EN

FF:VIKMB56 Digital Humanities - Informace o předmětu

VIKMB56 Digital Humanities - nová řešení starých problémů

Filozofická fakulta
jaro 2019

Předmět se v období jaro 2019 nevypisuje.

Rozsah
0/2. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Michal Lorenz, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Martinek (přednášející)
Mgr. Tomáš Marek (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Kubisová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je porozumění oblasti Digital humanities, tzn.
 • zisk vhledu do diskuse o tom, čím Digital Humanities jsou,
 • porozumění příležitostem, které nabízí užití výpočetní techniky ve vědě
 • zisk kritického pohledu na nové, počítačem umožněné postupy, které budeme kontrastovat s postupy tradičními.

 • Student by po úspěšném absolvování
  1. měl vyznat se v diskusi o Digital Humanities: znát klíčové autory, školy a texty,
  2. měl být schopen reflexivně a kriticky DH uchopit,
  3. měl být schopen využívat mezioborové provázanosti informační vědy a sociologie, filosofie, mediálních studií apod.,
  4. výrazně posílit svou schopnost kritického porozumění textu a související dovednosti,
  5. získat praktické kompetence v oblastech mezilidské komunikace, metodologie vědy a filozofie vědy
  6. získat artefakt vzniklý průběžnou tvorbou kreativních výstupů v průběhu kurzu.

  Struktura předmětu klade důraz na intenzivní práci s textem — povinnými součástmi jsou četba v rozsahu cca 30—40 stran týdně (též s ohledem na sazbu a jazyk textu, některé texty jsou dostupné pouze v anglickém jazyce), účast na seminárních diskusích a tvorba kreativních výstupů (v případě studentů komb. formy studia jsou podmínky mírně upraveny, viz. část Metody hodnocení).

  Všechny potřebné texty budou zpřístupněny skrze studijní materiály v informačním systému.
  Výukové metody
  Stěžejní formy výuky předmětu a v nich použité metody:

 • kritická práce s odborným textem (četba a interpretace předem zadaných textů k tématu dané vyučovací jednotky) včetně formulace shrnutí a názorového postoje vůči čtenému textu v písemné formě,
 • semináře věnující se hlubší diskusi o dané problematice a jejímu zasazení do kontextu širší akademické diskuse,
 • praktické prověření pochopení látky kreativním způsobem (v libovolné formě, která je zachytitelná či zprostředkovatelná písemně či vizuálně), která zasazuje dosažené poznání do vlastní zkušenosti studenta/studentky,
 • průběžné evaluační prvky použité v každé vyučovací jednotce semestru.
 • Metody hodnocení
  Práce studentů je v předmětu hodnocena průběžně. Studenti jsou hodnoceni za
 • písemné přípravy v rozsahu 1—2 normostran (1—3 body; jejich forma bude upřesněna)
 • účasti na diskusi v průběhu semináře (1 bod)
 • praktické kreativní výstupy ze semináře (1—2 body)
 • eseje šířeji pracující s diskutovaným tématem v rozsahu 3—5 normostran (1—3 body)

 • Pro studenty prezenční formy studia: K započítání bodů souvisejících s výukou v každém jednom seminárním bloku je třeba mít splněno vždy alespoň kombinaci písemné přípravy, účasti a praktického výstupu (takto je možné získat 6 bodů) anebo nejvýše dvakrát během semestru zpracovat esej a praktický výstup (možnost získat 5 bodů). Esej je nepovinná součást, která slouží jako náhrada části bodů pro studenty, kteří během semestru museli vynechat výuku a je možné ji zpracovat nejpozději 2 týdny před koncem zkouškového období (této možnosti je však možné využít nejvýše dvakrát během semestru).

  Pro studenty kombinované formy studia platí hodnocení uvedené u prezenční formy studia, volitelně mohou nahradit účast na semináři zpracováním eseje v rozsahu 5—7 normostran, která zpracovává dvě témata současně (komparativně či jakkoli jinak) a je odevzdána před datem konání seminární výuky jednoho z pojímaných témat (1—10 bodů). Počet esejí, které je možné takto včasně odevzdat, není pro studenty kombinované formy studia omezen.

  Hodnocení
  Během dvanácti vyučovacích týdnů je možné dosáhnout nejvýše 72 bodů.
 • 72—62 bodů: A
 • 61—55 bodů: B
 • 54—48 bodů: C
 • 47—41 bodů: D
 • 40—34 bodů: E
 • méně než 34 bodů = F

 • Normostrana je 1800 znaků včetně mezer, nezapočítávají se bibliografické záznamy.
  Další komentáře
  Předmět je vyučován každoročně.
  Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/VIKMB56