CJBB139 Vybrané problémy současné psané češtiny (Kurz správného psaní pro pokročilé)

Filozofická fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Zdeňka Šrámková (přednášející)
Garance
Mgr. Zdeňka Šrámková
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Šrámková
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:10–15:45 M22
Předpoklady
CJBB119 Kurz správného psaní
Předmět je volným pokračováním a doplněním Kurzu správného psaní (CJBB119). Mohou si ho zapisovat všichni studenti MU s výjimkou oboru Český jazyk a literatura.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: Předmět je vypsán pro studenty, kteří nestudují obor Č. jazyk a literatura!
Cíle předmětu
Výběrový seminář je určen nebohemistům, kteří absolvovali CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty a chtějí se podrobněji seznámit s dalšími vybranými oblastmi současné pravopisné normy, resp. gramatickými jevy. Studenti jsou vedeni k tomu, aby dokázali následně prakticky v textu identifikovat chyby, vysvětlit je a ověřit správné psaní v kodifikačních a normativních příručkách (včetně internetových). Studenti si v semináři rozšíří přehled o dostupné literatuře (jak starší, tak novější).
Osnova
 • V kurzu budou probírána např. tato témata: 1) vybrané oblasti psaní velkých písmen, 2) současné názory na přechylování proprií, 3) zkratky, zkratková slova, psaní akademických titulů, 4) problematika odchylek ve větných vazbách, 5) tvoření přechodníků v současné češtině, 6) tvoření zeměpisných adjektiv, 7) vybraná zájmena (která nejsou náplní kurzu CJBB119, např. užití zájmena "svůj" v konkurenci se zájmeny přivlastňovacími, správné skloňování zájmena "jenž"), 8) způsob zápisu kalendářních dat, časových údajů, užití spojovníku a pomlčky(dle normy ČSN, PČP, Akademické příručky českého jazyka), 9) dle časových možností psaní příslovečných spřežek ad. Studenti se okrajově seznámí s činností ÚJČ AV ČR (tvorba jazykové příručky na internetu, jazykové analýzy pro ČT) a s problematikou spisovného jazyka v médiích. Inspirací se stanou i dříve vydané publikace zaměřené na pravopis (O. Králík, D. Šlosar, P. Eisner, J. V. Bečka, O. Martincová ad.). Výuka se zaměří i na korektury textu. Materiál do výuky studenti získají v semináři, ke kurzu neexistuje e-learningová podpora.
Literatura
  povinná literatura
 • Akademická pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [Academia, 1993] (Variant.) : Pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [Academia. info
 • Internetová jazyková příručka AV ČR, http://prirucka.ujc.cas.cz.
 • Pravdová, M. - Svobodová, I. Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014.
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Edited by Josef Filipec. Vyd. 2., opr. a dopl. Praha: Academia, 1994. 647 s. ISBN 8020004939. info
  doporučená literatura
 • Jsme v češtině doma? Edited by Markéta Pravdová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 200 s. ISBN 9788020021465. info
 • PASTYŘÍK, Svatopluk. Rozhovory o češtině. Vyd. 1. Liberec: Bor, 2012. 191 s. ISBN 9788086807980. info
 • KRÁLÍK, Jan a Anna ČERNÁ. Každý den s češtinou : zajímavosti a zvláštnosti : 121 kapitol o češtině. Vyd. 1. Praha: NLN Nakladatelství lidové noviny, 2009. 342 s. ISBN 9788071068846. info
Výukové metody
Seminář, teoretický výklad, praktická cvičení, diskuze nad probíraným problémem, korektura textu. Může být zadán samostatný úkol/příprava do následující hodiny (je vyžadováno jejich splnění). Samostatné úkoly budou zadávány vždy ve výuce, do týdne je nutné zpracovaný úkol vložit jako soubor do Odevzdávárny kurzu v IS (časový limit odevzdání viz pokyn v Odevzdávárně kurzu), následně je soubor studentovi k dispozici v IS ke čtení a je vyhodnocen. Povinné je odevzdání alespoň 3 z 5 úkolů (včetně správného řešení). Formát odevzdávaných souborů - pouze Word.
Metody hodnocení
Podmínka udělení zápočtu: docházka - max. 3 absence (včetně úvodní hodiny!, absenci nelze nahradit), aktivita ve výuce a plnění zadaných samostatných úkolů (viz výše), které studenti vloží do "Odevzdávárny" v IS MU (https://is.muni.cz/auth/el/1421/jaro2016/CJBB139/ode/).
Informace učitele
Úvodní hodina kurzu CJBB139 se koná v úterý 23. února 2016 dle rozvrhu v IS. Zadání samostatných úkolů ve Wordu: č. 1 - ve výuce 1. března (řešení vložit do Odevzdávárny do 8. března do 11:00) č. 2 - ve výuce 15. března (vložit do 22. března do 11:00) č. 3 - ve výuce 29. března (vložit do 5. dubna do 11:00) č. 4 - ve výuce 12. dubna (vložit do 19. dubna do 11:00) č. 5 - ve výuce 26. dubna (vložit do 3. května do 11:00) (V případě problémů s vkládáním souborů do Odevzdávárny je nutné včas kontaktovat IS technika - istech@fi.muni.cz).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Vyučující neuděluje výjimky pro zápis kurzu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.