PB11PA4 General Psychology

Faculty of Arts
Spring 2003
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/40, only registered: 0/40, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/40
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
General psychology. The aim is to introduce students into a set of basic concepts, which they need to develop for a further insights in psychology. Basic psychical processes, states and traits constitute a framework, which students of education may need to follow and influence in their everyday activities.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Místo psychologie v obecném systému věd, psychologie jako věda o člověku, psychologické vědní disciplíny - jejich klasifikace, předmět. Psychologie a její místo v životě člověka, užití psychologie zejména ve výchovné praxi. 2. Stručný přehled historie psychologie (přehled vývoje psychologického myšlení do vzniku vědecké psychologie, předpoklady vzniku vědecké psychologie, vznik a zakladatelé vědecké psychologie, charakteristika základních psychologických směrů). 3. Základní metody v psychologii - pozorování a sebepozorování, experiment, rozhovor, dotazníky, testy, analýza výsledků činnosti, biografická metoda, přístrojové metody. 4. Základní pojmy psychologie -psychika, vědomí, nevědomí, prožívání, chování, psychické procesy, psychické stavy, psychické vlastnosti a další. Základní znaky a funkce psychických jevů. Třídění psychických jevů. Determinace psychiky, vývoj psychiky. 5. Senzorické procesy, vnímání /percepce/ (charakteristika, základní druhy počitků, vlastnosti vnímání, základní druhy vnímání, typy vnímání). 6. Představivost /představy a fantazie/ (charakteristika, základní druhy představ, představové typy, asociační zákony). 7. Myšlení a řeč, řešení problémů (charakteristika, formy myšlení, myšlenkové operace, základní druhy myšlení, individuální vlastnosti myšlení, základní druhy řeči, myšlení a řešení problémů - fáze, druhy problémů, postupy, metody řešení problémů). 8. Paměť (charakteristika, fáze paměťového procesu, základní druhy a typy paměti, vlastnosti paměti). Učení (vymezení pojmu učení, druhy učení, fáze učení, činitelé ovlivňující průběh a výsledky učení). 9. Pozornost (charakteristika, vlastnosti pozornosti, druhy pozornosti, typy pozornosti). 10. Emoce, city (charakteristika, základní znaky emocí, složky emocionálního procesu, klasifikace emocí - základní druhy, individuální rozdíly). 11. Volní jednání (charakteristika, struktura - fáze volního jednání, volní vlastnosti). 12. Činnost (charakteristika, základní druhy lidské činnosti - hra, učení, práce). 13. Motivace (motiv, motivace, motivační proces, charakteristika základních motivů). 14. Konflikty a konfliktní situace (základní druhy konfliktů, základní typy konfliktů, zdroje konfliktů, typické konfliktní situace, řešení konfliktů a reakce na konflikty).
Literature
 • ATKINSONOVÁ, Rita L. Psychologie [Atkinsonová]. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 862 s. : o. ISBN 80-85605-35-X. info
 • FÜRST, Maria. Psychologie :včetně vývojové psychologie a teorie výchovy. Translated by Jiří Horák. Olomouc: Votobia, 1997. 263 s. ISBN 80-7198-199-0. info
 • Hartl, P., Hartlová, H.: Psychologický slovník.Portál, Praha 2000.
 • HARTL, Pavel. Psychologický slovník. Illustrated by Karel Nepraš. 1. vyd. Praha: Budka, 1993. 297 s. ISBN 80-901549-0-5. info
 • HOMOLA, Miloslav, František KALABIS and Dobromila TRPIŠOVSKÁ. Obecná psychologie : (stručný výkladový slovník). 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1992. 167 s. ISBN 8070670894. info
 • HOSKOVEC, Jiří, Milan NAKONEČNÝ and Miluše SEDLÁKOVÁ. Psychologie XX. století. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993. 106 s. ISBN 80-7066-714-1. info
 • HOSKOVEC, Jiří, Jiří ŠTIKAR and Jaromír JANOUŠEK. Psychologický výkladový atlas. Praha: Karolinum, 1993. 281 s. ISBN 80-7066-716-8. info
 • KERN, Hans. Přehled psychologie. Translated by Magdalena Machátová. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 289 s. ISBN 80-7178-240-8. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 590 s. ISBN 80-200-0689-3. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Průvodce dějinami psychologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1995. 174 s. ISBN 80-85937-23-9. info
 • Encyklopedie obecné psychologie. Edited by Milan Nakonečný. 2. rozš. vyd. Praha: Academia, 1998. 437 s. ISBN 80-200-0625-7. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Lexikon psychologie. 1. vyd. Praha: Vodnář, 1995. 397 s., ta. ISBN 80-85255-74-X. info
 • ŠVANCARA, Josef. Emoce, city a motivace [Švancara, 1979]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. info
 • ŠVANCARA, Josef. Geneze systémů empirické psychologie. Vydání 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 98 stran. ISBN 8021007486. info
 • ŠVANCARA, Josef. Psychologie emocí a motivace. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. info
 • ŠVANCARA, Josef, Lubomír VAŠINA and Lubomír KOSTROŇ. Kapitoly z kognitivní psychologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 188 s. ISBN 8021003278. info
 • ŠVANCARA, Josef. Úvod do kognitivní psychologie (Introduction to Cognitive Psychology). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 140 pp. Psychologie. ISBN 80-210-0994-2. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Úvod do psychologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 209 s. ISBN 8071844217. info
Assessment methods (in Czech)
přednáška a seminář, výstup: zápočet a zkouška (seminární práce, didaktický test a ústní zkouška)
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2003, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2003/PB11PA4