UzNJII_68 Latina pro němčináře

Filozofická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Lenka Valasová (cvičící)
Mgr. Anna Žáková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Blanka Vacková
Předpoklady
Kurz je určen pro začátečníky, a proto nepředpokládá žádnou znalost latiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci kurzu student bude schopen:
zpaměti reprodukovat a jmenná i slovesná paradigmata, která jsou náplní předmětu (viz osnova kurzu);
vysvětlit gramatická pravidla probíráná v rámci kurzu;
používat základní latinskou gramatickou terminologii spojenou s gramatikou probíranou během kurzu;
určovat gramatické kategorie probraných morfologických tvarů;
překládat do češtiny jednoduché latinské věty;
popsat gramatickou strukturu věty.
Osnova
 • 1. Latina a její vývoj, periodizace, výslovnost, abeceda. Přehled gramatických kategorií jména, základní terminologie. 1. deklinace.
 • 2. Úvod do konjugace, názvy gramatických kategorií. Slovesa 1. konjugace: indikativy prézentu, imperfekta a futura.
 • 3. Substantiva 2. deklinace. Adjektiva trojvýchodná a z nich tvořená adverbia. Sloveso esse a jeho složeniny.
 • 4. Slovesa 2. konjugace: indikativy prézentu, imperfekta a futura.
 • 5. Substantiva 3. deklinace.
 • 6. Slovesa 3. a 4. konjugace: indikativy prézentu, imperfekta, futura. Přehled deponentních sloves. TEST.
 • 7. Adjektiva 3. deklinace. Adverbia. Participium prézentu aktiva.
 • 8. Osobní zájmena, vybraná ukazovací zájmena.
 • 9. Vazba dvojího akuzativu a nominativu. Vazba akuzativu s infinitivem.
 • 10. Tázací a vztažná zájmena. TEST.
 • 11. Substantiva 4. a 5. deklinace.
 • 12. Číslovky.
 • 13. Opakování.
 • Závěrečný test.
Literatura
 • BARTONĚK, Antonín. Latina pro posluchače filozofické fakulty. Vyd. 10. přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 336 s. ISBN 9788021032170. info
 • Novotný, F. (ed.). Základní latinská mluvnice. 2. vyd., v H & H 1. Jinočany : H & H, 1992. 297 s. ISBN 80-85467-91-7.
 • Pražák, J. M. - Sedláček, J. - Novotný, F. Latinsko-český slovník., A-K. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1955. viii, 743.
 • Pražák, J. M. - Sedláček, J. - Novotný, F. Latinsko-český slovník., L-Z. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1955. 684 s.
 • Pech, J. Latina pro gymnázia I. 4. vyd. Praha : Leda, 1998. 404 s. ISBN 8085927470.
 • Pech, J. Latina pro gymnázia II. 2. vyd. Praha : Leda, 1999. 471 s. ISBN 8085927527.
Výukové metody
Předmět probíhá formou přednášky a cvičení (překlady, gramatická cvičení). Vyžaduje se účast na hodinách a domácí příprava.
Metody hodnocení
Podmínkou ukončení předmětu je úspěšné absolvování závěrečného testu a dvou průběžných testů (alespoň na 65%), aktivní účast na hodinách a nejvýše tři neomluvené absence. Testy budou v písemné formě.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012.