VIKMB43 Informační audit

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Pavla Kovářová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Petr Očko, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Marek (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
So 14. 10. 9:10–16:00 212, So 25. 11. 9:10–16:00 212, So 16. 12. 9:10–16:00 212, So 20. 1. 9:10–16:00 212
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Cíle předmětu
Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:
popsat organizaci, její subsystémy, procesy a operace, kultury,
vyjmenovat a používat základní nástroje a techniky auditu,
vybrat a aplikovat vybrané nástroje auditorské práce (flow chart, řízený rozhovor, dotazník a další),
popsat kritická místa v průběhu informačních toků,
posuzovat možné dopady navrhovaných řešení,
vysvětlit rozdíl mezi interním auditem, externím auditem,
vysvětlit podstatu interního auditu,
pojmout infomrační audit jako strategickou součást znalostního managementu organizace,
prezentovat výsledky auditorské práce,
identifikovat význam auditu a ratingu pro fungování ekonomiky a to zejména z hlediska ekonomie informací,
popsat hlavní typové situace informačních asymetrií v ekonomice,
pochopit jejich vazbu na principy auditu a ratingu v tržním prostředí,
vysvětlit příčiny velkých finančních krizí, které měly dopady na světovou ekonomiku, z hlediska ekonomie informací
identifikovat roli ratingu a auditu v nich.

Součástí výuky bude praktické provedení některé části auditu.
Osnova
 • I) Teorie a význam informačního auditu v řízení organizace, organizační struktura a management
 • Management - informační politika organizace, různé typy politik v závislosti na typu organizace, organizační kultura a identita, učící se organizace, audit firemní kultury
 • Strategie organizace a strategie řízení - vize, strategie, strategická analýza/audit jako nástroj formulace strategie, řízení změn/inovací
 • II) Interní audit, řízení zdrojů a hlavní principy informačního auditu
 • Hlavní nástroje auditorské práce, nástroje interního auditu, etický přesah práce auditora.
 • Audit jako moderní nástroj analýzy a správy informačních zdrojů, informačních služeb a informačních toků v rámci organizace.
 • Informační audit jako nástroj znalostního managementu organizace.
 • Řízení zdrojů - procesní analýzy (informační toky, data management)
 • On-line audit - úvod do auditu webu a sociálních sítí
 • III) Organizační analýzy
 • Okolí organizace - makro/mikrookolí, globalizace trhů, měnící se prostředí a rychlost změn, SWOT, PEST a další analýzy a jejich vliv okolí na vnitřní chod organizace.
 • Analýzy konkurenčního prostředí a vnitřní analýzy - analýza produktivity, portfolio analýza, audit zdrojů, finanční analýza, audit organizační kultury.
 • IV) Ekonomická role informací
 • Ekonomie informací - základní pojmy ekonomie informací, asymetrie informací a její ekonomické dopady, morální hazard a nepříznivý výběr, pojetí ratingu a auditu z hlediska ekonomie informací.
 • Rating a audit z hlediska role informací v ekonomickém prostředí - ekonomický význam ratingu a auditu, role ratingu na finančních trzích, velké světové finanční krize a role ratingu a auditu v nich, informační asymetrie a velké světové finanční krize.
Literatura
  povinná literatura
 • Buchanan, S.; Gibb, F. The information audit: an integrated strategic approach. International journal of information management, 1998, vol. 18, iss. 1, pg. 29. ISSN 0268-4012
 • 4) Frost, R. B., Choo, C. W. Revisiting the information audit: A systematic literature review and synsthesis. International Journal of Information Management, 2017, č. 37, s. 1380-1390, dostupné z Elsevier
 • Griffiths, P. Information Audit: Towards common standards and methodology. Business Information Review, 2012, č. 1, dostupné z Sagepub
  doporučená literatura
 • Dombrovská, M. 5 P informačního auditu. ITlib – Informačné technológie a knižnice, 2017, č. 3 (v tisku – bude aktualizováno)
 • Dombrovská, Michaela, Petr Očko a Petr Zeman. Informační audit – cesta k rozvoji znalostní organizace. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 9 [cit. 31.05.2014]. ISSN 1212-5075. Dostupný z: http://www.ikaros.cz/node/2001
 • Henczel, S. M. The information audit as a first step towards effective knowledge management. Inspel (IFLA) [on-line], 2000, č. 3/4, dostupné na http://www.ifla.org/VII/d2/inspel/00-3hesu.pdf
 • SEDLÁČKOVÁ, Helena a Karel BUCHTA. Strategická analýza. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. xi, 121. ISBN 8071793671. info
Výukové metody
Teoretická příprava, praktická cvičení, skupinové zpracování úkolu. Výuka probíhá blokově (každý sobotní blok v trvání 3x 1,5 hod.) čtyřikrát za semestr, poslední setkání je spojeno s kolokviem.
Metody hodnocení
75 % docházka, skupinová práce na zadaném úkolu, skupinová prezentace zadaného úkolu (dílčí informační audit ve vybrané organizaci) - v rámci 4. setkání. Vzhledem k blokové výuce platí stejné podmínky pro obě formy studia (prezenční a kombinované).
Informace učitele
Další doporučená literatura a zdroje 1) Bawden, D., Robinson, L. Úvod do informační vědy. Brno: Flow, 2017 2) Botha, H., Boon, A. The Information Audit: Principles and Guidelines. Libri [on-line], 2003, vol. 53, s. 23–38, dostupné na http://librijournal.org/pdf/2003-1pp23-38.pdf 3) Buchanan, S., Gibb, F. The information Audit: An Integrated Strategic Approach. International Journal of Information Management, 1998, č. 1, s. 29–47 4) Burk, C. F., Horton, F. W. InfoMap: A Complete Guide to Discovering Corporate Information Resources. Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1988 5) Dvořáček, J. Audit podniku a jeho operací. Praha: C. H. Beck, 2005 6) Ellis, D., Barker, R., Potter, S., Pridgeon, C. Information Audits, Communication Audits and Information Mapping: A Review and Survey. International Journal of Information Management, 1993, č. 13, s. 134–151, dostupné na https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-information-management 7) Hanzelková, A., Keřkovský, M., Vykypěl, O. Strategické řízení. 3. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2017 8) Henczel, S. M. The information Audit: A Practical Guide. Mnichov: K. G. Saur, 2001 9) Holman, R. Ekonomie. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016 10) Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu. Český institut interních auditorů [on-line], 6. 7. 2015, dostupné na http://www.interniaudit.cz/ippf/interaktivni-prehled.php 11) Očko, P., Dombrovská, M. Informační audit – teorie a praxe v České republice. Inforum [on line], Albertina icome Praha, 2006, dostupné na http://www.inforum.cz/pdf/2006/Ocko_Petr.pdf 12) Očko, Petr. Ekonomika podniku: Ekonomika podniku v éře informační společnosti. Informacniveda.cz [on-line], 4. 9. 2009, dostupné na http://www.informacniveda.cz/article.do?articleId=1136 13) Orna, E. Practical information policies: how to manage information flows in organisations. Aldershot: Gower, 1990 14) Orna, L. Information policies for profitable information management: pratical steps. In Horton, F. W., Pejova, Z. Consultancy on Strategic Information Planning. Lublaň: International Center for Public Enterprises in Developing Countries, 1993 15) Vo-Tran, H. Adding Action to the Information Audit. The Eletronic Journal Information Systems Evaluation, 2011, č. 2, s. 167–282 16) Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů 17) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 18) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších přepisů
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.