VIKBA22 Management of Organization

Faculty of Arts
Spring 2020
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Markéta Bočková (lecturer)
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zuzana Kunová (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Alice Lukavská
Supplier department: Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Timetable
Fri 10:00–11:40 C33
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 70 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/70, only registered: 36/70, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/70
Course objectives (in Czech)
Předmět řízení organizací je zaměřen na problematiku managementu, manažerských dovedností, řízení lidí a procesů v podnicích, organizacích a institucích, které poskytují informační služby. Forma výuky je zaměřena na diskuzi a reflexi textů zadaných k prostudování. Studenti budou seznámeni s prostředím, ve kterém je organizace zasazena a se základy jejího řízení.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vymezit a vysvětlit základní pojmy a historický vývoj managementu;
- zasadit organizaci do prostředí, které je schopen popsat a definovat pomocí SLEPT a SWOT;
- popsat základní fáze a procesy stragického managementu;
- pomocí analytických nástrojů popsat organizaci z hlediska kritických prvků
- orientovat se v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů;
- aplikovat principy designu informačních služeb do procesů organizace;
Syllabus (in Czech)
 • 22.2 Úvodní hodina, kontext organizace – vnější prostředí
 • 1.3. Vnitřní prostředí organizace, metoda 7S
 • 8.3. Projektový management
 • 15.3. Analýzy SLEPT/SWOT
 • 22.3. Design informačních služeb, metoda Wordl café
 • 29.3. Vize, strategie
 • 5.4. Balanced score card
 • 12.4. Manažer, lidé
 • 19.4. Osobní rozvoj
 • 26.4. Praktický příklad tvorby vize + strategie
 • 3.5. Předtermín testu
 • 10.5. Prezentace studentů
 • 17.5. Prezentace studentů
Literature
  required literature
 • CEJTHAMR, Václav and Jiří DĚDINA. Management a organizační chování. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2010. 344 s. ISBN 9788024733487. info
  recommended literature
 • BĚLOHLÁVEK, F., KOŠŤAN, P., ŠULEŘ, O. Management. Olomouc: Rubico, 2001.
 • HÁŠA, Stanislav. Co je nového v managementu. 1. vydání. Praha: Nová beseda, 2016. 111 stran. ISBN 9788090608993. info
 • GRUBER, Jan, Hana KYRIANOVÁ and Alexandra FONVILLE. Kvalitativní diagnostika v oblasti lidských zdrojů : metody a techniky, dovednosti hostitele, použití ve firemní praxi, vliv na rozvoj zaměstnanců. Vydání 1. Praha: Grada, 2016. 199 stran. ISBN 9788024752631. info
 • ARMSTRONG, Michael and Stephen TAYLOR. Amstrong's handbook of human resource management practice. 13th ed. Philadelphia: Kogan Page, 2014. xxxiv, 842. ISBN 9780749469641. info
Teaching methods
block lectures; selfreading; class discussion;
Assessment methods (in Czech)
Test, zpracování literatury k tématu, možnost prezentace v hodině. Veškeré informace budou sděleny na úvodní hodině a budou k dispozici v interaktivní osnově předmětu.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2020/VIKBA22