VIKBA24 Seminář k bakalářské diplomové práci

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Markéta Bočková (pomocník)
RNDr. Michal Černý (pomocník)
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Martin Krčál, DiS. (pomocník)
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (pomocník)
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Jiří Stodola, PhD. (pomocník)
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
První cíl předmětu: student v průběhu semestru získá dostatečné kompetence ke zvládnutí nároků bakalářské práce. V jednotlivých učebních blocích bude postupně schopen koncipovat a samostatně napsat akademický text, relevantně využívat odborné zdroje s ohledem na téma práce a pracovat s adekvátními výzkumnými metodami a nástroji řešícími dílčí odborný problém tématu diplomové práce. Druhý cíl předmětu: student se naučí kriticky pohlížet na svůj odborný text, konzultuje postup vzniku práce s vedoucím a získá tak kompetenci vést dialog na specifické odborné téma. Třetí cíl předmětu: student se dobře připraví na obhajobu své diplomové práce před odbornou komisí.
Osnova
 • Stěžejními tematickými celky osnovy předmětu jsou:
 • - koncipování diplomové práce s ohledem na projekt
 • - téma práce v oborovém kontextu
 • - základní strukturní prvky odborného textu - věta, odstavec, kapitola, anotace, abstrakt, resumé
 • - odborné zdroje v diplomové práci
 • - korektury a komplexní revize odborného textu před odevzdáním diplomové práce
 • - úspěšná obhajoba diplomové práce - na co se připravit.
Literatura
 • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
 • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Předmět je koncipován jako pravidelná výuka 1x za 14 dní, vedená seminářovou formou, s možnostmi individuálně konzultovat dílčí záležitosti rozpracované diplomové práce. - Pravidelné dílčí aktivní činnosti studentů ve výuce, související s postupným psaním diplomové práce, vždy s ohledem na téma výuky - Společná reflexe problematických míst vzniku diplomové práce - Konzultace s vyučujícím, s vedoucím práce, případně s dalšími odborníky na dané téma - Iniciativa a aktivita studentů
Metody hodnocení
Kredity uděluje vyučující předmětu ve spolupráci s vedoucím práce. Hodnocení je výsledkem: - aktivní činnosti a iniciativy studenta - doporučení vedoucího práce s ohledem na rozpracovanost diplomové práce a průběh konzultací se studentem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2018/VIKBA24

Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2018 12:27, 25. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému