UZHIK008 Přednáška z dějin 19. století

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
7/0. 7 hodin konzultací. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc. (přednášející)
PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jiří Malíř, CSc.
Historický ústav - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Historický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 7. 4. 9:10–15:45 B1.41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem přednášky je prohloubení znalostí o základních tendencích moderní doby (1789-1914), a to jak se zaměřením na vývoj v českých zemích, tak v evropském prostoru. V přednáškách z obecných dějin jsou studenti vedeni k promýšlení paradoxů tohoto období v návaznosti na bakalářský stupeň studia, a to prostřednictvím protikladných označení a charakteristik (industrializace versus agrární společnost, sekularizace versus náboženská obnova, konzervatismus versus radikalismus (tradicionalismus), nacionalismus versus internacionalismus, individualismus versus kolektivismus ap.). Důraz je kladen na konkrétní, zejména západoevropské, ale i východoevropské příklady jedinečnosti historických procesů.
Přednáška z dějin českých zemí bude zaměřena na problematiku emancipačních hnutí 19. století (národní, třídní, genderové, náboženské) v kulturně historické perspektivě s důrazem na tezi o imaginativních komunitách a tedy s akcentem na souboj narativů, diskurzu a mýtů jednotlivých rivalizujících hnutí a na problematiku ideově a národně politické diferenciace společnosti v tomto prostoru.
Literatura
  povinná literatura
 • • Kořalka, Jiří: Češi v habsburské říši v letech 1815-1914. Praha 1996.
 • Rapport, Michael: Evropa 19. století, Praha 2011.
 • • Velké dějiny zemí Koruny české, sv. XI/a-b, Praha 2013.
 • HLAVAČKA, Milan. České země v 19. století : proměny společnosti v moderní době. Praha: Historický ústav, 2014. 478 s. ISBN 9788072862191. info
 • EFMERTOVÁ, Marcela C. a Nikolaj SAVICKÝ. České země 1848-1918. 1. vyd. Praha: Libri, 2009. 453 s. ISBN 9788072771714. info
 • Nacionalizace společnosti v Čechách 1848-1914. Edited by Kristina Kaiserová - Jiří Rak. 1. vyd. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2008. 490 s. ISBN 9788074140532. info
 • 19. století v nás : modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly. Edited by Milan Řepa. Praha: Historický ústav, 2008. 589 s. ISBN 9788072861392. info
 • HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Jan JANÁK a Jan DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích : od počátků státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 570 s. ISBN 9788071069065. info
 • KŘEN, Jan. Dvě století střední Evropy. Vyd. 1. Praha: Argo, 2005. 1109 s. ISBN 8072036122. info
 • URBAN, Otto. Kapitalismus a česká společnost : k otázkám formování české společnosti v 19. století. Vyd. 2., v Nakladatelství L. Praha: Lidové noviny, 2003. 323 s. ISBN 8071065005. info
 • VEBER, Václav. Dějiny Rakouska. Praha: Lidové noviny, 2002. 727 s. ISBN 8071064912. info
 • BĚLINA, Pavel. Dějiny zemí koruny české. 8. vyd. Praha: Paseka, 2002. 328 s. ISBN 8071855030. info
 • DAVIES, Norman. Evropa : dějiny jednoho kontinentu. Translated by Kateřina Keilová. Vyd. 1. Praha: Prostor, 2000. 1365 s. ISBN 8024201704. info
 • LNĚNIČKOVÁ, Jitka. České země v době předbřeznové : 1792-1848. První vydání. Praha: Libri, 1999. 463 stran. ISBN 8085983273. info
 • HROCH, Miroslav. Na prahu národní existence : touha a skutečnost. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1999. 275 s. ISBN 8020408096. info
 • HROCH, Miroslav. V národním zájmu : požadavky a cíle eropských národních hnutí devatenáctého století ve srovnávací perspektivě. Praha: Lidové noviny, 1999. 199 s. ISBN 8071062987. info
 • FIALOVÁ, Ludmila. Dějiny obyvatelstva českých zemí. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1996. 399 s. ISBN 8020402837. info
 • SEIBT, Ferdinand a Petr DVOŘÁČEK. Německo a Češi : dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy. Vyd. 1. Praha: Academia, 1996. 464 s. ISBN 8020005773. info
 • KVAČEK, Robert. Dějiny Československa. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 564 s. ISBN 8004210708. info
 • KŘEN, Jan. Konfliktní společenství : Češi a Němci 1780-1918. 1. vyd. Praha: Academia, 1990. 508 s. ISBN 8020003371. info
 • URBAN, Otto. Česká společnost, 1848-1918. Praha: Svoboda, 1982. info
 • TOBOLKA, Zdeněk. Politické dějiny Československého národa od r. 1948 až do dnešní doby. Díl IV., 1914-1918. Praha: Nákladem "Československého kompasu", 1937. 409 s. info
 • TOBOLKA, Zdeněk. Politické dějiny československého národa od r. 1848 až do dnešní doby. Díl III., 1879-1914. Část 1., Období národní (staročeské) strany. Praha: Nákladem Československého Kompasu, 1934. 357 s., 10. info
 • TOBOLKA, Zdeněk. Politické dějiny Československého národa od r. 1848 až do dnešní doby. Díl II., 1860-1879. Praha: Nákladem "Československého kompasu", 1933. 395 s. info
 • TOBOLKA, Zdeněk. Politické dějiny československého národa od r. 1848 až do dnešní doby. Díl I., 1848-1859. Praha: Nákladem Československého Kompasu, 1932. 191 s., 10. info
Informace učitele
Doporučená literatura - k dějinám českých zemí:
• Balík, Stanislav – Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří – Vlha, Marek: Český antiklerikalismus 1848-1938. Praha 2015.
