PG_ZKUPP14 Závěrečná zkouška

Filozofická fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jan Kolář, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Kolář, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předmět představuje vyvrcholení celého dosavadního studia ZKUPP, pro možnost jeho absolvování je proto zapotřebí mít: • Ukončené veškeré předměty vzdělávacího modulu Zkušenostně reflektivní učení pro učitele a uzavřené studium na studijním oddělení, a to k 30. 4. • Odeslané všechny zpětné vazby k absolvovaným předmětům. • Podpisy na všech prezenčních listinách. • Odevzdaný a vedoucím práce schválený závěrečný projekt v ELFu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je ověření kvality a rozsahu v průběhu studia získaných znalostí a dovedností studentů, a to především prizmatem schopnosti jejich aplikace do bezprostřední praxe specifikované oblastí zájmu školního vzdělávání. V úvahu tak připadá zejména oblast naplňování cílů stanovených kurikulárními dokumenty, strategií prevence sociálně rizikových jevů pro oblast školství apod., stejně tak jako oblasti působení výchovných poradců, metodiků prevence, školních psychologů a zejména pak širokého spektra učitelů rozličných aprobací. Dít se tak bude na pozadí veřejné obhajoby studentských závěrečných projektů, resp. prostřednictvím reagování studentů na posudky vedoucího i oponenta, případně otázky a připomínky vedoucích sekce, v nichž bude projekt prezentován nebo podněty, které zazní z širšího pléna.
Osnova
  • Předmět probíhá v zásadě ve třech částech: 1. Příprava na zkoušku: zahrnuje jednak vypracování oponentského posudku pro jeden z přidělených projektů, jednak samostatnou přípravu na obhajobu projektu (tvorba prezentace v powerpointu, tvorba prezentačního posteru) a samostudium veškerého, v rámci studia předávaného vzdělávacího obsahu. 2. Průběh zkoušky: garantuje vedoucí odborný pracovník projektu zkušenostně reflektivního učení pro praxi (Dr. Jan Kolář) a vzdělávací expert (Doc. Dana Knotová). V prvním kroku zde dochází k představení vytvořeného projektu zkušenostně reflektivního učení studentem, následuje čtení posudků vedoucího a oponenta, k nimž se má student možnost ve vyměřeném čase vyjádřit. Posléze se otevírá širší rozprava, do níž je přizvána zúčastněná veřejnost a jsou kladeny doplňující otázky k projednávanému tématu a rovněž tématům souvisejícím. 3. Hodnocení zkoušky: Závěrem dne zasedá hodnotící komise, která vyhodnocuje výkony studentů a posléze navrhuje hodnocení. Vyhlášení výsledků se děje veřejně.
Literatura
  • • STREMBA, Bob a Christian A BISSON. Teaching adventure education theory: best practices. Champaign, Ill.: Human Kinetics, c2009, xi, 395 s. ISBN 9780736071260.
  • KORTHAGEN, F. a kol. Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido, 2011. 294 s. ISBN 978-80-7315-221-5
  • • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický. Retrieved from: http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf
  • DEWEY, J. How We Think: Revised and Expanded Edition. Belmont: Wadsworth Publishing, 1997b. 328 s. ISBN 978-0-39589-754-6
  • • BOUD, David, Rosemary KEOGH a David WALKER. Reflection: turning experience into learning. 1st pub. London: Kogan Page, 1985, 170 s. ISBN 0850388643.
  • KOLB. D. A. Experiential learning. Experience as The Source of Learning and Development. New Jersey: Prentice Hall, 1984. 256 s. ISBN 978-0-13295-261-3
  • • PELÁNEK, Radek. Zážitkové výukové programy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, 133 s. ISBN 9788073676568.
  • FRANC, Daniel, Daniela SOBKOVÁ ZOUNKOVÁ a Andy MARTIN. Učení zážitkem a hrou : praktická příručka instruktora. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. vii, 201. ISBN 9788025117019. info
Výukové metody
Samostudium a příprava portfolia k prezentaci. Bloková výuka mimo Brno (středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn, Ochoz u Brna) ve dnech 10. až 12. 5. 2013.
Metody hodnocení
Hodnocení za pomocí oponentských posudků a skupinové diskuze, které zajišťují výše uvedení garanti zkoušky. Hodnocení se zaměřuje zejména na naplnění stanovených parametrů projektu, jejich kvalita a realizovatelnost v praxi. Dále je hodnocen rozsah a kvalita znalostí a dovedností studentů získaných v průběhu celého studia. Podrobnosti o ukončení najdete předně na webu www.acor.cz a v ELFové podpoře předmětu. Nedodržení termínů a stanovených podmínek znamená nemožnost ukončit předmět.
Informace učitele
Tento kurz je realizován v rámci projektu Zkušenostní učení pro praxi - podpora odborné přípravy stávajících/budoucích učitelů (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/18.0004) spolufinancovaného z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.