4. Vztahy mezi učiteli a žáky a jejich utváření (složky zastoupené ve vztahu mezi učitelem a žákem, činitelé vztahu učitele k žákovi, některé typické druhy vztahů učitelů k žákům; činitelé vztahu žáka k učiteli).
 • 5. Psychologie výchovy a sebevýchovy – psychologické aspekty výchovy a jejích jednotlivých prostředků; požadavky; odměny a tresty; přesvědčování; působení slovní a mimoslovní, přímé a nepřímé; hraní rolí; působení modelů; způsoby (styly) výchovy; aktivnost osobnosti, koncepce já a sebevýchova.
 • 6. Psychologický rozbor výchovných obtíží (např. lhaní, podvody, neposlušnost, neukázněnost, záškoláctví, toulavost, krádeže, kouření, alkoholismus, zneužívání drog, sexuální přestupky, agresivita, šikana, sebevražedné úmysly /pokusy/ aj.). Převýchova.
 • 7. Náročné životní situace (stres, frustrace, deprivace, konflikty), techniky vyrovnávání se s náročnými životními situacemi.
 • 8. Duševní zdraví a duševní poruchy (psychózy, neurózy, psychopatie a mentální retardace). Duševní hygiena ve škole.
 • 9. Člověk a společnost. Proces socializace, sociální učení (formy – napodobování /imitace/, identifikace, učení sociálním posilováním (zpevňováním), observační či zástupné učení, sociální anticipace).
 • 10. Sociální skupiny, jejich druhy a formativní působení. Školní třída jako malá sociální skupina. Klima školní třídy.
 • 11. Sociální styk – charakteristika a struktura. Sociální komunikace (verbální a nonverbální), specifika pedagogické komunikace; sociální interakce a sociální percepce (vnímání) a jejich výchovné aspekty ve školních podmínkách.
Literatura
 • BENDL, Stanislav, KUCHARSKÁ, Anna (ed.) a kol. Kapitoly ze školní pedagogiky a školní psychologie - skripta pro studenty vykonávající pedagogickou praxi. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2008. 237 s. ISBN 978-80-7290-366-5.
 • MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2013. 704 s. ISBN 978-80-262-0174-8.
 • HOLEČEK, Václav. Psychologie v učitelské praxi. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, a. s., 2014. 224 s. ISBN 978-80-247-3704-1.
 • PETTY, Geoff. Moderní vyučování. Vyd. 6. Praha: Portál, s. r. o., 2013. 568 s. ISBN 978-262-0367-4.
 • JEDLIČKA, Richard, Jaroslav KOŤA a Jan SLAVÍK. Pedagogická psychologie pro učitele : psychologie ve výchově a vzdělávání. Illustrated by Jana Slavíková. Vydání 1. Praha: Grada, 2018. 528 stran. ISBN 9788027105861. info
 • HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. 2., přepracované a doplně. Praha: Grada, 2015. 399 stran. ISBN 9788024746746. info
 • SLAVIN, Robert E. Educational psychology : theory and practice. Tenth edition, Pearson new i. Harlow: Pearson, 2014. ii, 578. ISBN 9781292020730. info
 • BUCKLER, Scott a Paul CASTLE. Psychology for teachers. Los Angeles: Sage, 2014. xxiv, 363. ISBN 9781446211144. info
 • MINTON, Stephen James. Using psychology in the classroom. 1st pub. Los Angeles: Sage, 2012. xiii, 173. ISBN 9781446201657. info
 • FONTANA, David. Psychologie ve školní praxi : příručka pro učitele. Translated by Karel Balcar. Vyd. 3. Praha: Portál, 2010. 383 s. ISBN 9788073677251. info
 • Pedagogická encyklopedie. Edited by Jan Průcha - Tomáš Janík - Milada Rabušicová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 935 s. ISBN 9788073675462. info
 • DYTRTOVÁ, Radmila a Marie KRHUTOVÁ. Učitel : příprava na profesi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2009. 121 s. ISBN 9788024728636. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Školní poradenská psychologie pro pedagogy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2005. 430 s. ISBN 8024610744. info
 • ČÁP, Jan a Jiří [pedagog] MAREŠ. Psychologie pro učitele [Čáp, 2001]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 655 s. ISBN 80-7178-463-X. info
 • ŘEZÁČ, Jaroslav. Sociální psychologie [Řezáč, 1998]. Brno: Paido - edice pedagogické literatury, 1998. 268 s. ISBN 80-85931-48-6. info
 • Psychologie výchovy a vyučování. Edited by Jan Čáp. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1993. 413 s. ISBN 80-7066-534-3. info
 • DRLÍKOVÁ, Eva. Učitelská psychológia. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1992. 374 s. ISBN 8008004339. info
 • ĎURIČ, Ladislav a Jozef ŠTEFANOVIČ. Psychológia pre učitel'ov. [Ďurič, 1977]. 2. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladatel'stvo, 1977. 592 s. info
Výukové metody
přednáška a seminář, diskuse, domácí úkoly, samostudium doporučené literatury
Metody hodnocení
předpoklad ke zkoušce: zpracování semestrální práce na téma Využití psychologických poznatků v práci učitele/nebo ve školní praxi (vlastní zamyšlení nad tématem) a její včasné odevzdání v elektronické podobě (do odevzdávárny v IS), rozsah: min. 2 normostrany, termín odevzdání: nejpozději do 14. 5. 2021
výstup: zkouška (zkouška - dvě části: písemná a ústní, zahrnuje tematické okruhy předmětů Psychologie pro učitele I a II a úroveň zpracování semestrální práce)
Informace učitele
Pozn.:
Na přednáškách a seminářích bude doplňována příp. další nejnovější základní a doporučená rozšiřující literatura k jednotlivým tématům.
Podrobnější osnovy, příp. některé komentované přednášky a další studijní materiály spolu s literaturou k jednotlivým tematickým okruhům lze nalézt ve studijních materiálech předmětu v IS v aktuálním semestru.
Téma semestrální práce v JS 2021: Využití psychologických poznatků v práci učitele (nebo ve školní praxi) - rozsah textu (tj. mimo úvodní stranu): min. 2 normostrany, termín odevzdání - nejpozději do 14. 5. 2021 - vložit do odevzdávárny předmětu v IS.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/UZB004