VIKBA24 Seminář k bakalářské diplomové práci

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Markéta Bočková (pomocník)
RNDr. Michal Černý (pomocník)
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Martin Krčál, DiS. (pomocník)
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (pomocník)
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Jiří Stodola, PhD. (pomocník)
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D. (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 21. 9. 8:00–9:40 K23, Pá 12. 10. 8:00–9:40 D21, Pá 2. 11. 8:00–9:40 D21, Pá 23. 11. 8:00–9:40 D21, Pá 14. 12. 8:00–9:40 D21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Předmět v jarním semestru je určen studentům 3. ročníku, kteří chtějí přistoupit ke SZZ v červnu nebo v září. Měli přerušené studium nebo byli v zahraničí.
Cíle předmětu
První cíl předmětu: V jednotlivých učebních blocích bude student postupně schopen vybrat si téma bakalářské práce, koncipovat a samostatně napsat odborný text ve formě projektu bakalářské práce, dále relevantně využívat odborné zdroje s ohledem na téma práce a pracovat s adekvátními výzkumnými metodami a nástroji řešícími dílčí odborný problém tématu budoucí bakalářské práce. Druhý cíl předmětu: Student se naučí kriticky pohlížet na svůj odborný text, konzultuje postup vzniku projektu bakalářské práce s vedoucím a získá tak kompetenci vést dialog na specifické odborné téma. Třetí cíl předmětu: student se dobře připraví na vlastní psaní bakalářské práce a na obhajobu své bakalářské práce před odbornou komisí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- definova téma práce;
- vyhledat a zhodnotit relevantní zdroje k tématu;
- koncipovat projekt bakalářské práce podle zadané šablony.
Osnova
 • Stěžejními tematickými celky osnovy předmětu jsou:
 • - téma práce v oborovém kontextu, výzkum, teorie, aplikace
 • - koncipování projektu bakaářské práce a samotné bakalářské práce s ohledem na projekt
 • - základní strukturní prvky odborného textu - věta, odstavec, kapitola, anotace, abstrakt, resumé
 • - odborné zdroje v projektu k bakalářské práci i v práci samotné
 • - příprava na psaní bakaářské práce a na obhajobu bakaářské práce.
Literatura
 • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
 • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
 • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Předmět je koncipován jako výuka probíhající 5x v semestru termínech 21. 9., 12. 10., 2. 11., 23. 11., 14. 12. 2018. Je veden seminářovou formou s možností individuálně konzultovat dílčí záležitosti rozpracovaného projektu bakalářské práce i textu práce samotné. Součástí předmětu je výklad vyučující a dílčí aktivní činnosti studentů ve výuce, související s postupným psaním projektu bakalářské práce i práce samoné, vždy s ohledem na téma. Nechybí společná reflexe problematických míst vzniku bakalářské práce.
Metody hodnocení
Kredity uděluje vyučující předmětu ve spolupráci s vedoucím práce. Hodnocení je výsledkem: - aktivní činnosti a iniciativy studenta - doporučení vedoucího práce s ohledem na kvalitu odevzdaného projektu bakalářské práce a průběh konzultací se studentem.
Informace učitele
V semestru podzim 2018 probíhá výuka v termínech 21. 9., 12. 10., 2. 11., 23. 11., 14. 12. 2018.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/VIKBA24

Nahoru | Aktuální datum a čas: 11. 12. 2018 23:49, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému