VIKBA16 Autorskoprávní aspekty knihovnicko-informační činnosti

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 12:30–14:05 G24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Činnost knihovníků a informačních pracovníků je úzce spjata s autorskými díly. Aktivita v knihovnicko-informačním prostředí je ale omezena i v jiných oblastech, proto budou přiblíženy i další zákony, např. o ochraně osobních údajů či o některých službách informační společnosti. Cílem předmětu je tedy poskytnout právní základ pro informační pracovníky, především knihovníky.
Na konci kurzu se student bude orientovat v legislativních omezeních práce s informacemi, především v problematice autorských práv, a bude umět řešit jednoduché právní problémy v knihovnicko-informační praxi.
Osnova
 • 1. Úvod do práva
 • 2. Vyhledávání právních informací
 • 3. Z. o SPI a o právu na informace o životním prostředí, z. o některých službách informační společnosti a rozdíl v oblasti řešení proti z. o e-komunikacích
 • 4. Z. o ochraně osobních údajů
 • 5. Knihovní zákon, vztah k občanskému zákoníku a z. o majetku ČR
 • 6. Tiskový zákon a zákon o neperiodických publikacích, z. o archivnictví a spisové službě
 • 7. Autorský zákon
 • 8. Rozbor knihovního řádu na základě předchozích zákonů
Literatura
  povinná literatura
 • Autorský zákon, v platném znění
 • Zákon o ochraně osobních údajů, v platném znění
 • Knihovní zákon, v platném znění
  doporučená literatura
 • POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. Praha: Auditorium, 2012. 388 s. ISBN 9788087284223. info
 • TELEC, Ivo a Pavel TŮMA. Autorské právo ; Průmyslová práva : autorský zákon, patenty, užitné a průmyslové vzory, vynálezy a zlepšovací návrhy, ochranné známky, ... : podle stavu k 27. 10. 2008. Ostrava: Sagit, 2008. 224 s. Edice: ÚZ ; č. 697. ISBN 978-80-7208-712-9. info
Výukové metody
Teoretická příprava.
e-learning
Řešení praktických problémů.
Diskuze
Metody hodnocení
Docházka je v termínech pro kombinované povinná pro všechny (cvičení), mezi nimi je doporučována. Aktivity na cvičení tvoří významnou část výsledného hodnocení.
Povinná aktivita na cvičeních má podobu jedné prezentace právního sporu a jedné účasti v diskuzi nad jinými prezentovanými spory.
Součástí předmětu je e-learningový kurz v prostředí Elf o autorském zákoně, pro splnění předmětu je nutné absolvovat závěrečný test v kurzu min. na 80 %.
Písemná zkouška tvořená 2 částmi (1. znalostní; 2. řešení příkladu z praxe)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.