CJBB139 Vybrané problémy současné psané češtiny (Kurz správného psaní pro pokročilé)

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Zdeňka Šrámková (přednášející)
Garance
Mgr. Zdeňka Šrámková
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Šrámková
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:10–15:45 M22
Předpoklady
CJBB119 Kurz správného psaní
Předmět je volným pokračováním a doplněním základního Kurzu správného psaní (CJBB119). Mohou si ho zapisovat všichni studenti MU s výjimkou oboru Český jazyk a literatura.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: Předmět je vypsán pro studenty, kteří nestudují obor Č. jazyk a literatura!
Cíle předmětu
Seminář je určen nebohemistům, kteří absolvovali CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty a chtějí se podrobněji seznámit s dalšími vybranými oblastmi současné jazykové normy. Studenti jsou vedeni k tomu, aby dokázali prakticky v textu identifikovat chyby, vysvětlit je a ověřit správné psaní v kodifikačních a normativních příručkách (včetně internetových). Studenti si v semináři rozšíří přehled o dostupné literatuře (jak starší, tak novější).
Osnova
 • V kurzu budou probírány tyto okruhy: 1) vybrané oblasti psaní velkých písmen (vč. novinek), 2) současné názory na přechylování apelativ a proprií, 3) tvoření a užití přechodníků v současné češtině, 4) zeměpisná pojmenování, zvláště adjektiva, 5) zkratky, zkratková slova, psaní akademických titulů, 6) problematika vybraných předložek a větných vazeb, odchylky od normy, 7) tvoření a skloňování zájmena jenž, 8) příslovečné spřežky, 9) norma ČSN 01 6910 (2014) vs. PČP, APČJ - užití spojovníku a pomlčky, zápis kalendářních dat, časových údajů atd. Studenti se okrajově seznámí s činností ÚJČ AV ČR (tvorba jazykové příručky na internetu, jazykové analýzy pro ČT) a s problematikou spisovného jazyka v médiích. Výuka se zaměří i na drobné korektury textu a diktát. Materiál do výuky studenti získají v semináři, ke kurzu neexistuje e-learningová podpora.
Literatura
  povinná literatura
 • Akademická pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [Academia, 1993] (Variant.) : Pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [Academia. info
 • Akademická pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (Variant.) : Pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [Hlavsa, 1998]. info
 • Pravdová, M. - Svobodová, I. Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014.
 • Internetová jazyková příručka AV ČR, http://prirucka.ujc.cas.cz.
 • HAVRÁNEK, Bohuslav a Alois JEDLIČKA. Stručná mluvnice česká. Vyd. 26. Praha: Fortuna, 2002. 246 s. ISBN 8071685550. info
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Edited by Josef Filipec. Vyd. 2., opr. a dopl. Praha: Academia, 1994. 647 s. ISBN 8020004939. info
 • Nakladatelství Československé Akademie věd., Ústav pro jazyk čes. Slovník spisovného jazyka českého : dolňky a opravy. IV., V-Ž. Edited by Bohuslav Havránek. Praha: Academia, 1971. 1011 s. info
  doporučená literatura
 • Svobodová, I. a kol. Psaní velkých písmen v češtině. Academia: Praha, 2015.
 • SVOZILOVÁ, Naďa a Hana PROUZOVÁ. Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. Edited by Anna Jirsová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 579 s. ISBN 8020013105. info
  neurčeno
 • Další literatura bude uvedena ve výuce v rámci kapitol.
Výukové metody
Seminář, teoretický výklad, praktická cvičení, diskuze nad probíraným problémem, korektura textu.
Metody hodnocení
Podmínka udělení zápočtu: 1) docházka - max. 3 absence bez ohledu na (ne)omluvení (včetně úvodní hodiny, absenci nelze nahradit), 2) úspěšné splnění zadaných samostatných úkolů. Samostatné úkoly (č. 1-5): jsou zadávány ve 14denním cyklu pouze ve výuce, vždy do týdne od zadání je nutné samostatně zpracovaný a podepsaný úkol vložit do Odevzdávárny kurzu v IS (časový limit odevzdání viz pokyn v Odevzdávárně kurzu), následně je soubor studentovi k dispozici v IS ke čtení a je ohodnocen v poznámkovém bloku, správné řešení sděleno na začátku následujícího semináře. Poslední 5. úkol shrnuje semestrální učivo. Za splněný se považuje ten, který je bezchybně vypracován ve všech svých dílčích bodech. Pro zápočet je povinné odevzdat minimálně 3 z 5 úkolů s úspěšným hodnocením. Při opakování kurzu je nutné znovu splnit jak docházku, tak penzum správně vyřešených samostatných úkolů.
Informace učitele
Zahájení výuky v jarním semestru: 21. února 2017. Termíny zadávání a odevzdávání samostatných úkolů v průběhu jarního semestru 2017: úkol č. 1 - zadán 28. 2. 2017, odevzdat do 7. 3. 2017 úkol č. 2 - zadán 14. 3. 2017, odevzdat do 21. 3. 2017 úkol č. 3 - zadán 28. 3. 2017, odevzdat do 4. 4. 2017 úkol č. 4 - zadán 11. 4. 2017, odevzdat do 18. 4. 2017 úkol č. 5 - zadán 25. 4. 2017, odevzdat do 2. 5. 2017
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Vyučující neuděluje výjimky pro zápis kurzu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.