CJBB139 Vybrané problémy současné psané češtiny (Kurz správného psaní pro pokročilé)

Filozofická fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Zdeňka Šrámková (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jana Pleskalová, CSc.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Šrámková
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé úterý 14:10–15:45 C43
Předpoklady
CJBB119 Kurz správného psaní
Předmět je volným pokračováním a doplněním Kurzu správného psaní (CJBB119). Mohou si ho zapisovat všichni studenti MU s výjimkou oboru Č. jazyk a literatura.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: Předmět je vypsán pro studenty, kteří nestudují obor Č. jazyk a literatura!
Cíle předmětu
Výběrový seminář je určen nebohemistům, kteří absolvovali CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty a chtějí se podrobněji seznámit s dalšími oblastmi současné české pravopisné normy, které nejsou zahrnuty v osnově předmětu CJBB119 nebo jsou obtížnější či rozsáhlejší (velká písmena, psaní cizích slov ap.). Studenti jsou vedeni k tomu, aby po předchozím nabytí a utvrzení základních pravopisných pravidel dokázali následně prakticky v textu identifikovat chyby, vysvětlit je a ověřit správné psaní v tištěných, příp. internetových příručkách. Studenti si v semináři rozšíří přehled o dostupné literatuře (jak starší, tak novější) týkající se pravopisné normy.
Osnova
 • V kurzu budou probírána např. témata: další vybrané oblasti psaní velkých písmen, současné názory na přechylování apelativ a proprií, zkratek (zkratkových slov, akademických titulů), problematika odchylek ve slovesných vazbách a u vybraných předložek, tvoření přechodníků, tvoření adjektiv místních, správné užití zájmena "svůj" a "jenž", příp. výběrově další méně rozsáhlé pravopisné jevy. Studenti se okrajově seznámí s praktickou činností ÚJČ AV ČR (tvorba jazykové příručky na internetu, provádění jazykových analýz v ČT). Inspirací se stanou i již dříve vydané publikace zaměřené na pravopis (O. Králík, D. Šlosar, P. Eisner, Bečka, O. Martincová ad.). Okrajově se studenti seznámí s problematikou češtiny v médiích. Výuka bude zaměřena dle časových možností i na korektury textu. Konkrétní rozvrh témat ve výuce předem určí vyučující. Materiál do výuky a rovněž texty ke korektuře studenti získají přímo ve výuce.
Literatura
 • Akademická pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [Academia, 1993] (Variant.) : Pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [Academia. info
 • Internetová jazyková příručka AV ČR, http://prirucka.ujc.cas.cz.
 • Jsme v češtině doma? Edited by Markéta Pravdová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 200 s. ISBN 9788020021465. info
 • PASTYŘÍK, Svatopluk. Rozhovory o češtině. Vyd. 1. Liberec: Bor, 2012. 191 s. ISBN 9788086807980. info
 • KRÁLÍK, Jan a Anna ČERNÁ. Každý den s češtinou : zajímavosti a zvláštnosti : 121 kapitol o češtině. Vyd. 1. Praha: NLN Nakladatelství lidové noviny, 2009. 342 s. ISBN 9788071068846. info
 • MINÁŘOVÁ, Eva. Encyklopedický slovník češtiny. Český jazyk a literatura, Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s., 2003, roč. 54, č. 1, s. 49-50. ISSN 0009-0786. info
 • Český normalizační institut (Praha). Úprava písemností zpracovaných textovými editory nebo psaných strojem : ČSN 01 6910 : Guidelines for text presentation and typewriting (Souběž.) : Regles pour la présentation de traitement des textes et la dactylographie (Souběž.) : Richtlinien für Textv. Praha: Český normalizační institut, 2002. 34 s. info
 • Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 :sborník z olomoucké konference 23.-27.8.1993. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 1995. s. 195-399. ISBN 80-85899-02-7. info
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Edited by Josef Filipec. Vyd. 2., opr. a dopl. Praha: Academia, 1994. 647 s. ISBN 8020004939. info
 • Co přinášejí nová Pravidla českého pravopisu. Praha: Učitelská unie, 1991. 51 s. ISBN 8090014720. info
 • Jazykový koutek Československého rozhlasu. Výběr 1 [1949, Orbis]. Edited by Bohuslav Havránek - Alois Jedlička - František Váhala. V Praze: Orbis, 1949. info
Výukové metody
Seminář: teoretický výklad, praktická cvičení, krátké diskuze nad problémem, korektury psaného textu, příp. může být zadán samostatný úkol.
Metody hodnocení
Podmínka udělení zápočtu: max. 1 absence, data konání jednotlivých seminářů viz informace učitele k předmětu.
Informace učitele
Data konání semináře: každé ÚTERÝ, a sice 19. února, 5. března, 19. března, 2. dubna, 16. dubna, 30. dubna, 14. května.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.