• Bezecný, Zdeněk: Příliš uzavřená společnost. Orličtí Schwarzenbergové a šlechtická společnost v Čechách v druhé polovině 19. století a na počátku 20. století. České Budějovice 2005.
• Český liberalismus. Texty a osobnosti. Ed. M. Znoj, J. Havránek a M. Sekera. Praha 1995.
• Chadwick, Owen: The Secularization of the European Mind in the Nineteenth Century, Cambridge 1975.
• Cibulka, Pavel (ed.): Politické programy českých národních stran (1860-1890). Praha 2000.
• Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří – Malíř, Jiří (eds.): Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brno 2008.
• Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří – Malíř, Jiří (eds.): Člověk na Moravě 19. století. Brno 2008.
• Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří – Malíř, Jiří (eds.): Moravské vyrovnání z r. 1905. Možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. Brno 2006.
• Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří – Malíř, Jiří (eds.): Napoleonské války a historická paměť. Brno 2005.
• Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří – Malíř, Jiří (eds.): Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. Brno 2006.
• Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří – Malíř, Jiří (eds.): Sekularizace v českých zemích 1848-1918. Brno 2007.
• Fasora, Lukáš – Hanuš, Jiří – Malíř, Jiří (eds.): Sekularizace venkovského prostoru v 19. století. Brno 2009.
• Fasora, Lukáš: Dělník a měšťan. Vývoj jejich vzájemných vztahů na příkladu šesti moravských měst. Brno 2010.
• Fasora, Lukáš: Dělník a měšťan. Vývoj jejich vzájemných vztahů v šesti moravských městech 1873-1914. Brno 2010.
• Hanuš, Jiří (ed.: Vznik státu jako proces sekularizace. Diskuse nad studií Ernsta-Wolfganga Böckenfordeho, Brno 2006.
• Hlavačka, Milan: Chudinství a chudoba jako sociálně-historický fenomén: ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení, Praha 2013.
• Hlavačka, Milan: Železnice Čech, Moravy a Slezska, Praha 1995.
• Hlavačka, Milan: Zlatý věk české samosprávy. Samospráva a její vliv na hospodářský, sociální a intelektuální rozvoj Čech 1862-1913. Praha 2006.
• Hons, Josef: Čtení o severní dráze Ferdinandově, Praha 1990.
• Horská, Pavla – Maur, Eduard – Musil, Jiří: Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa. Praha 2002.
• Jakubec, Ivan - Jindra, Zdeněk: Dějiny hospodářství českých zemí od počátku industrializace do konce habsburské monarchie. Praha 2006.
• Janák, Jan: Hospodářský rozmach Moravy 1740-1918. Brno 1999.
• Janák, Jan: Hospodářský rozmach Moravy 1740-1918, Brno 1971.
• Janák, Jan: Příčiny předlitavské sociální správy, Brno 1971.
• Josef Hons: Dějiny dopravy na území ČSSR, Bratislava 1975.
• Karel Kramář. Život a dílo. Ed. Bílek, Jan – Velek, Luboš. Praha 2009.
• Kladiva, Pavel – Zářický, Aleš (eds.): Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918. Ostrava 2009.
• Kladiwa, Pavel – Pokludová, Andrea – Kafková, Renata: Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914. I- II/1-2. Ostrava 2007-2009.
• Klíma, Arnošt: Češi a Němci v revolučním roce 1848. Praha 1996.
• Kořalka, Jiří: František Palacký (1798-1876). Životopis. Praha 1999.
• Kroupa, Jiří: Alchymie štěstí. Pozdní osvícenství a moravská společnost. Brno 2006.
• Lacina, Vlastislav: Hospodářství českých zemí 1880-1914. Praha 1990.
