VIKMB15 New technologies in libraries

Faculty of Arts
Spring 2008
Extent and Intensity
1/1. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Ing. Zdeněk Kadlec, Dr. (lecturer)
Guaranteed by
Ing. Zdeněk Kadlec, Dr.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Iva Dušová
Timetable
Wed 13:20–14:55 C128; and Fri 29. 2. 15:00–16:35 C128, Fri 21. 3. 13:20–14:55 C128, Fri 11. 4. 13:20–14:55 C128, Fri 2. 5. 13:20–14:55 C128
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/15, only registered: 0/15, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/15
Fields of study the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Kurz rozvíjí znalosti studentů získané v bakalářském studiu a zaměřuje se především na ty knihovnické činnosti, kterých se v současnosti nejvíce dotýká rozvoj Internetu a s ním souvisejících technologií. Jde hlavně o vývoj v oblasti automatizovaných knihovních systémů, bibliografického popisu, technických prostředků pro management fondu a jeho digitalizaci, nových způsobů komunikace apod. Ústředním tématem kurzu je koncept Library 2.0 s jeho zaměřením na uživatele a neustálý vývoj a zlepšování služeb. Význam problematiky: V současné době jsme svědky významných změn v pojetí Internetu a jeho služeb, označovaných souhrnně Web 2.0. Tento trend se s jistým zpožděním začíná dotýkat i knihovnictví, což vede k úvahám nad budoucností tohoto oboru a k paralelní snaze o definování tzv. Library 2.0 jako nového přístupu k uživatelům a novým technologiím. Je bezesporu, že knihovnictví je a dále bude zásadně ovlivňováno vývojem v oblasti informačních a komunikačních technologií, a je nutné za tímto vývojem nezaostávat. Knihovnictví také naopak k němu může přispět svými dlouhodobými zkušenostmi, sahajícími daleko před éru Internetu.
Syllabus (in Czech)
  • Od Webu 2.0 k Library 2.0. Nové komunikační technologie v knihovnách (instant messaging, IP telefonie, WAP, kolaborativní systémy, blogging, RSS, podcasting, vodcasting). Trendy ve vývoji knihovních systémů a katalogů OPAC (OPAC třetí generace, vyhledávání vs prohlížení, způsoby prezentace informací, doporučování, vizualizace dat, perzonalizace). Propojování knihovních a souvisejících informačních systémů (OpenURL a link resolvery, permalinky, link-in interface, web services, SRU/SRW, OAI-PMH, Amazon) Metadata (popis zdrojů pomocí RDF, knihovnické formáty MARCXML, MODS, MADS, pravidla RDA, příbuzné formáty DC, ONIX, EAD; promotion data, uživatelem přidávaná metadata, tagging, folksonomie) Konceptuální modely (FRBR, CIMI CRM) Bibliomining (datový sklad v knihovně, usage based datamining) HW prostředky pro správu sbírek (čárové kódy, čipové technologie RFID, bezdrátové technologie, zabezpečení sbírek, SelfCheck) Retrokonverze lístkových katalogů (Retrokon, OCR lístků Digitalizace dokumentů (knižní skenery, skenovací roboty)
Assessment methods (in Czech)
Výuka bude probíhat formou seminářů, na kterých budou studenti neformálně prezentovat svá témata o nichž se bude následně diskutovat. Pak se diskuze přenese na web do prostředí wiki, kde budou všichni včetně studentů kombinovaného studia spolupracovat na shromažďování informací k daným tématům, která na konci semestru každý zpracuje do závěrečné práce. Ukončení: Prezentace zvoleného tématu na přednášce v průběhu semestru a jeho rozvinutí ve formě písemné práce v rozsahu 3000 slov.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013.
  • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2008/VIKMB15