VIKMA05 Knowledge Organization

Faculty of Arts
Autumn 2013
Extent and Intensity
1/1/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Josef Schwarz (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Marie Hradilová
Supplier department: Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Timetable
Fri 10:50–12:25 C34
Prerequisites (in Czech)
U studentů se předpokládají znalosti na úrovni předmětu Selekční jazyky (VIKBA11).
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Student po absolvování předmětu získá soustavný přehled o teorii, metodologii a technologii organizace znalostí a bude schopen efektivně využívat, analyzovat, navrhovat a vyhodnocovat systémy, procesy, nástroje a zdroje užívané v dané oblasti.
Syllabus (in Czech)
 • 1) Základní pojmy, kontext, vazby. 2) Přístupy k organizaci znalostí, doménová analýza. 3) Pojem, reprezentace pojmu, vztahy mezi pojmy, průniky do lingvistiky, sémiotiky, (kognitivní) psychologie, matematiky a statistiky. 4) Kategorizace, klasifikace, fazetace. 5) Odborná terminologie, terminografie, vědecká klasifikace, taxonomie. 6) Sémantika a syntaktika notačního systému. 7) Formální struktura dokumentu, reprezentace dokumentu (metadata). 8) Procesy organizace znalostí – obsahová analýza, indexace, klasifikace, automatizované procedury. 9) Ontologie jako obecný typ systému organizace znalostí. 10) Univerzální klasifikační systémy – MDT, DDT, Bliss, Ranganathan. 11) Systémy organizace znalostí založené na přirozeném jazyce. 12) Reprezentace znalostí a vizualizace v systémech organizace znalostí.
Literature
  required literature
 • International encyclopedia of information and library science. Edited by John Feather - Paul Sturges. 2nd ed. London: Routledge, 2003. xxxii, 688. ISBN 0415259010. info
 • HJØRLAND, B. What is Knowledge Organization (KO)?. Knowledge Organization. 2008, roč. 35 č. 2/3, s. 86–101.
 • VICKERY, B. C. and A. VICKERY. Information science in theory and practice. 3. rev. and enl. München: K.G. Saur, 2004. xiii, 400. ISBN 3598116586. info
 • CHU, Heting. Information representation and retrieval in the digital age. Medford, New Jersey: Information Today, Inc., 2003. xiv, 248. ISBN 1573871729. info
 • LANCASTER, F. Wilfrid. Indexing and abstracting in theory and practice. 3rd ed. London: Facet Publishing, 2003. xix, 451. ISBN 1856044823. info
 • HODGE, G. Systems of Knowledge Organization for Digital Libraries. Beyond Traditional Authority Files, Council on Library and Information Resources. Washington, 2000. Dostupné na: www.clir.org/pubs/reports/pub91/contents.html
 • HJØRLAND, B.; ALBRECHTSEN, H. Toward a New Horizon in Information Science: Domain-Analysis. Journal of the American Society for Information Science, 1995, roč. 46, č. 6, s. 400–425.
 • INGWERSEN, Peter. Information retrieval interaction. Copenhagen: Royal School of Library and Information Science, Department of Information Studies, 2002. x, 246. ISBN 0947568549. info
 • Terminológia : základné zásady, metódy a ich aplikácia. Edited by Zora Jurčacková. Vyd. 1. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2002. 72 s. ISBN 8085165856. info
  recommended literature
 • DAHLBERG, I. Grundlagen universaler Wissensordnung. Probleme und Möglichkeiten eines universalen Klassifikationssystems des Wissens. Pullach bei München: Verlag Dokumentation, 1974. 366 s.
 • STROSSA, Petr. Zpracování informačních fondů. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická, 2000. 175 s. ISBN 8024500906. info
 • Challenges in knowledge representation and organization for the 21st century : integration of knowledge across boundaries : proceedings of the seventh international ISKO conference, 10 - 13 July 2002, Granada, Spain. Edited by J. Muñoz-Fernández - Mariá J. López-Huertas. Würzburg: Ergon Verlag, 2002. 604 s. ISBN 3899132475. info
 • ECO, Umberto. Hledání dokonalého jazyka v evropské kultuře. Translated by Zora Jandová. Praha: Lidové noviny, 2003. 355 s. ISBN 80-7106-389-4. info
 • ECO, Umberto. Bludiště seznamů. Translated by Lenka Kováčová. Vyd. 1. Praha: Argo, 2009. 408 s. ISBN 9788025701645. info
 • LAKOFF, George. Ženy, oheň a nebezpečné věci : co kategorie vypovídají o naší mysli. Edited by Dominik Lukeš. Vydání první. Praha: Triáda, 2006. 655 strana. ISBN 808613878X. info
 • LAKOFF, George and Mark JOHNSON. Metafory, kterými žijeme. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 280 s. ISBN 80-7294-071-6. info
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, řízená diskuse, studentské prezentace, domácí práce, prvky gamifikace.
Assessment methods (in Czech)
Předmět je klasifikován na základě: 1) znalostního testu s 25 otázkami (min. 13 nutno odpovědět správně); 2) závěrečné zprávy o doménové analýze, kterou student připravuje průběžně během celého semestru podle zadání dílčích úkolů; 3) prezentace dílčího úkolu studenta v hodině; 4) aktivity v hodině (doplňkově).
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
Study Materials
Information about innovation of course.
This course has been innovated under the project "Faculty of Arts as Centre of Excellence in Education: Complex Innovation of Study Programmes and Fields at FF MU with Regard to the Requirements of the Knowledge Economy“ – Reg. No. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, which is cofinanced by the European Social Fond and the national budget of the Czech Republic.

logo image
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2013, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2013/VIKMA05