• Lenderová, Milena: K hříchu i modlitbě. Žena v minulém století.Praha 1999.
• Machačová, Jana – Matějček, Jiří: Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914. Opava 2002.
• Malíř, Jiří – Marek, Pavel a kol.: Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. I-II. Brno, Doplněk 2005.
• Malíř, Jiří: Od spolků k moderním politickým stranám. Brno 1996.
• Marek, Jaroslav: Moderní česká kultura. Praha 1998.
• Marek, Pavel (ed.): Jan Šrámek. Kněz – státník – politik, Olomouc 2004.
• Národní obrození a rok 1848 v evropském kontextu. Litomyšl 1998.
• Pěkný, Tomáš: Dějiny Židů v Čechách a na Moravě. Praha 1993.
• Pešek, Jiří: Od aglomerace k velkoměstu. Praha a středoevropské metropole 1850-1920. Praha 1999.
• Petráň, Josef: Příběh Ouběnic. Mikrohistorie české vesnice. Praha 2001.
• Petráňovi, Josef a Lydie: Rolník v evropské tradiční kultuře. Praha 2000.
• Rak, Jiří: Zachovej nám, Hospodine. Češi v Rakouském císařství 1804-1918, Praha 2013.
• Rak, Jiří: Bývali Čechové. České historické mýty a stereotypy, Praha 1994.
• Rémond, RENÉ: Náboženství a společnost v Evropě, Praha 2003.
• Řepa, Milan: Moravané nebo Češi? Vývoj českého národního vědomí na Moravě v 19. století. Brno 2001.
• Roubík, František: Z českých hospodářských dějin. Přehled vývoje českého průmyslu, měny a dopravy. Praha 1948.
• Soukup, Ladislav (ed.): Vývoj české ústavnosti v letech 1618-1918. Praha 2006.
• Šedivý, Ivan: Češi, české země a Velká válka 1814-1918. Praha 2001.
• Štaif, Jiří: František Palacký. Život, dílo, mýtus, Praha 2009.
• Štaif, Jiří: Moderní podnikatelské elity – metody a perspektivy bádání. Praha 2007.
• Štaif, Jiří: Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830-1848. Praha 2005.
• Tinková, Daniela: Jakobíni v sutaně. Neklidní kněží, strach z revoluce a konec osvícenství na Moravě. Praha 2011.
• Zářický, Aleš: Rothschildové a ti druzí. Dějiny velkopodnikání v Rakouském Slezsku před první světovou válkou, Ostrava 2005.
• Županič, Jan: Nová šlechta rakouského císařství. Praha 2006.

Doporučená literatura - k obecným dějinám:
• Daniela Tinková, Francouzská revoluce, Praha 2008.
• Hugh McLeod, Náboženství a lidé západní Evropy 1789-1989, Brno 2007.
• Martin Malia, Lokomotivy dějin. Revoluce a utváření moderního světa, Brno 2009.
• Francois Furet (ed.), Člověk romantismu a jeho svět, Praha 2010.
• Kryzstof Pomian, Evropa a její národy. Ve znamení jednoty a různosti, Praha 2001.
• Hagen Schulze, Stát a národ v evropských dějinách, Praha 2003.
• Richard Pipes, Rusko za starého režimu, Praha 2004.
• Klaus J. Bade, Evropa v pohybu. Evropské migrace dvou staletí, Praha 2004.
• Georges Duby a kol., Dějiny Francie od počátků po současnost, Praha 2003.
• Francois Furet, Francouzská revoluce, díl 2, Ukončit revoluci. Od Ludvíka XVIII. po Julese Ferryho (1815-1880), Praha 2000.
• Niall Ferguson, Britské impérium. Cesta k modernímu světu, Praha 2007.
Marc Ferro, Dějiny kolonizací. Od dobývání až po nezávislost 13. - 20. století, Praha 2007.
• Lynn Abramsová, Zrození moderní ženy, Brno 2005.
• Norman Davis, Polsko, Praha 2003 (příslušné kapitoly).
• Orlando Figes, Lidská tragédie. Ruská revoluce 1891-1924, Praha – Plzeň 2000.
• Marceli Kosman, Dějiny Polska, Praha 2011 (příslušné kapitoly).
• Richard Pipes, Vlastnictví a svoboda, Praha 2008.
• Jan Rychlík a kolektiv, Mezi Vídní a Cařihradem. 1. Utváření balkánských národů, Praha 2009.
• Miloš Řezník, Za naši a vaši svobodu. Století polských povstání (1794-1864), Praha 2006.
• Václav Veber, Mikuláš II. a jeho svět (Rusko 1894-1917), Praha 2000.
• Andrej Zubov (ed.), Dějiny Ruska. 20. století – díl I., Praha 2014
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2019.