VIKMA09 MA Research Seminar 1

Faculty of Arts
Spring 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 15 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Alice Lukavská
Supplier department: Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The aim of this diploma seminar is to help students create a project of thesis. Students choose their topic and selects the leader.
Learning outcomes
After completing the course, the student is able to choose a topic of professional work and to design a project of a thesis according to pre-set criteria.
Syllabus
  • The project thesis describes the student: - A problem that will be addressed in their work - The current workload issues - Aim of the thesis - Methods of thesis - Basic literature
Literature
    recommended literature
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 pp. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
  • KUBÁTOVÁ, Helena and Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • MEŠKO, Dušan and Dušan KATUŠČÁK. Akademická príručka. 1. slovenské vyd. Martin: Osveta, 2004. 316 s. ISBN 8080631506. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Teaching methods
seminar, consultations with the supervisor, individual work
Assessment methods
Department of Information and Library Studies awarded credits based on the approved project thesis.
Language of instruction
Czech
Teacher's information
http://kisk.phil.muni.cz/diplomovy-seminar
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2020/VIKMA09