UZPG41A85 Specific problems of methodology of teaching pedagogy

Faculty of Arts
Autumn 2016
Extent and Intensity
0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Aleš Pavelka (lecturer)
Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
Mon 17:30–19:05 B2.34
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/40, only registered: 0/40
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The course is based upon the student`s knowledge and skills gained in all pedagogical disciplines they have so far attended. It is primarily focused on the problems of teaching Pedagogy (Educational Science) at different school types. Special attention is paid to the development of the students skills to didactically elaborate topic from the field of Educational Science and present it in a seminar. Creative work of the student with the basic categories in Didactics is considered the key factor during the preparative stage of the presentation. Part of the presentation within the seminar will be the teachers and other student`s critical analysis of the attained results (presentation). At the end of the course students should be able to make reasoned decisions about theory and practice of teaching Pedagogy (Educational Science) at secondary school.
Syllabus
 • Education, didactics, instruction
 • Edeucational management
 • Background to current development in education
 • Aims, objectives and intended learning outcomes
 • Curriculum
 • Managing beahviour in the classroom
 • Planign, pre-active fase of teaching
 • Assesment
 • Anticipating management, rules and routines in classrooms
 • Assesment, context of assesment, methods, design an assessment task
 • Selfreflection, further professional development, teachers thinking, teachers believes.
Literature
 • ŠTURMA, Jaroslav. Didaktika pedagogiky. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 1993. 97 s. ISBN 80-7041-228-3. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Oborové didaktiky a pedagogická praxe (subject didactics and teaching practice). In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu (CD ROM). Brno: MU, 2004. p. 1-3, 3 pp. ISBN 80-210-3474-2. info
 • PRŮCHA, Jan. Učitel :současné poznatky o profesi. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 154 s. ISBN 80-7178-621-7. info
 • Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. Edited by Jaroslava Podškubková - Jiří Pospíšil. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 151 s. ISBN 8024415410. info
 • MUŽÍK, Vladislav. Didaktika - základ učitelství? (Didactics - the base of teaching?). In JANÍK, Tomáš, Vladislav MUŽÍK and Oldřich ŠIMONÍK. Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu (CD ROM). Brno: MU, 2004. p. 1-3. ISBN 80-210-3474-2. info
 • ŘEZNÍČEK, Jan. Didaktika a učitelská etika v praxi. Praha: Univerzita Karlova, 2004. 26 s. ISBN 80-7290-149-4. info
 • ŠŤÁVA, Jan. Pedagogická praxe budoucích učitelů na PdF MU v Brně (Pedagogical teacher practiceof future teachers of PdF MU in Brno). Pedagogické spektrum, Bratislava, 2004, vol. 2004, 3/4, p. 58-62. ISSN 1335-5589. info
 • ČAPEK, Robert. Pedagogická praxe pro studenty :(alternativní vyučovací hodiny teoreticky i prakticky). 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. 107 s. ISBN 80-7041-808-7. info
 • PRŮCHA, Jan. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 139 s. ISBN 80-7178-584-9. info
 • PRŮCHA, Jan. Vzdělávání a školství ve světě :základní mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 319 s. ISBN 80-7178-290-4. info
 • MUŽÍK, Jaroslav. Andragogická didaktika. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 1998. 271 s. ISBN 80-85963-52-3. info
 • PODLAHOVÁ, Libuše. Pedagogická praxe : průvodce pro současné studenty a budoucí učitele. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 66 s. ISBN 8070677937. info
 • PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ and Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 1998. 328 s. ISBN 80-7178-252-1. info
 • Moderní pedagogika. Edited by Jan Průcha. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 495 s. ISBN 80-7178-170-3. info
 • PRŮCHA, Jan. Pedagogická evaluace : hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1996. 166 s. ISBN 8021013338. info
 • PRŮCHA, Jan. Alternativní školy. Hradec Králové: Gaudeamus, 1994. 109 s. ISBN 80-7041-972-5. info
 • PRŮCHA, Jan. Učení z textu a didaktická informace. Praha: Academia, 1987. 91 s. info
Teaching methods
lecture supported by overhead slides; solution of tasks by students in individual and group work; discussion with students;
Assessment methods
Written project work; Presentation in the class; Report
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
General note: Jde o Didaktiku pedagogiky I a počet kreditů byl od roku 2015 snížen na 2 kredity (z původních 4). Tato úprava byla byla realizována na základě nové akreditace v létě roku 2015. Případné nesrovnalosti v počtu kreditů je nutné řešit s garantem oboru.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2005, Spring 2006, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2016/UZPG41A85