UEV_16 Didactics of Music II.

Faculty of Arts
Spring 2015
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Marie Novotná, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Jan Špaček
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Bc. Jitka Leflíková
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Timetable
Thu 9:10–10:45 N21
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 50 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/50, only registered: 0/50, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/50
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
Postihnout vývoj hudební výchovy v českých zemích
Uplatnit v hudebních činnostech různé organizační formy výuky
Vytvořit didakticky přiměřeně hodnotné činnosti zaměřené na jevy hudební teorie (např.hudební nauky, intonace, hudebních forem, harmonie, kontrapunktu, dějin hudby)
Pracovat ve výuce aktivně s hudebním poslechem
Syllabus (in Czech)
 • Dějiny hudební didaktiky v českých zemích (do protireformace, v době pobělohorské, v době osvícenské, od národního obrození do 60.let 19.st., od 60.let 19.st., od konce 19.st. do vzniku ČSR, za první republiky, za 2.sv. války, poválečná situace, po roce 1953, od sedmdesátých let, po r.1989)
 • Tvorba didaktických postupů ve vztahu k jevům:
 • - hudební nauky
 • - intonace
 • - hudebních forem
 • - harmonie
 • - kontrapunktu
 • - dějin hudby
 • - poslechu hudby
Literature
 • GREGOR, Vladimír and Tibor SEDLICKÝ. Dějiny hudební výchovy v českých zemí a na Slovensku. 2. dopl. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1990. 282 s. ISBN 807058131X. info
 • POLEDŇÁK, Ivan and Jan BUDÍK. ABC učitele hudební výchovy : [materiály a informace]. Praha: Panton, 1968. 121 s. info
 • CMÍRAL, Adolf. Hudební didaktika v duchu zásad Jana Amose Komenského. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958. 219 s., [5. info
 • HELFERT, Vladimír. Základy hudební výchovy na nehudebních školách : (otázka hudebnosti - nutnost školské hudební výchovy). V Praze: Státní nakladatelství, 1930. 78 s. info
Teaching methods (in Czech)
Výklad, skupinová práce, projekt
Assessment methods (in Czech)
Písemný test na téma dějiny hudební výchovy v českých zemích
Prezentace připraveného projektu (poslech hudby urč. žánru) a didaktický výstup
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught once in two years.
The course is also listed under the following terms Spring 2012, Spring 2014, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2015, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2015/UEV_16