HIA101 Úvod do studia dějepisu

Filozofická fakulta
jaro 2013
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Tomáš Malý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Němec, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 7:30–9:05 M25
Předpoklady
NOW ( HIA102 PVH )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Jiné omezení: Zapisujte souběžně s kursem HIA102.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Definovat obsah a cíl historie jako vědního oboru, její místo mezi ostatními vědami a vztah k nim. Popsat typy bibliografií, domácí a zahraniční odborné časopisy, encyklopedie a další příručky. Aplikovat zásady práce s odbornou literaturou. Kategorizovat prameny, objasnit kriteria jejich třídění. Shrnout základní poznatky o archivech a dalších institucích pečujících o prameny. Definovat pojmy metodologie, metoda, technika v historické vědě. Popsat a objasnit postupy historikovy práce a nejčastěji používané metody.
Osnova
 • Obsah a cíl historie jako vědního oboru, její místo mezi ostatními vědami, vztah k současnosti, k jednotlivým disciplínám.
 • Periodizace dějin: význam a typy. Historická pracoviště u nás a ve světě.
 • Typy bibliografií, zásady sestavení bibliografického záznamu.
 • Domácí a zahraniční encyklopedie a odborné historické časopisy. Zásady práce s odbornou literaturou.
 • Prameny, jejich definice a různá kritéria třídění.
 • Archivy a další instituce pečující o prameny.
 • Archívní pomůcky. Edice pramenů.
 • Základní druhy a skupiny pramenů. Zásady kritiky pramenů.
 • Pojmy metodologie, metoda, technika v hist. vědě. poznání: pramenné a mimopramenné.
 • Úloha jazyka v historii. Nejčastěji používané metody.
 • Postup historikovy práce s důrazem na volbu tématu (pracovní hypotéza) a výstupy hist. práce.
Literatura
 • ŠTOURAČOVÁ, Jiřina. Úvod do archivnictví. Brno: MU Brno, 2002. 139 s. ISBN 80-210-2216-7. info
 • HLAVÁČEK, Ivan, Rostislav NOVÝ a Jaroslav KAŠPAR. Vademecum pomocných věd historických. 3. opravené a doplněné vy. Jinočany: H & H, 2002. 544 stran. ISBN 8073190044. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • SVÁTEK, František a Jiří ŠTAIF. Úvod do studia hospodářských a sociálních dějin. Edited by Zdeněk Jindra. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1997. 161 s. ISBN 8071844381. info
 • HROCH, Miroslav. Úvod do studia dějepisu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. 304 s. info
 • BLOCH, Marc Léopold Benjamin. Obrana historie, aneb, Historik a jeho řemeslo. Praha: Svoboda, 1967. info
 • HAVRÁNEK, Jan, Milan MYŠKA a Jiří PACLÍK. Úvod do studia dějepisu : [učebnice pro posluchače pedagogických fakult]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 209 s. info
 • HAVRÁNEK, Jan. Úvod do studia dějepisu [Havránek, 1961]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse ve výuce.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou a krátkým písemným testem.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Zapisujte souběžně s kursem HIA102.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.