EN

FF:SKA306 Seminář k bak. oborové práci - Informace o předmětu

SKA306 Seminář k oborové bakalářské práci

Filozofická fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. PaedDr. Anna Zelenková, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Viera Žemberová, CSc. (cvičící)
Mgr. Katarína Žeňuchová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Viera Žemberová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
SKA301 Syntax souč. slovenštiny && SKA302 Dějiny slov. lit. 20. stol. && SKA303 Jazyková cvičení V
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Individuální konzultace s vedoucím podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Oborová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Osnova
  • Předmět je organizován individuálně, postup při zpracovávání oborové práce a účast na konzultacích jsou klasifikovány v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno.
Literatura
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • POKORNÝ, Jiří. Úspěšnost zaručena : jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 207 s. ISBN 807204348X. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity na základě stupně rozpracovanosti oborové práce a na základě průběhu konzultací se studentem.
Informace učitele
Literatura pro seminář k oborové práci je předepsána individuálně podle tématu práce. Literature for the minor thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018.