UZHIA01I Didaktika dějepisu I

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
Absolutorium teoretických předmětů pedagogicko-psychologického základu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je osvojení teoretických znalostí a dovedností pro výuku dějepisu na střední škole. Na základě nabytých znalostí zvládnout interpretaci středoškolské látky a její předání studentům, zvládat specifické nároky spojené s předmětem v oblasti prověřování znalostí, alternativních výukových metod, mimoškolní činnosti apod.
Výstupy z učení
Absolvent je teoreticky připraven k výuce dějepisu na střední škole s využitím moderních didaktických metod; disponuje znalostmi filozofických a paradigmatických kontextů výuky dějepisu, ovládá v teoretické rovině metody a formy výuky.
Osnova
 • 1. Koncepce výuky v jednotlivých typech středních škol, struktura osnov.
 • 2. Vývoj dějepisného vyučování v českých zemích.
 • 3. Současné trendy ve výuce dějepisu v tuzemsku a zahraničí.
 • 4. Cíle dějepisné výuky.
 • 5. Obsahové pojetí výuky historie, hranice a kontinuita s ostatními vyučovanými předměty, role pomocných věd historických.
 • 6. Výukové formy a metody, organizace vyučovací hodiny.
Literatura
  povinná literatura
 • STRADLING, Robert. Jak učit evropské dějiny 20. století. Praha, MŠMT 2014.
 • LABISCHOVÁ, Denisa a Blažena GRACOVÁ. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. 276 s. ISBN 9788073685843. info
 • ČAPEK, Vratislav. Didaktika dějepisu. 1, Teorie a metodologie didaktiky dějepisu. 1. vyd. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 271 s. info
  doporučená literatura
 • STRADLING, Robert. Multiperspektivita ve vyučování dějepisu: příručka pro učitele. Praha, MŠMT 2004.
 • Rámcové vzdělávací programy MŠMT
 • Dejepis21.cz Dějepis v 21. století (vzdělávací portál; online). Dostupné z: http://www.dejepis21.cz/.
 • ČINÁTL, Kamil a Jaroslav PINKAS. Dějiny ve filmu : film ve výuce dějepisu. Vyd. 1. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014. 248 s. ISBN 9788087912119. info
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2009. 481 s. ISBN 9788073675035. info
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 s. 148. ISBN 80-7315-039-5. info
 • Metodické inspirace : dějepis ve škole : ze zkušeností učitelů základních a středních škol. Praha: ASUD Asociace učitelů dějepisu ČR, 1998. 156 s. : i. info
 • PRŮCHA, Jan. Učebnice: teorie a analýzy edukačního média : příručka pro studenty, učitele, autory učebnic a výzkumné pracovníky. Brno: Paido, 1998. 148 s. ISBN 8085931494. info
 • BENEŠ, Zdeněk. Historický text a historická kultura. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 224 s. ISBN 8071841269. info
 • MAŇÁK, Josef. Nárys didaktiky [Maňák, 1993]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 111 s. ISBN 80-210-0210-731. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse, skupinová práce.
Metody hodnocení
Písemný test z problematiky didaktiky dějepisu, historické geografie, historiografie a školské legislativy.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.