VIK22B02 History of Czech Literature II

Faculty of Arts
Spring 2003
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Miloš Fiala, Ph.D. (lecturer)
Ing. Mgr. Petr Hruška, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jitka Cholastová, Ph.D. (lecturer)
Supervisor
PhDr. Pavla Kánská
Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Helena Bednářová
Timetable
Mon 15:00–16:35 42, Wed 13:20–14:55 1, Wed 15:00–16:35 5
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Seminář Mgr. Hrušky se bude věnovat vybraným okruhům z literatury 20. století. Jednotlivé hodiny budou založeny buď na probírání literárního díla určité výrazné osobnosti nebo budou věnovány celé literární škole či směru, který významným způsobem ovlivnil literární vývoj u nás. Řazení témat bude víceméně chronologické a půjde napříč literárními druhy, tedy poezií a prózou.
V semináři Mgr. Cholastové půjde především o setkávání s knihami a nad knihami. Interpretace konkrétního textu bude pak východiskem k odhalování vývojových linií, vazeb a souvislostí v kontextu české i světové literatury. Předpokládají se středoškolské znalosti literární historiografie, témata záměrně upozaďují chronologii a snaží se vyjít vstříc čtenářské zvědavosti.
Seminář Mgr. Řepy se bude zabývat českou literaturou v evropském a světovém kontextu v období od devadesátých let XIX. Století do konce století XX.
Syllabus (in Czech)
  • Témata jednotlivých hodin Mgr. Hrušky: 1. Franz Kafka a linka absurdity v české literatuře 20. stol. 2. dílo bratří Čapků 3. dílo Františka Halase a linka spiritismu v české poezii 20. stol. 4. dílo Jaroslava Seiferta a lyrický zpěv v české poezii 20. stol. 5. Meziválečná avantgarda a český surrealismus v průběhu 20. stol. 6. Skupina 42 a linka civilismu v české poezii 20. stol. 7. dílo Bohumila Hrabala 8. dílo Milana Kundery a fenomén 60. let v české literatuře 9. český literární underground 10. postmoderna a zmatek svobodných 90. let 11. evropský literární kontext, pohled na současnou ruskou a dánskou literaturu 12. světový literární kontext, pohled na současnou americkou literaturu
  • Témata jednotlivých hodin Mgr. Cholastové: 1. Zemřít mladý - Wolker, Orten, Hrabě 2. Brno rozepsané do slok; básníci píšící v Brně a o něm 3. Postmoderní román aneb Tajemství knihy 4. Praha Magická a magické Brno. Město jako románový hrdina 5. Ženskýma očima - české básnířky a prozaičky 6. Můj milý deníčku 7. Bratři Čapkové 8. Meziválečná avantgarda. Surrealismus jako směr a metoda 9. Spirituální poezie a próza 10. Bohumil Hrabal a nejen on 11. Próza 60. let 12. Kafkovskou stopou - století absurdity 13. Divné století. Čeští písničkáři
  • Témata jednotlivých hodin Mgr. Řepy: 1. Přelom století (Březina, Sova) 2. Poetismus a surrealismus (Nezval, Seifert) 3. František Halas, Vladimír Holan 4. Karel Čapek a Karel Poláček 5. Vztahy mezi českou a francouzskou literaturou dvacátých a třicátých let 6. Vztahy mezi českou a anglickou literaturou dvacátých a třicátých let 7. Meziválečná česká literatura v evropském a světovém kontextu 8. Jan Čep a Jiří Weil 9. Česká literatura v exilu (Josef Škvorecký a Milan Kundera) 10. Česká literatura v kontextu šedesátých let 11. Devadesátá léta XX. století
Literature
  • LEHÁR, Jan. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. Praha: Lidové noviny, 2004. 1078 s. ISBN 80-7106-308-8. info
  • TRÁVNÍČEK, Jiří and Zdeněk KOŽMÍN. Na tvrdém loži z psího vína :česká poezie od 40. let do současnosti. Vyd. 1. Brno: Jota, 1998. 318 s. ISBN 80-7242-001-1. info
  • ČERVENKA, Miroslav. Slovník básnických knih : díla české poezie od obrození do roku 1945. Praha: Československý spisovatel, 1990. ISBN 80-202-0217-X. info
  • Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století : slovníková příručka. Edited by Květa Homolová - Mojmír Otruba - Zdeněk Pešata. Vyd. 3. Praha: Československý spisovatel, 1982. 371 s. info
Assessment methods (in Czech)
Povinnosti k zápočtu: Mgr. Hruška: Podstatou semináře bude výměna názorů na některé konkrétní dílo, případně jeho úryvek, s nímž budou předem seznámeni všichni studenti a na nějž budou připraveni. Od této výměny názorů se postupně bude práce v semináři přesouvat ke snaze o obecnější pohled na určitý autorský typ či určitý literární fenomén.
Mgr. Cholastová: Aktivní účast (max. 3 absence), příprava na semináře (četba zadaných textů), referát a/nebo koreferát, písemná práce. Podmínkou k zápočtu bude tedy připravenost na hodinu, účast v semináři a odevzdání způsobilé písemné práce na předem zvolené téma z problematiky literatury 20. století.
Mgr. Řepa: Docházka a referát na téma z oblasti české literatury
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Spring 2004.
  • Enrolment Statistics (Spring 2003, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2003/VIK22B02