UZPH2108 Didaktika filozofie a základů společenských věd I

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Tomáš Měšťánek (přednášející)
Garance
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Holmanová
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 15:50–17:25 B2.34
Předpoklady
UZB002 Základy pedagogiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Absolvent kursu se seznámí se závaznými dokumenty, vymezujícími obsah jednotlivých disciplin předmětu základy společenských věd (občanský a společenskovědní základ, občanská nauka) pro různé typy středních škol a se způsobem jejich konkretizace ve školních dokumentech a individuálních metodických plánech. Naučí se aplikovat poznatky, které získal v teoretické didaktice a psychologii do modelových situací středoškolské výuky. Naučí se hodnotit žáky při různých typech výukových výstupů.
Osnova
 • 1. Koncepce výuky ZSV v jednotlivých typech středních škol, osnovy
 • 2. Obsahové pojetí ZSV, jednotlivé dílčí vědy - hranice a kontinuita
 • 3. Výukové metody pro jednotlivé součásti ZSV, způsoby organizace vyučovací hodiny
 • 4. Speciální postupy, seminární styl práce, školní a mimoškolní projekty apod.
 • 5. Specifika prověřování znalostí a hodnocení žáků v ZSV
 • 6. Vztahy mezi ZSV a ostatními předměty
 • 7. Výuková a výchovná role učitele v hodinách ZSV. Praktické povinnosti učitele na střední škole
 • 8. Rozbory zkušeností z vyučovacího pokusů, které posluchači absolvují v rámci pedagogické praxe.
Literatura
  doporučená literatura
 • Rámcové vzdělávací programy pro střední školy
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Didaktika sekundární školy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 186 s. ISBN 8024405997. info
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 s. 148. ISBN 80-7315-039-5. info
 • MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: MU, 1993. info
Výukové metody
V jednotlivých lekcích jsou konkretizovány poznatky studentů z teoretické didaktiky, uváděny přiklady z běžné výuky ve střední škole, studenti zpracovávají modelové situace.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu:
Absolvování pedagogické praxe podle podmínek upřesněných v průběhu kursu Didaktika I. Písemná zpráva o zadaném didaktickém jevu, sledovaném během pedagogické praxe.
Informace učitele
DIDAKTIKA FILOZOFIE A ZSV – požadavky ke zkoušce zkoušející: PhDr. Tomáš Měšťánek
1) Rámcová znalost obsahu tematických celků dle současných osnov ZSV pro gymnázia; obvyklé rozdělení do ročníků čtyřletého gymnázia.
2) Školní vzdělávací programy (na základě tzv. Rámcového vzdělávacího programu: viz www.rvp.cz (zejm. RVP GV).
3) Nová maturita podle zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon), § 72 - 82, § 192.
4) Výukové metody.
5) Motivace a aktivizace žáků.
6) Fáze výuky v reálném průběhu vyučovací hodiny (+ časové rozvržení vyučovací hodiny).
7) Hodnocení a klasifikace žáků v jednotlivých částech ZSV (formy, výhody, nevýhody, úskalí).
8) Vztahy mezi jednotlivými částmi ZSV a dalšími vyučovacími předměty.
9) V jakém smyslu je třeba chápat ZSV jako předmět „politický“ a „apolitický“?
10) Jak byste koncipoval(a) úvodní hodinu (hodiny) dílčí discipliny ZSV – Základy psychologie (...sociologie, ...politologie, ...práva, ...ekonomie, ...filozofie (+ etiky))? Možná (obvyklá) zařazení do kontextu výuky ZSV, motivační hlediska apod. Pozn.: Úkol se zadává tak, aby nekorespondoval se studijním oborem zkoušeného.

Pro účely zkoušky si prostudujte (kromě informací z metodického semináře) tyto publikace:
- Maňák, J.: Nárys didaktiky. PedF MU, Brno 1997 (nebo novější vydání) – zejm. kap. Typy výuky, Fáze výuky, Technologie výuky
- Maňák, J. – Švec, V.:Výukové metody. Paido 2003
- Švec, V. a kol.: Cesty k učitelské profesi: utváření a rozvíjení ped. dovedností. Brno 2002
- Kalhous, Zd. – Obst, O.: Didaktika sekundární školy. UP, Olomouc 2003 (nebo jiné vydání), zejm. kapitoly Výukové metody, Hodnocení výsledků výuky
- Petty, G.: Moderní vyučování. Portál, Praha 2002 – zejm. kap. 5 Motivace
- ...(případně ještě jiné podobné publikace).
dokumenty:
- Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. MŠMT ČR 2001
- Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v České republice. MŠMT ČR 2002
- zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

PEDAGOGICKÉ PRAXE - instrukce a formuláře jsou uloženy ve studijních materiálech v IS.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2018 18:26, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému