UZPH2208 Didaktika filozofie a základů společenských věd II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Tomáš Měšťánek (přednášející)
Mgr. Jakub Vojta, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jakub Vojta, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 18:00–19:40 A11
Předpoklady
UZPH2108 Didaktika filosofie a ZSV I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen jen pro studenty s imatrikulací do jaro 2019, včetně.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolvent kursu dokáže aplikovat závazné dokumenty, vymezující obsah jednotlivých disciplin předmětu občanský a společenskovědní základ, resp. občanská nauka) pro různé typy středních škol. Jejich konkretizaci ve školních dokumentech (školním vzdělávacím programu) dokáže uplatnit v individuálních metodických plánech. Naučí se aplikovat poznatky, které získal v teoretické didaktice a psychologii do středoškolské výuky. Seznámí se se způsoby hodnocení žáků při různých typech výukových výstupů. Po absolvování vyučovacích pokusů (pedagogické praxe) je schopen analyzovat svoje didaktické působení a nacházet příčiny úspěchu/neúspěchu při práci ve třídě.
Osnova
 • 1. Koncepce výuky OSZ/ON v jednotlivých typech středních škol, osnovy
 • 2. Obsahové pojetí OSZ/ON, jednotlivé dílčí vědy - hranice a kontinuita
 • 3. Výukové metody pro jednotlivé součásti OSZ/ON, způsoby organizace vyučovací hodiny
 • 4. Speciální postupy, seminární styl práce, školní a mimoškolní projekty apod.
 • 5. Specifika prověřování znalostí a hodnocení žáků v OSZ/ON
 • 6. Vztahy mezi OSZ/ON a ostatními předměty
 • 7. Výuková a výchovná role učitele v hodinách OSZ/ON. Praktické povinnosti učitele na střední škole
 • 8. Rozbory zkušeností z vyučovacího pokusů, které posluchači absolvují v rámci pedagogické praxe.
Literatura
 • Rámcové vzdělávací programy pro střední školy
 • KALHOUS, Zdeněk a Otto OBST. Didaktika sekundární školy. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 186 s. ISBN 8024405997. info
 • MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003. 219 s. 148. ISBN 80-7315-039-5. info
 • MAŇÁK, J. Nárys didaktiky. Brno: MU, 1993. info
Výukové metody
Seznamování se specifickými výukovými postupy v rámci předmětu OSZ/ON, náplň a metody práce ve volitelných seminářích na gymnáziu, projektová výuka. Pravidelnou součástí lekcí jsou rozbory výukových pokusů z pedagogické praxe a diskuse nad získanými zkušenostmi.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu:
Absolvování pedagogické praxe podle podmínek upřesněných v průběhu kursu Didaktika I. Písemná zpráva o zadaném didaktickém jevu, sledovaném během pedagogické praxe.
Informace učitele
DIDAKTIKA FILOZOFIE A OSZ/ON – požadavky ke zkoušce zkoušející: PhDr. Tomáš Měšťánek Zkouška probíhá ústní formou.
1) Rámcová znalost obsahu tematických celků OSZ pro gymnázia; obvyklé rozdělení do ročníků čtyřletého gymnázia.
2) Školní vzdělávací programy (na základě tzv. Rámcového vzdělávacího programu: viz www.rvp.cz (zejm. RVP GV).
3) Nová maturita podle zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) - ve znění novel.
4) Výukové metody.
5) Motivace a aktivizace žáků.
6) Fáze výuky v reálném průběhu vyučovací hodiny (+ časové rozvržení vyučovací hodiny).
7) Hodnocení a klasifikace žáků v jednotlivých částech OSZ/ON (formy, výhody, nevýhody, úskalí).
8) Vztahy mezi jednotlivými částmi OSZ/ON a dalšími vyučovacími předměty.
9) V jakém smyslu je třeba chápat OSZ/ON jako předmět „politický“ a „apolitický“?
10) Jak byste koncipoval(a) úvodní hodinu (hodiny) dílčí discipliny OSZ – Základy psychologie (...sociologie, ...politologie, ...práva, ...ekonomie, ...filozofie (+ etiky))? Možná (obvyklá) zařazení do kontextu výuky OSZ, motivační hlediska apod. Pozn.: Úkol se zadává tak, aby nekorespondoval se studijním oborem zkoušeného.

Pro účely zkoušky si prostudujte (kromě informací z metodického semináře) tyto publikace:
- Maňák, J.: Nárys didaktiky. PedF MU, Brno 1997 (nebo novější vydání) – zejm. kap. Typy výuky, Fáze výuky, Technologie výuky
- Maňák, J. – Švec, V.:Výukové metody. Paido 2003
- Švec, V. a kol.: Cesty k učitelské profesi: utváření a rozvíjení ped. dovedností. Brno 2002
- Kalhous, Zd. – Obst, O.: Didaktika sekundární školy. UP, Olomouc 2003 (nebo jiné vydání), zejm. kapitoly Výukové metody, Hodnocení výsledků výuky
- Petty, G.: Moderní vyučování. Portál, Praha 2002 – zejm. kap. 5 Motivace
- ...(případně ještě jiné podobné publikace).
dokumenty:
- Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. MŠMT ČR 2001
- Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v České republice. MŠMT ČR 2002
- zák. č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)- ve znění novel
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/UZPH2208