UZHIA02I Didaktika dějin kultury I

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Tomáš Borovský, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje studentům odborně-historické, didaktické a pedagogické znalosti a dovednosti potřebné ke zvládnutí mezipředmětových přesahů školního dějepisu k dalším příbuzným předmětům.
Výstupy z učení
Absolvent je schopen identifikovat mezipředmětové souvislosti ve výuce dějepisu a s použitím přiměřených didaktických postupů a techniky je vyložit studentům ve formě návrhu výukového bloku; dokáže se orientovat v odborně-historických přístupech k aktuálním otázkám kultury a environmentální výchovy; dokáže vést studenty ke komplexnímu chápání aktuálních společenských a kulturních problémů a hledání jejich řešení v kontextu historické tradice.
Osnova
 • Osvojení si mezipředmětových vztahů v oblasti vymezení pojmů, předmětu výzkumu a metod.
 • Mezipředmětové didaktické dovednosti v teorii a praxi.
 • Vytvoření a prezentace výukového bloku na transdisciplinární téma s výrazným aktualizačním aspektem, diskuse o návrhu v rámci seminární skupiny.
 • Historické kontexty dějin myšlení a výtvarné kultury.
Literatura
  povinná literatura
 • STRADLING, Robert. Multiperspektivita ve vyučování dějepisu: příručka pro učitele. Praha, MŠMT 2004.
 • historylab.cz
 • ČINÁTL, Kamil a Jaroslav PINKAS. Dějiny ve filmu : film ve výuce dějepisu. Vyd. 1. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2014. 248 s. ISBN 9788087912119. info
 • BENEŠ, Zdeněk. Historický text a historická kultura. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 224 s. ISBN 8071841269. info
  doporučená literatura
 • Dejepis21.cz Dějepis v 21. století (vzdělávací portál; online). Dostupné z: http://www.dejepis21.cz/.
 • STRADLING, Robert. Jak učit evropské dějiny 20. století. Praha, MŠMT 2014.
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2009. 481 s. ISBN 9788073675035. info
 • LABISCHOVÁ, Denisa a Blažena GRACOVÁ. Příručka ke studiu didaktiky dějepisu. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2008. 276 s. ISBN 9788073685843. info
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 s. 148. ISBN 80-7315-039-5. info
 • Metodické inspirace : dějepis ve škole : ze zkušeností učitelů základních a středních škol. Praha: ASUD Asociace učitelů dějepisu ČR, 1998. 156 s. : i. info
Výukové metody
Přednáška, seminární výuka, diskuse v seminární skupině.
Metody hodnocení
Zápočet.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.