ZDK_02 Seminář k magisterské diplomové práci II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD. (cvičící)
PhDr. Martin Flašar, Ph.D. (cvičící)
Ladislav Mirvald (cvičící)
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem semináře je příprava, podpora a kontrola procesu vzniku praktické projektové části bakalářské práce. Studenti pracovat na tvorbě praktického tvůrčího výstupu a průběžně tento proces konzultovat s vyučujícím a prezentovat kolegům.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- předložit praktický kreativní výstup podložený teoretickým věděním;
- prezentovat jej na akademické úrovni;
- obhájit metodologii a výslednou podobu výstupu.
Osnova
 • - Formulace charakteristiky praktického projektu.
 • - Selekce relevantních nástrojů a metodologie.
 • - Obhajoba praktického řešení zvolené problematiky.
 • - Prezentace projektu v rámci semináře.
 • - Diskuse a reakce na zpětnou vazbu.
Literatura
  povinná literatura
 • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895.
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
Výukové metody
Praktická příprava projektu, studiová/softwarová práce, prezentace, diskuse, obhajoba projektu.
Metody hodnocení
Student podstoupí prezentaci a obhajobu praktického projektu, který je součástí bakalářské práce.
Informace učitele
V kombinované formě studia bude docházet k průběžným konzultacím připravované diplomové práce/projektu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/ZDK_02