EN

FF:ETBB87 Migrace do jihovýchodní Evropy - Informace o předmětu

ETBB87 Migrace do jihovýchodní Evropy

Filozofická fakulta
jaro 2013
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Michal Pavlásek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
každou lichou středu 15:50–17:25 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět motivaci vystěhovalců z českých zemí do jihovýchodní a východní Evropy, geograficky definovat směry české transmigrace především v průběhu 19. století, vyjmenovat, určit a vysvětlit specifika a variability jednotlivých českých enkláv, popsat vývoj, koexistenci a perspektivy jednotlivých českých etnodiaspor v závislosti na lokálním kontextu. Schopnost identifikace a porozumění problematiky českého vystěhovalectví povede k tomu, že student dokáže interpretovat a charakterizovat širší souvislosti koexistence jednotlivých enkláv s majoritním společenstvím, porozumí základním teoretickým a praktickým postupům jejich studia a bude schopen zevrubné orientace v problematice postavení menšin v jihovýchodní Evropě.
Osnova
  • -Exkurs do historie vystěhovalectví z českých zemí – sociální, hospodářské, náboženské poměry výchozího prostředí jako příčina migrace -Sociální a profesní stratifikace vystěhovalců -Teoretické a praktické aspekty migrace (antropologie migrace – základní termíny) -Geografická klasifikace českého vystěhovalectví – směry, průběh, etnodisperze na území Balkánského poloostrova, Moldavska, Ukrajiny, Kazachstánu a Ruska -Tradiční versus moderní společnost, problematika sekularizace jako určující faktor detradicionalizace lokálních společenství (na příkladu českých diaspor) -Antropologie lokálních společenství -Každodennost lokálně vymezeného společenství -Idea konstruktivistického pojetí národa – kulturně-osvětová činnost, folklorizace, vznik muzeí – místa paměti -Vybrané kapitoly z problematiky jednotlivých českých diaspor
Literatura
    doporučená literatura
  • KLVAČ, Pavel. České vesnice v rumunském Banátě. Veronica, Brno, 2002, XVI, č. 5, s. 16-20. ISSN 1213-069. info
    neurčeno
  • VACULÍK, Jaroslav. České menšiny v Evropě a ve světě. Praha: Libri, 2009. 319 s. Libri. ISBN 978-80-7277-397-8. info
Výukové metody
2 hodiny přednáška
Metody hodnocení
Kolokvium, test
Informace učitele
Literatura: Fatková, Hanus, Budilová, Jakoubek, Pavlásek: Balkán a migrace. Na křižovatce antropologických perspektiv. 2011 PDF online verze:http://antropologie.zcu.cz/media/document/balkan_a_migrace_2011.pdf PAVLÁSEK, Michal. Příští stanice Národní. Nastupovat! Studie o politice krajanství. In Balkán a nacionalismus. Labyrintem nacionální ideologie. : Porta Balkanica, o.s. Západočeská univerzita v Plzni, 2013. s. 104-133, 30 s. ISBN 978-80-904846-4-1. PAVLÁSEK, Michal. Hledání vojvodovské Pravdy ve světle probuzeneckých hnutí. Lidé města/Urban People, 2011, roč. 13, č. 1, s. 27-49. Hirt, Tomáš – Jakoubek, Marek. 2005. Idea krajanského hnutí ve světle konstruktivistického pojetí národa: proměny kolektivní identity vojvodovské náboženské obce. Český lid 92: 337–366. Jakoubek, Marek. 2010. „Druhá půlka Pravdy. Opominutá dimenze víry vojvodovských Čechů.“ Lidé města 3/2010: 527-568. Jakoubek, Marek. 2010. Vojvodovo. Etnologie krajanské obce v Bulharsku. Brno: CDK. Pavlásek, Michal. 2010. „Případ Svatá Helena. (Re)interpretace náboženských dějin české obce v Rumunsku.“ Český lid 97, 2010, 4: 363-383. (v dalším čísle ČL 1/2011 a 2/2011 diskuze. PAVLÁSEK, Michal. Meziválečná krajanské péče jako „záchranná akce“. K utváření kolektivní identity českých evangelíků v jihovýchodní Evropě . Český lid. Etnologický časopis/Ethnological Journal, 2011, roč. 98, č. 2, s. 113-134. ISSN 0009-0794. PAVLÁSEK, Michal. Česká menšina v jihobanátské obci Veliké Srediště. Její počátky a etnické procesy. Národopisná revue, Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2010, roč. 20, č. 1, s. 3-19. ISSN 0862-8351. PAVLÁSEK, Michal. Exkurs do historie Banátské vojenské hranice s přihlédnutím k vzniku českých enkláv na jejím území. Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, Praha: Historický ústav AV, 2010, roč. 96, 3-4, s. 243-262. ISSN 0037-6922. Štěpánek, V. 2005: Česká kolonizace Banátské vojenské hranice na území srbsko-banátského hraničářského pluku. In: Hladký, L. – Štěpánek, V. (eds.): Od Moravy k Moravě. Z historie česko-srbských vztahů v 19. a 20. století. Brno: Matice moravská, s. 65–91. Anderson, Benedict (2002[1983]): Pomyslná společenství. In: Hroch, Miroslav: Pohledy na národ a nacionalismus. Praha: SLON, 239 – 269. Brubaker, Rogers: Přehodnocení národní identity: národ jako institucionalizovaná forma, praktická kategorie, nahodilá událost. Od s. 375. Hroch, Miroslav (ed.): Pohledy na národ a nacionalismus. Praha: Slon 2003 Eriksen, Thomas Hylland (2008): Antropologie multikulturních společností. Rozumět identitě. Praha: Triton Hobsbawm, Eric: Národy a nacionalismus od roku 1780. Program, mýtus, realita. Brno: CDK 2000. Hobsbawm E.: Introduction: InventingTraditions. In.: Hobsbawm, E., Ranger, T.: TheInventionofTradition. Cambridge 1983 ASSMANN, Jan (2001): Kultura a paměť. Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. Praha: Prostor, 317 s. BURKE, Peter (2006): Historie jako sociální paměť. In: Burke, Peter: Variety kulturních dějin. Brno: CDK: 50–66. CONNERTON, Paul (1989): How societies remember. Cambridge: Cambridge Univ. Pr. HALBWACHS, Maurice (1992): On collective memory. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1992/ v roce 2010 vydáno i v češtině – Kolektivní paměť. Banks, Marcus (1996) Ethnicity: AnthropologicalConstructions. London: Routledge. Brubaker, Rogers (2004): EthnicitywithoutGroups. Harvard University Press Eriksen, Thomas Hylland (1997): Ethnicity, Race and Nation. In: Guibernau, Montserrat – Rex, John (eds.) (1997): TheEthnicityReader: Nationalism, Multiculturalism and Migration. Cambridge: Polity Press. Eriksen, Thomas Hylland (2002): Ethnicity and Nationalism: AnthropologicalPerspectives. London: Pluto Press. Loewenstein, Bedřich W. (1997): My a ti druzí. Brno: Doplněk.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2013/ETBB87