CJBB139 Vybrané problémy současné psané češtiny (Kurz správného psaní pro pokročilé)

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Zdeňka Šrámková (přednášející)
Garance
Mgr. Zdeňka Šrámková
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Zdeňka Šrámková
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:30–14:05 T205
Předpoklady
CJBB119 Kurz správného psaní
Předmět je volným pokračováním a doplněním základního Kurzu správného psaní (CJBB119). Mohou si ho zapisovat všichni studenti MU s výjimkou oboru Český jazyk a literatura.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: Předmět je vypsán pro studenty, kteří nestudují obor Č. jazyk a literatura!
Cíle předmětu
Seminář je určen nebohemistům, kteří absolvovali CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty a chtějí se podrobněji seznámit s dalšími vybranými oblastmi současné jazykové normy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - prakticky v textu identifikovat pravopisné nedostatky (v tematických okruzích, jež jsou probrány);
- ověřit správné psaní v kodifikačních a normativních příručkách;
- rozšířit si přehled o nejnovější literatuře k probíraným tématům;
- samostatně řešit zadané domácí úkoly, které tvoří součást závěrečného hodnocení.
Osnova
 • V kurzu budou probírány tyto okruhy: 1) vybrané oblasti psaní velkých písmen (vč. novinek), 2) současné názory na přechylování apelativ a proprií, 3) tvoření a užití přechodníků v současné češtině, 4) zeměpisná pojmenování, zvláště adjektiva, 5) zkratky, zkratková slova, psaní akademických titulů, 6) problematika vybraných předložek a větných vazeb, odchylky od normy, 7) skloňování zájmena jenž, 8) příslovečné spřežky, 9) norma ČSN 01 6910 (2014) vs. PČP - užití spojovníku a pomlčky, zápis kalendářních dat, časových údajů atd. Studenti se okrajově seznámí s činností ÚJČ AV ČR (tvorba jazykové příručky na internetu, jazykové analýzy pro ČT) a s problematikou spisovného jazyka v médiích. Výuka se zaměří i na drobné korektury textu a diktát. Materiál do výuky studenti získají v semináři, ke kurzu neexistuje e-learningová podpora.
Literatura
  povinná literatura
 • Akademická pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [Academia, 1993] (Variant.) : Pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [Academia. info
 • Akademická pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (Variant.) : Pravidla českého pravopisu : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky [Hlavsa, 1998]. info
 • Pravdová, M. - Svobodová, I. Akademická příručka českého jazyka. Praha: Academia, 2014.
 • Internetová jazyková příručka AV ČR, http://prirucka.ujc.cas.cz.
 • HAVRÁNEK, Bohuslav a Alois JEDLIČKA. Stručná mluvnice česká. Vyd. 26. Praha: Fortuna, 2002. 246 s. ISBN 8071685550. info
 • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost : s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Edited by Josef Filipec. Vyd. 2., opr. a dopl. Praha: Academia, 1994. 647 s. ISBN 8020004939. info
 • Nakladatelství Československé Akademie věd., Ústav pro jazyk čes. Slovník spisovného jazyka českého : dolňky a opravy. IV., V-Ž. Edited by Bohuslav Havránek. Praha: Academia, 1971. 1011 s. info
  doporučená literatura
 • SVOZILOVÁ, Naďa a Hana PROUZOVÁ. Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení. Edited by Anna Jirsová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 579 s. ISBN 8020013105. info
  neurčeno
 • Další literatura bude uvedena ve výuce v rámci kapitol.
Výukové metody
Seminář, teoretický výklad, praktická cvičení, diskuze nad probíraným problémem, korektura textu. Samostatné úkoly budou zadávány vždy ve výuce (vyhodnocovány na začátku semináře následující týden), do týdne je nutné zpracovaný úkol vložit jako soubor do Odevzdávárny kurzu v IS (časový limit odevzdání viz pokyn v Odevzdávárně kurzu), následně je soubor studentovi k dispozici v IS ke čtení a ve výuce je vyhodnocen. Povinné je úspěšné zpracování alespoň 3 z 5 úkolů.
Metody hodnocení
Podmínka udělení zápočtu: docházka - max. 3 absence (včetně úvodní hodiny, absenci nelze nahradit), aktivita ve výuce a plnění zadaných samostatných úkolů (viz výše), které studenti vloží do "Odevzdávárny" v IS MU. Při opakování kurzu je nutné znovu splnit docházku, pakliže ji při prvním běhu kurzu student nesplnil.
Informace učitele
Zahájení výuky kurzu v jarním semestru: 20. února 2018 Termíny zadávání a odevzdávání samostatných úkolů v průběhu jarního semestru 2018: úkol č. 1 - zadání 27. února, odevzdání do 6. března úkol č. 2 - zadání 13. března, odevzdání do 20. března úkol č. 3 - zadání 27. března, odevzdání do 3. dubna úkol č. 4 - zadání 10. dubna, odevzdání do 17. dubna úkol č. 5 - zadání 24. dubna, odevzdání do 1. května!
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Vyučující neuděluje výjimky pro zápis kurzu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018.